Seneste nyt fra byggepladsen

Arbejdet med at bygge Kronløbsøen er i fuld gang! Her på siden vil vi løbende holde dig opdateret med seneste nyt fra byggepladsen, så du som nærmeste nabo kan følge med i byggeriets fremdrift og de fortællinger, som omgiver projektet.

Orientering om udvidet arbejdstid i forbindelse med støbning af mellemdæk i byggegruben på Kronløbsøen

Orientering om det næste halve år på Kronløbsøen

Oversigt over byggeaktiviteter november 2020


Har du spørgsmål?

Projektsekretariatet for Kronløbsøen sidder klar til at besvare alle jeres spørgsmål, hvad enten det gælder projektet som helhed eller de byggeaktiviteter, der finder sted på byggepladsen. Det gælder også henvendelser af mere akut karakter – vi holder skarpt øje med infomailen alle ugens dage og bestræber os på at besvare jeres henvendelser hurtigst muligt.

Skriv til os på info@kronlobsbassinet.dk

Bundpladen tager form

Frem til december står arbejdet på Kronløbsøen i høj grad i bundpladens tegn. Et par nøgletal vidner om opgavens omfang: […]
Læs mere

Første faser gennemført

Vi har som noget af det første etableret den byggeplads, hvor byggeriet foregår. Først lukkede vi Kronløbsbassinet af med to tværgående spunsvægge, hvorefter bassinet blev fyldt op med sand. Derefter etablerede vi byggegruben på sandpuden med en ramme af stålspuns.

Siden har vi gravet ud til det underjordiske parkeringsanlæg og kan inden længe indlede funderingsarbejdet i bunden af byggegruben. Dermed markeres næste store byggeetape, hvor parkeringskælderen vil begynde at tage form.

Parkeringskælderen opbygges etage for etage fra bunden af udgravningen, til de fire etager under jorden er bygget, og fundamentet for øen samtidigt er skabt.

Næste store byggeetape er etableringen af de seks bygningskroppe og de tre nye broforbindelser, der skal forbinde øen med resten af Nordhavn. Til slut begrønnes området, de to nye offentlige pladser åbner, og vandet lukkes tilbage i bassinet. En ny ø er skabt.

Visualisering af byggetakten fra 2019-2023 i timelapse og 3D

Byggeaktiviteter måned for måned

Nedenfor kan du løbende følge med i byggeaktiviteterne og læse mere om det arbejde, der finder sted på byggepladsen for Kronløbsøen.

Nordhavns nye parkeringskælder er på vej! Der støbes på livet løs på Kronløbsøen, og de permanente konstruktioner konkurrerer om at komme til syne i både byggegruben og tunnelgruben. Den første del af bundpladen er færdig, og NCC er nu begyndt at støbe i højden med kældervægge og på tværs med mellemdæk. Imens følger holdet i tunnelgruben trop med vægstøbninger og loftdæk. Læs mere om dette arbejde og øvrige byggeaktiviteter i oversigten A-H.

A: Støbning af bundpladen: Den første halvdel af den enorme bundplade er støbt, og der mangler to støbninger, før den store bundplade på 10.000 kvadratmeter står færdig. Inden hver støbning skal NCC etablere renselag og montere armering. Renselaget sikrer en god og jævn overflade, hvorpå armeringen placeres, når renselaget er tørt. Armeringsarbejdet består i at præbinde armeringsbjælker, der efterfølgende løftes ned i byggegruben ved hjælp af tårnkranerne. Kompleksiteten ved en stor sammenhængende støbning er ikke til at tage fejl af. Selve støbeprocessen kræver nemlig, at støbearbejdet bliver udført uden pauser over én enkelt arbejdsdag. Næste støbning finder sted medio november, og der sendes en orientering ud, når NCC præcist ved hvilken dag, næste støbning finder sted. Den store bundplade forventes at stå færdig ultimo december, men det vil være svært at se hele pladen, fordi de forskellige støbeprocesser følges ad, og derfor vil kældervægge og mellemdæk inden længe dække for den del af bundpladen, der allerede står færdig. Læs mere om dette arbejde i artiklen Bundpladen tager form og Teamwork sikrer den gode støbning

B: Støbning af kældervægge: NCC er begyndt at støbe i højden, hvor de første kældervægge nu rejser sig på det område, hvor den første del af bundpladen er støbt. I runde tal skal der foregå 42 vægstøbninger, før de ydre kældervægge står færdige og indrammer de fire etager til parkering. Hver vægstøbning består af en vægforskalling som støbeform, der bl.a. indeholder armering og kølerør, hvorefter betonen hældes i fra toppen med hjælp fra betonpumper. I samme omgang, som kældervæggene bliver støbt, går NCC i gang med at støbe rampevægge til de skrå dæk, der forbinder etagerne. Støbning af kældervægge og rampevægge foregår inden for normal arbejdstid, og kældervæggene forventes afsluttet i foråret 2021.
NCC gør opmærksom på, at køleanlægget i byggegruben, der bruges til at afkøle betonen, når den er støbt, bliver overvåget elektronisk og giver alarm ved udfald eller uregelmæssigheder. Hvis der er fejlmelding uden for normal arbejdstid, vil en tekniker komme og tilse anlægget på byggepladsen. I dette tilfælde vil teknikeren naturligvis have brug for arbejdslys, hvilket vil medføre mindre områder med lys udenfor normal arbejdstid. Læs mere i artiklen Fuld fart på støbearbejdet – kældervægge og mellemdæk på vej

C: Støbning af mellemdæk: Primo november går NCC i gang med at støbe de mellemdæk, der skal adskille de fire etager til parkering. Hvert mellemdæk består af cirka otte dækstøbninger, og der kommer tre mellemdæk i alt, før parkeringskælderen lukkes med et stort dæk på toppen. Hver enkel dækstøbning skal udføres over én lang arbejdsdag på samme måde, som det gælder for de øvrige støbninger af denne størrelse. Dækstøbningerne forventes at finde sted cirka to gange om måneden, og der støbes på flere niveauer samtidig. Det første mellemdæk, der startes op, er det dæk, som skal adskille de to nederste etager til parkering, og den første dækstøbning for dette mellemdæk finder sted onsdag 4. november fra kl. 06.00 om morgenen til senest kl. 21.00 om aftenen efter aftale med Københavns Kommune, men er NCC forhindret i at udføre støbningen, gør de et nyt forsøg fredag 6. november. Forud for hver støbning laver vi et pop up-vindue på hjemmesiden under ”Er du nabo?”, så I kan følge med i, hvornår de længere arbejdsdage indtræffer. Dækstøbningerne forventes afsluttet efteråret 2021. Læs mere i artiklen Fuld fart på støbearbejdet – kældervægge og mellemdæk på vej

D: De fem spunskasser fjernes: På østsiden af byggegruben fjerner NCC de fem midlertidige opbevaringsrum, der er blevet brugt til håndtering af boreslam og vandholdigt kalk, som skulle tørre, inden det kunne blive kørt væk fra pladsen. Da sekantboremaskinerne har afsluttet deres arbejde, skal spunskasserne nu fjernes, og det sker ved hjælp af en stor gravemaskine, der kan vibrere de korte spunsplader op af jorden, hvorefter de køres væk fra pladsen. Arbejdet finder sted ultimo november/primo december og vil vare cirka en uge. Det vil støje i korte perioder, når spunsen vibreres op af jorden.

E: Montering af betonelementer: NCC starter op på montering af betonelementer i takt med, at flere støbninger står færdige. De præfabrikerede betonelementer bliver leveret som samlesystem på pladsen og består af vægge og søjler, der skal danne rammen om de trappe- og elevatorskakte, der skal forbinde parkeringskælderen med øens overflade.

F: Fundering af parkeringskælderen: Ankermaskinerne afslutter i løbet af november arbejdet med de resterende opdriftsankre, der løbende testes i takt med, at de står klar. Det betyder, at funderingsarbejdet nu er endeligt afsluttet. Læs mere i artiklen To maskiner borer sig igennem den ekstremt hårde Københavnerkalk og Sekantboremaskinerne takker af – de borede pæle bærer det hele og er snart på plads

G: Etablering af tilkørselstunnel: NCC afslutter inden årsskiftet den første del af tilkørselstunnelen, som er det mellemled, der starter fra Fortkaj og senere skal forbindes til parkeringskælderen. Den første tunnelvæg er støbt, og i november følger den anden tunnelvæg samt det loftdæk, der skal lukke tunnelgruben af. Støbearbejdet minder om det, vi ser i byggegruben – dog i mindre skala og inden for normal arbejdstid. Dernæst bliver der lagt jord på loftdækket, så NCC kan anlægge en kørevej hen over tunnelgruben. Ultimo november forventes opfyldningen at påbegynde. Kørevejen afslutter dermed første etape med tilkørselstunnelen, hvorefter tunnelgruben går i hi, indtil tunnelarbejdet genoptages i begyndelse af det nye år. Tilkørselstunnelen skal forbindes til parkeringskælderen på det næstnederste niveau, og derfor kan tunnelarbejdet først færdiggøres, når de to nederste mellemdæk nær tunnelgruben står klar. Læs mere om første etape i artiklen Med en sigtbarhed på 20 centimeter arbejder dykkerne på Kronløbsøen i noget, der minder om tæt tåge og Hul igennem: En tunnel tegner sig

H: Grundvandssænkningen fortsætter: Udtagning af vandprøver samt justering og kontrol af anlæg foretages løbende i hele perioden. Løbende opsyn gælder både inde på byggepladsen og i området omkring Kronløbsbassinet, hvor reinfiltrationsbrøndene er etableret. NCC gør opmærksom på, at grundvandssænkningen bliver overvåget elektronisk og giver alarm ved udfald eller uregelmæssigheder. Hvis der er fejlmelding uden for normal arbejdstid, vil en tekniker komme og tilse anlægget på byggepladsen. I dette tilfælde vil teknikeren naturligvis have brug for arbejdslys, hvilket vil medføre mindre områder med lys udenfor normal arbejdstid. Installationerne er midlertidige og vil blive fjernet, når parkeringskælderen og dermed grundvandssænkningsarbejdet er afsluttet. Læs mere om arbejdet med grundvandssænkning i artiklen Et øje på hver pumpe

 

Kommende byggeaktiviteter

Hovedfokus på byggepladsen er de mangeartede støbninger, der skal finde sted i forlængelse af hinanden i takt med, at byggeriet skrider frem. Støbearbejdet forudsætter en række forskellige byggeaktiviteter, der afhænger af hinanden. Derfor er der travlt på pladsen, og det kommer til udtryk i den pallette af faglige kompetencer og byggetekniske opgaver, der hver dag indtager byggegruben. Samtidig er et helt byggehold i fuld gang med tilkørselstunnelen, der tager form og i mindre skala følger byggeaktiviteterne i den store byggegrube.

NCC søger Københavns Kommune om særlig tilladelse til at arbejde uden for normal arbejdstid, hvis støbeprocessen kræver, at støbningen sker uden afbrydelser. Herefter orienteres I, vores naboer, så I ved, hvornår vi udfører de store sammenhængende støbninger. Forud for hver støbning laver vi et pop up-vindue på hjemmesiden under “Er du nabo?“, så I kan følge med i, hvornår de længere arbejdsdage indtræffer.

Kom tættere på byggeriet og følg fortællingerne på www.kronløbsbassinet.dk

Byggearbejde defineret som særligt støjende lægges mellem kl. 08.00 og 17.00 på hverdage i henhold til de vilkår, Københavns Kommune har fastlagt.

Øvrigt arbejde på byggepladsen, der ikke er defineret som særligt støjende arbejde, foregår mandag til fredag fra kl. 7-19 og lørdage fra kl. 8-17.

Støbearbejdet på Kronløbsøen er i fuld gang, og NCC markerer dermed en milepæl for projektet, hvor de første synlige konstruktioner nu træder frem. Det gælder både i den store byggegrube for parkeringskælderen, hvor bundpladen er ved at blive støbt, og i den mindre tunnelgrube for tilkørselstunnelen, hvor gulv og vægge tager form. Læs mere om dette arbejde og øvrige byggeaktiviteter i oversigten A-H.

A: Bundpladen i byggegruben: NCC er i gang med bundpladearbejdet, der indebærer støbning af renselag og montering af armering. Renselaget sikrer en god og jævn overflade, hvorpå armeringen placeres, når renselaget er tørt. Armeringsarbejdet består i at præbinde armeringsbjælker, der efterfølgende løftes ned i byggegruben ved hjælp af tårnkranerne. Dette arbejde går forud for støbningen af selve bundpladen, der består af fire støbninger, før den store bundplade på 10.000 kvadratmeter er færdig forventeligt december. Den første støbning fandt sted i september, og den næste finder sted medio oktober i den nordlige del af byggegruben. Kompleksiteten ved en stor sammenhængende støbning er ikke til at tage fejl af. Selve støbeprocessen kræver nemlig, at støbearbejdet bliver udført uden pauser over en enkelt arbejdsdag. Der sendes en orientering ud til naboerne, når NCC præcist ved hvilken dag, næste støbning finder sted. Læs mere om dette arbejde i artiklen Bundpladen tager form og Teamwork sikrer den gode støbning

B: Kældervægge og mellemdæk i byggegruben: NCC er begyndt på opbygningen af kælderydrevægge på det område, hvor den første del af bundpladen er støbt. Den første støbeetape for kældervæggene består af seks vægstøbninger, hvor den første del bliver støbt primo oktober og er 21 meter lang og seks meter høj svarende til højden på de to nederste etager af parkeringskælderen. Hver vægstøbning består af en vægforskalling som støbeform, der bl.a. indeholder armering, hvorefter betonen hældes i fra toppen med hjælp fra betonpumper. Allerede medio oktober forventer NCC at opbygge dækforskallingen til det første mellemdæk, der skal adskille etage -4 og -3 og støbes, når de første vægge står klar. Hvert mellemdæk består af cirka otte dækstøbninger, og der kommer tre mellemdæk i alt, før parkeringskælderen lukkes med et stort dæk på toppen.
NCC gør opmærksom på, at køleanlægget i byggegruben, der bruges til at afkøle betonen, når den er støbt, bliver overvåget elektronisk og giver alarm ved udfald eller uregelmæssigheder. Hvis der er fejlmelding uden for normal arbejdstid, vil en tekniker komme og tilse anlægget på byggepladsen. I dette tilfælde vil teknikeren naturligvis have brug for arbejdslys, hvilket vil medføre mindre områder med lys udenfor normal arbejdstid.

C: Fire tårnkraner kommer til byggepladsen: De to første af i alt fire tårnkraner er opstillet omkring byggegruben på den vestlige og nordlige side. Den tredje tårnkran bliver opstillet på den sydlige langside i oktober. Den sidste tårnkran følge en måned senere, og placeres på den østlige side af byggegruben. Til slut vil de fire tårnkraner omkredse byggegruben med en kran på hver langside og en på hver gavl, hvor de skal løfte søjler og armering m.v. på plads og senere være med til at opføre boligerne. Læs mere om samlearbejdet og tårnkranerne i artiklen Fire tårnkraner på vej til Kronløbsøen

 D: Fundering af parkeringskælderen: Sekantmaskinerne har takket af for denne gang, men ankermaskinerne fortsætter arbejdet frem til medio november, hvor de borer og monterer de resterende opdriftsankre, der løbende testes i takt med, at de står klar. Læs mere i artiklen To maskiner borer sig igennem den ekstremt hårde Københavnerkalk og Sekantboremaskinerne takker af – de borede pæle bærer det hele og er snart på plads

E: Rampen fjernes: Rampen i byggegruben fjernes primo oktober, hvorefter det i høj grad vil være tårnkranerne, der kommer på arbejde.

F: Faskine langs den nordlige kajkant: I løbet af oktober graver NCC ud til faskine langs den nordlige kajkant på byggepladsen. Faskinen skal bruges til at håndtere det regnvand, der falder på byggepladsen i byggeperioden.

G: Etablering af tilkørselstunnel: Tunnelgruben er ved at tage form, og det indebærer armerings- og støbearbejde godt hjulpet på vej af kraner og mandskab. På nuværende tidspunkt er der fokus på armeringsarbejdet for tunnelvæggene og den såkaldte vægforskalling, der udgør støbeformen for tunnelvæggene, som skal støbes på stedet. Tilkørselstunnelen bygges i etaper, da den skal følge byggeriet af parkeringskælderen. NCC forventer at afslutte arbejdet med første etape af tilkørselstunnelen inden udgangen af året, og senere følger næste etape, når tunnelen skal sammenkobles med parkeringskælderen. Læs mere om første etape i artiklen Med en sigtbarhed på 20 centimeter arbejder dykkerne på Kronløbsøen i noget, der minder om tæt tåge og Hul igennem: En tunnel tegner sig

H: Grundvandssænkningen fortsætter: Udtagning af vandprøver samt justering og kontrol af anlæg foretages løbende i hele perioden. Løbende opsyn gælder både inde på byggepladsen og i området omkring Kronløbsbassinet, hvor reinfiltrationsbrøndene er etableret. NCC gør opmærksom på, at grundvandssænkningen bliver overvåget elektronisk og giver alarm ved udfald eller uregelmæssigheder. Hvis der er fejlmelding uden for normal arbejdstid, vil en tekniker komme og tilse anlægget på byggepladsen. I dette tilfælde vil teknikeren naturligvis have brug for arbejdslys, hvilket vil medføre mindre områder med lys udenfor normal arbejdstid. Installationerne er midlertidige og vil blive fjernet, når parkeringskælderen og dermed grundvandssænkningsarbejdet er afsluttet. Læs mere om arbejdet med grundvandssænkning i artiklen Et øje på hver pumpe

Kommende byggeaktiviteter

Byggeriet er for alvor gået ind i en ny byggefase! Funderingsarbejdet lakker mod enden, nu hvor sekantboremaskinerne, der har arbejdet i byggegruben siden maj, har takket af. Det forudgående funderingsarbejde muliggør, at flere byggeaktiviteter nu kan finde sted på en gang, hvilket kommer til udtryk i den pallette af faglige kompetencer og byggetekniske opgaver, der har indtaget byggegruben. Inden længe begynder parkeringskælderen at rejse sig fra bunden af byggegruben, når ikke blot bundpladen men også kældervægge og mellemdæk bliver støbt. Samtidig er et helt byggehold i fuld gang med tilkørselstunnelen, der tager form og i mindre skala følger byggeaktiviteterne i den store byggegrube. Kom tættere på byggeriet og følg fortællingerne på www.kronløbsbassinet.dk

Byggearbejde defineret som særligt støjende lægges mellem kl. 08.00 og 17.00 på hverdage i henhold til de vilkår, Københavns Kommune har fastlagt.

Øvrigt arbejde på byggepladsen, der ikke er defineret som særligt støjende arbejde, foregår mandag til fredag fra kl. 7-19 og lørdage fra kl. 8-17.

Byggearbejdet går i september ind i en ny fase, når støbearbejdet for alvor går i gang. Det gælder både i den store byggegrube for parkeringskælderen og i den mindre tunnelgrube for tilkørselstunnelen, som begge vil tage form, når de første synlige konstruktioner støbes. Læs mere om dette arbejde og øvrige byggeaktiviteter i oversigten A-E.

A: Bundpladen i byggegruben: NCC er i fuld gang med bundpladearbejdet, der indebærer støbning af renselag og montering af armering. Renselaget sikrer en god og jævn overflade, hvorpå armeringen placeres, når renselaget er tørt. Armeringsarbejdet består i at præbinde armeringsbjælker, der efterfølgende løftes ned i byggegruben ved hjælp af tårnkranerne. Dette arbejde går forud for støbningen af selve bundpladen, som NCC forventer at påbegynde medio september. Dette indebærer et stort mandskab såvel som maskiner, hvor særligt betonbiler og -pumper har en vigtig rolle på pladsen, hvilket vil øge byggepladstrafikken. Læs mere om dette arbejde i artiklen Bundpladen tager form

B: Fire tårnkraner kommer til byggepladsen: Den første af i alt fire tårnkraner er blevet opstillet på den vestlige side af byggegruben mod skurbyen. Den næste er på vej og opstilles på den nordlige side af byggegruben primo september. De øvrige to kommer med en måneds mellemrum og placeres på de to resterende sider. Til slut vil de fire tårnkraner omkredse byggegruben med en kran på hver langside og en på hver gavl, hvor de skal løfte søjler og armering m.v. på plads og senere være med til at opføre boligerne. Læs mere om samlearbejdet og tårnkranerne i artiklen Fire tårnkraner på vej til Kronløbsøen

 C: Fundering af parkeringskælderen: To sekantboremaskiner arbejder fortsat i bunden af byggegruben, hvor de er i færd med at etablere de sidste af de i alt 355 funderingspæle, der skal understøtte parkeringskælderen samt fastholde de såkaldte opdriftsankre. Sekantboremaskinerne samarbejder med ankermaskinerne, der borer og monterer opdriftsankre i de borede pæle. NCC forventer på nuværende tidspunkt, at sekantboremaskinerne kan afslutte deres arbejde allerede primo september, hvorefter ankermaskinerne fortsætter arbejdet igennem efteråret, hvor de borer og monterer de resterende opdriftsankre. Læs mere i artiklen To maskiner borer sig igennem den ekstremt hårde Københavnerkalk

 D: Etablering af tilkørselstunnel: Tunnelgruben er pumpet tør og klargøres nu til det støbearbejde, der inden længe skal i gang. Det indebærer renselag og armeringsarbejde godt hjulpet på vej af kraner og mandskab. Tilkørselstunnelen bygges i etaper, da den skal følge byggeriet af parkeringskælderen. NCC forventer at afslutte arbejdet med første etape af tilkørselstunnelen inden udgangen af året og senere følger næste etape, når tunnelen skal sammenkobles med parkeringskælderen. Læs mere om første etape i artiklen Med en sigtbarhed på 20 centimeter arbejder dykkerne på Kronløbsøen i noget, der minder om tæt tåge og Hul igennem: En tunnel tegner sig

E: Grundvandssænkningen fortsætter: Udtagning af vandprøver samt justering og kontrol af anlæg foretages løbende i hele perioden. Løbende opsyn gælder både inde på byggepladsen og i området omkring Kronløbsbassinet, hvor reinfiltrationsbrøndene er etableret. NCC gør opmærksom på, at grundvandssænkningen bliver overvåget elektronisk og giver alarm ved udfald eller uregelmæssigheder. Hvis der er fejlmelding uden for normal arbejdstid, vil en tekniker komme og tilse anlægget på byggepladsen. I dette tilfælde vil teknikeren naturligvis have brug for arbejdslys, hvilket vil medføre mindre områder med lys udenfor normal arbejdstid. Installationerne er midlertidige og vil blive fjernet, når parkeringskælderen og dermed grundvandssænkningsarbejdet er afsluttet. Læs mere om arbejdet med grundvandssænkning i artiklen Et øje på hver eneste pumpe

Kommende byggeaktiviteter

De kommende måneder står i parkeringskælderens tegn, da NCC nu starter op på støbearbejdet for bundpladen og senere kældervægge og etagedæk. Samtidig er arbejdet med tilkørselstunnelen i fuld gang, hvor renselag og armeringsarbejde er i fokus, så støbearbejdet inden længe kan gå i gang. Det bliver kort sagt en aktivitetsrig tid, hvor byggepladsen opruster mandskab og maskiner i takt med byggeriets fremdrift. Kom tættere på byggeriet og følg fortællingerne på www.kronløbsbassinet.dk

Byggearbejde defineret som særligt støjende lægges mellem kl. 08.00 og 17.00 på hverdage i henhold til de vilkår, Københavns Kommune har fastlagt.  

Øvrigt arbejde på byggepladsen, der ikke er defineret som særligt støjende arbejde, foregår mandag til fredag fra kl. 7-19 og lørdage fra kl. 8-17.

Byggeaktivitet Kronløbsøen august 2020

Funderingsarbejdet for parkeringskælderen er i den afsluttende fase, og NCC har startet op på forarbejdet til den bundplade, der skal støbes i byggegruben og udgøre gulvet på nederste etage i parkeringskælderen. Læs mere om dette arbejde og øvrige byggeaktiviteter i oversigten A-G.

A: Fundering af parkeringskælderen: To sekantboremaskiner arbejder i bunden af byggegruben, hvor de frem mod oktober skal bore de 355 funderingspæle, der skal understøtte parkeringskælderen samt fastholde de såkaldte opdriftsankre. I praksis borer sekantboremaskinerne lodrette huller, hvorfra funderingspælene støbes. Sekantboremaskinerne samarbejder med ankermaskinerne, der borer og monterer opdriftsankre i de borede pæle. De to hold af maskiner kører sideløbende frem til oktober, hvor fundamentet for parkeringskælderen er etableret. Læs mere i artiklen To maskiner borer sig igennem den ekstremt hårde Københavnerkalk

B: Etablering af tilkørselstunnel: Der er nu sat prop i den ellers vandfyldte tunnelgrube, hvor et hold af dykkere over to arbejdsdage har stået for undervandsstøbningen af bundproppen. Nu kan tunnelgruben pumpes tør, og opbygningen af selve tunnelkonstruktionen kan begynde. Dette indebærer armerings- og betonarbejde godt hjulpet på vej af mobilkraner og mandskab. NCC forventer at afslutte arbejdet med første etape af tilkørselstunnelen inden udgangen af 2020. Læs mere om dette arbejde i artiklen Med en sigtbarhed på 20 centimeter arbejder dykkerne på Kronløbsøen i noget, der minder om tæt tåge

C: Rampen flyttes: Rampen til byggegruben, som består af sand, flyttes til det nordøstlige hjørne af byggegruben ved hjælp af dumper og gravemaskiner.

D: Fire tårnkraner kommer til byggepladsen: Den første af i alt fire tårnkraner er blevet sat op på den vestlige side af byggegruben. Den næste tårnkran opstilles i løbet af august på den nordlige side af byggegruben, og de øvrige to kommer med en måneds mellemrum og placeres på de to resterende sider. Til slut vil de fire tårnkraner omkredse byggegruben med en kran på hver langside og en på hver gavl, hvor de skal løfte søjler og armering m.v. på plads og senere være med til at opføre boligerne. Læs mere om samlearbejdet og tårnkranerne i artiklen Fire tårnkraner på vej til Kronløbsøen

E: Bundpladen i byggegruben: NCC har indledt armeringsarbejdet til den bundplade, der skal støbes i bunden af byggegruben. Det sker i takt med, at de borede pæle begynder at stå færdige. Armeringsarbejdet består i at præbinde armeringsbjælker, der efterfølgende løftes ned i byggegruben ved hjælp af tårnkranerne. I byggegruben står et hold klar til at tage imod og armere bundpladen oven på det renselag, der er lagt omkring de borede pæle. Armeringen kan beskrives som skellettet for bundpladen, hvorefter betonen hældes i. Primo august går NCC i gang med selve betonarbejdet og opruster derfor på mandskab, maskiner og skurby.

F: Øget byggepladstrafik: I takt med at flere byggeopgaver og faggrupper skal i gang, vil trafikken til og fra byggepladsen stige, og mandskab og maskiner kommer til at fylde mere.

G: Grundvandssænkningen fortsætter: Udtagning af vandprøver samt justering og kontrol af anlæg foretages løbende i hele perioden. Løbende opsyn gælder både inde på byggepladsen og i området omkring Kronløbsbassinet, hvor reinfiltrationsbrøndene er etableret. NCC gør opmærksom på, at grundvandssænkningen bliver overvåget elektronisk og giver alarm ved udfald eller uregelmæssigheder. Hvis der er fejlmelding uden for normal arbejdstid, vil en tekniker komme og tilse anlægget på byggepladsen. I dette tilfælde vil teknikeren naturligvis have brug for arbejdslys, hvilket vil medføre mindre områder med lys udenfor normal arbejdstid. Installationerne er midlertidige og vil blive fjernet, når parkeringskælderen og dermed grundvandssænkningsarbejdet er afsluttet. Læs mere om arbejdet med grundvandssænkning i artiklen Et øje på hver pumpe

Kommende byggeaktiviteter

NCC starter op på de synlige konstruktioner for parkeringskælderen, som gælder bundpladen og senere kældervægge og etagedæk. Opgaven indebærer først og fremmest en del armeringsarbejde på byggepladsen og nede i byggegruben. I takt med at armeringen står færdigbundet og klar, begynder betonarbejdet og selve støbningen af konstruktionerne, hvilket er en arbejdsgang, der særligt vil præge de kommende måneder. Men allerede i slutningen af august begynder NCC at samle støbeformene til de kældervægge og etagedæk, der skal støbes i forlængelse af arbejdet med bundpladen. NCC påbegynder selve betonarbejdet primo august, hvor de første konstruktioner bliver støbt. Kom tættere på byggeriet og følg fortællingerne på www.kronløbsbassinet.dk

Byggearbejde defineret som særligt støjende lægges mellem kl. 08.00 og 17.00 på hverdage i henhold til de vilkår, Københavns Kommune har fastlagt.

Øvrigt arbejde på byggepladsen, der ikke er defineret som særligt støjende arbejde, foregår mandag til fredag fra kl. 7-19 og lørdage fra kl. 8-17.

Kronløbsøen byggeaktiviteter 2020

Funderingsarbejdet for parkeringskælderen er i fuld gang, og NCC starter lige så stille op på forarbejdet til den bundplade, der skal støbes i byggegruben og udgøre gulvet på nederste etage i parkeringskælderen.

Netop nu er byggegruben domineret af sekantboremaskiner og ankermaskiner, der er ved at etablere de 355 borede pæle og 723 opdriftsankre, som parkeringskælderen og resten af øen skal stå på. Sideløbende med dette arbejde er et hold af dykkere i færd med at klargøre tunnelgruben til den undervandsstøbning, der finder sted senere på sommeren. Læs mere om dette arbejde og øvrige byggeaktiviteter i oversigten A-H.

A: Fundering af parkeringskælderen: To sekantboremaskiner skal frem mod oktober bore de 355 funderingspæle, som skal understøtte parkeringskælderen samt fastholde de såkaldte opdriftsankre. I praksis borer sekantboremaskinerne lodrette huller, hvorfra funderingspælene støbes. Sekantboremaskinerne suppleres af ankermaskiner, der borer og monterer opdriftsankre i de borede pæle. De to hold af maskiner kommer til at køre sideløbende frem til oktober, hvor de borede fundamenter for parkeringskælderen er etableret. Læs mere i artiklen To maskiner borer sig igennem den ekstremt hårde Københavnerkalk

B: Etablering af tilkørselstunnel: Et hold af dykkere er i fuld gang med at klargøre tunnelgruben til den undervandsstøbning, der skal finde sted senere på sommeren. Fundamentpladen fungerer som en bundprop, der skal lukke af for vandet i tunnelgruben. NCC forventer, at undervandsstøbningen finder sted senere på sommeren, når dykkerne er færdige med forarbejdet. Derefter opbygges selve tunnelkonstruktionen, og NCC forventer at afslutte arbejdet med første etape af tilkørselstunnelen inden udgangen af 2020. Læs mere om dette arbejde i artiklen Med en sigtbarhed på 20 centimeter arbejder dykkerne på Kronløbsøen i noget, der minder om tæt tåge

C: Restudgravning og finafretning i byggegruben: De sidste sandbunker udgraves og transporteres væk. Det overskydende sand fra udgravningen, der ikke kan anvendes på byggepladsen, fragtes væk og sendes til genanvendelse på andre projekter. Læs mere om udgravningsarbejdet i artiklerne Parkeringskælderen er ved at tage form og Byggepladsen forlænges mod øst

D: Fire tårnkraner ankommer til byggepladsen: Over sommeren begynder NCC at opstille fire høje tårnkraner omkring byggegruben med en kran på hver langside og en på hver gavl af byggegruben. Den første kran bliver sat op i løbet af juli på øens vestlige side, og med cirka en måneds mellemrum mellem hver rejser de tre næste kraner sig på øens tre øvrige sider. Tårnkranerne skal løfte søjler og armering m.v. på plads og senere være med til at opføre boligerne.

E: Bundpladen i byggegruben: I løbet af sommeren starter NCC lige så stille op på forarbejdet til den bundplade, der skal støbes i bunden af byggegruben. Det sker i takt med, at de borede pæle begynder at stå klar. Bundpladen bliver den første synlige konstruktion i byggegruben og udgør gulvet på nederste etage, hvorfra de fire etager til parkering vil rejse sig. Forarbejdet til selve støbning består af armeringsarbejde, hvor armeringen på og omkring de borede pæle skal klargøres, før der kan støbes. Armeringen udgør så at sige skellettet for bundpladen, hvorefter betonen hældes i. NCC forventer at indlede betonarbejdet i løbet af efteråret, og NCC opruster derfor på mandskab, maskiner og skurby.

F: Øget byggepladstrafik: I takt med at flere byggeopgaver og faggrupper skal i gang, vil trafikken til og fra byggepladsen stige, og mandskab og maskiner kommer til at fylde mere.

G: Østsiden af byggepladsen: Denne del af byggepladsen fungerer som lager- og arbejdsområde samt sand- og jorddepot. Derudover er der etableret fem midlertidige bassiner til håndtering af boreslam og vandholdigt kalk fra byggegruben. De vandholdige masser er et restprodukt fra funderingsarbejdet, der håndteres i takt med, at NCC etablerer de borede pæle i bunden af byggegruben. Bassinerne kan betragtes som midlertidige opbevaringsrum for boreslam og vandholdigt kalk, der skal tørre, inden det kan blive kørt væk fra pladsen. Hen mod efteråret vil der blive opsat en tårnkran på gavlen mod byggegruben. Kranen skal arbejde sammen med de tre øvrige om parkeringskælderen og senere boligerne.

H: Grundvandssænkningen fortsætter: Udtagning af vandprøver samt justering og kontrol af anlæg foretages løbende i hele perioden. Løbende opsyn gælder både inde på byggepladsen og i området omkring Kronløbsbassinet, hvor reinfiltrationsbrøndene er etableret. NCC gør opmærksom på, at grundvandssænkningen bliver overvåget elektronisk og giver alarm ved udfald eller uregelmæssigheder. Hvis der er fejlmelding uden for normal arbejdstid, vil en tekniker komme og tilse anlægget på byggepladsen. I dette tilfælde vil teknikeren naturligvis have brug for arbejdslys, hvilket vil medføre mindre områder med lys udenfor normal arbejdstid. Installationerne er midlertidige og vil blive fjernet, når parkeringskælderen og dermed grundvandssænkningsarbejdet er afsluttet. Læs mere om arbejdet med grundvandssænkning i artiklen Et øje på hver pumpe

Kommende byggeaktiviteter
De permanente konstruktioner rejser sig fra bunden af byggegruben, hvor sekantboremaskiner og ankermaskiner samarbejder om de 340 borede pæle, der skal stå klar til efteråret. Allerede i løbet af sommeren forventer NCC at have etableret størstedelen af pælene, hvorefter forarbejdet til støbning af bundpladen for parkeringskælderen kan begynde. Det indebærer armeringsarbejde godt hjulpet på vej af den første tårnkran, der bliver stillet op på den vestlige side af byggegruben.
Hen mod efteråret vil selve betonarbejdet starte op, hvor NCC støber bundpladen i byggegruben – en milepæl for parkeringskælderen. Sideløbende vil NCC i den sidste halvdel af 2020 afslutte arbejdet med første etape af tilkørselstunnelen.

Kom tættere på byggeriet og følg fortællingerne på www.kronløbsbassinet.dk

Byggearbejde defineret som særligt støjende lægges mellem kl. 08.00 og 17.00 på hverdage i henhold til de vilkår, Københavns Kommune har fastlagt.

Øvrigt arbejde på byggepladsen, der ikke er defineret som særligt støjende arbejde, foregår mandag til fredag fra kl. 7-19 og lørdage fra kl. 8-17.


Funderingsarbejdet for parkeringskælderen er i fuld gang. I bunden af byggegruben er sekantboremaskiner og ankermaskiner ved at etablere de 355 borede pæle, som parkeringskælderen og resten af øen skal stå på. Sideløbende med dette arbejde er et hold af dykkere ved at klargøre tunnelgruben til den undervandsstøbning, der finder sted senere på sommeren, når fundamentpladen i tunnelgruben skal etableres. Læs mere om dette arbejde og øvrige byggeaktiviteter i oversigten A-E.

A: Fundering af parkeringskælderen: To sekantboremaskiner skal frem mod oktober bore de 355 funderingspæle, som skal understøtte parkeringskælderen samt fastholde de såkaldte opdriftsankre, der bliver placeret i bunden af byggegruben.
I praksis borer sekantboremaskinerne lodrette huller, hvorfra funderingspælene støbes. Sekantboremaskinerne suppleres af ankermaskiner, der borer og monterer opdriftsankre. De to hold af maskiner kommer til at køre sideløbende frem til oktober, hvor de borede fundamenter for parkeringskælderen er etableret. Læs mere i artiklen To maskiner borer sig igennem den ekstremt hårde Københavnerkalk

B: Etablering af tilkørselstunnel: Et hold af dykkere er i fuld gang med at klargøre tunnelgruben til den undervandsstøbning, der skal finde sted senere på sommeren. Fundamentpladen fungerer som en bundprop, der skal lukke af for vandet i tunnelgruben. NCC har af hensyn til naboerne nu valgt en arbejdsgang, der gør det muligt at støbe inden for de normale arbejdstider, hvilket ellers kan være en udfordring, når der skal støbes under vand. NCC forventer, at undervandsstøbningen finder sted i løbet af sommeren, når dykkerne er færdige med forarbejdet. Derefter opbygges selve tunnelkonstruktionen, og NCC forventer at afslutte arbejdet med første etape af tilkørselstunnelen i løbet af efteråret 2020.

C: Restudgravning og finafretning i byggegruben: De sidste sandbunker udgraves og transporteres væk. Det overskydende sand fra udgravningen, der ikke kan anvendes på byggepladsen, fragtes væk og sendes til genanvendes på andre projekter. Læs mere om udgravningsarbejdet i artiklerne Parkeringskælderen er ved at tage form og Byggepladsen forlænges mod øst

D: Håndtering af boreslam og vandholdigt kalk fra byggegruben: På østsiden af byggegruben har NCC etableret fem midlertidige bassiner til håndtering af boreslam og vandholdigt kalk fra byggegruben. De vandholdige masser er et restprodukt fra funderingsarbejdet, der håndteres i takt med, at NCC etablerer de borede pæle i bunden af byggegruben. Bassinerne kan betragtes som midlertidige opbevaringsrum for boreslam og vandholdigt kalk, der skal tørre, inden det kan blive kørt væk fra pladsen.

E: Grundvandssænkningen fortsætter: Udtagning af vandprøver samt justering og kontrol af anlæg foretages løbende i hele perioden. Løbende opsyn gælder både inde på byggepladsen og i området omkring Kronløbsbassinet, hvor reinfiltrationsbrøndene er etableret. NCC gør opmærksom på, at grundvandssænkningen bliver overvåget elektronisk og giver alarm ved udfald eller uregelmæssigheder. Hvis der er fejlmelding uden for normal arbejdstid, vil en tekniker komme og tilse anlægget på byggepladsen. I dette tilfælde vil teknikeren naturligvis have brug for arbejdslys, hvilket vil medføre mindre områder med lys udenfor normal arbejdstid. Installationerne er midlertidige og vil blive fjernet, når parkeringskælderen og dermed grundvandssænkningsarbejdet er afsluttet. Læs mere om arbejdet med grundvandssænkning i artiklen Et øje på hver pumpe


Kommende byggeaktiviteter
Frem til efteråret vil NCC i særdeleshed have fokus på de funderingspæle og opdriftsankre, der skal etableres i bunden
af byggegruben ved hjælp af sekantboremaskiner og ankermaskiner. Når cirka en tredjedel af de borede fundamenter er etableret, bliver det muligt at påbegynde betonarbejdet og hermed støbe bundpladen i byggegruben, der bliver en milepæl for parkeringskælderen. Bundpladen bliver den første synlige konstruktion i byggegruben og udgør gulvet på nederste etage, hvorfra de fire etager til parkering vil rejse sig. Sideløbende med dette arbejde bygger NCC den tilkørselstunnel, der skal forbinde parkeringskælderen under Kronløbsøen med Helsinkigade og resten af Nordhavn. NCC forventer at afslutte arbejdet med første etape af tilkørselstunnelen i løbet af efteråret 2020. Følg byggeaktiviteterne på www.kronløbsbassinet.dk

Byggearbejde defineret som særligt støjende lægges mellem kl. 08.00 og 17.00 på hverdage i henhold til de vilkår, Københavns Kommune har fastlagt.
Øvrigt arbejde på byggepladsen, der ikke er defineret som særligt støjende arbejde, foregår mandag til fredag fra kl. 7-19 og lørdage fra kl. 8-17.

Funderingsarbejdet for parkeringskælderen er påbegyndt, og maj bliver særlig aktivitetsrig. Måneden skydes i gang med dynamiske prøvebelastningsforsøg i byggegruben, og senere skal der støbes under vand, når fundamentspladen i tunnelgruben etableres. Sideløbende med dette arbejde vil sekantboremaskiner for alvor indtage byggegruben, hvor de i samarbejde med ankermaskiner skal etablere de 355 borede pæle, som parkeringskælderen og resten af øen skal stå på. Læs mere om dette arbejde og øvrige byggeaktiviteter i oversigten A-F.

A: Restudgravning i byggegruben: De sidste sandbunker udgraves og transporteres væk. Det overskydende sand fra udgravningen, der ikke kan anvendes på byggepladsen, fragtes væk og sendes til genanvendes på andre projekter. Sideløbende med dette arbejde testes de færdigmonterede vægankre, der er placeret nede i byggegruben. Læs mere om udgravningsarbejdet i artiklerne Parkeringskælderen er ved at tage form og Byggepladsen forlænges mod øst.

B: Dynamisk prøvebelastningsforsøg: I løbet af uge 19 udføres en række dynamiske prøvebelastningsforsøg i byggegruben, der tester kommende funderingspæle ved hjælp af et stort faldlod, som man kontrolleret lader falde ned på testpælen og via sensorer måler pælens bæreevne. Disse forsøg vil give genlyd i området og finder sted i tidsrummet mellem kl. 08-17.00 på hverdage. Læs mere om de forskellige prøvebelastningsforsøg i artiklen 355 borede pæle skal holde parkeringskælderen på plads

C: Etablering af tilkørselstunnel: NCC er i fuld gang med at etablere den tilkørselstunnel, der skal forbinde Kronløbsøen med Helsinkigade. Primo maj vil et hold af dykkere arbejde i den vandfyldte tunnelgrube, hvor de vil forberede bunden til den fundamentsplade, der senere på måneden skal støbes under vand. Selve støbningen af fundamentspladen er værd at hæfte sig ved. Støbningen sker nemlig under vand, og fundamentspladen skal derfor støbes i et stræk over en enkelt arbejdsdag, hvor der bliver støbt fra morgen til aften, indtil fundamentspladen er færdig. Støbningen finder sted tirsdag 19. maj i tidsrummet kl. 06-21.00. Københavns Kommune har givet særlig tilladelse til at udvide arbejdstiden på denne dag grundet kompleksiteten ved undervandsstøbning og nødvendigheden ved at støbe fundamentspladen over en enkelt arbejdsdag.

Læs mere om dette arbejde i varslingen Varsling om udvidet arbejdstid i forbindelse med undervandsstøbning i tunnelgruben

D: Fundering af parkeringskælderen: To sekantboremaskiner har indtaget byggegruben og skal frem mod oktober bore de 355 funderingspæle, som skal understøtte parkeringskælderen samt fastholde de jordankre, der bliver placeret i bunden af byggegruben. I praksis borer sekantboremaskinerne lodrette huller, hvorfra funderingspælene støbes. Sekantboremaskinerne suppleres af ankermaskiner, der borer og monterer opdriftsankre. De to hold af sekantboremaskiner og ankermaskiner kommer til at køre sideløbende fra maj og frem til oktober, hvor de borede fundamenter for parkeringskælderen er etableret.

E: Håndtering af boreslam og vandholdigt kalk fra byggegruben: På østsiden af byggegruben har NCC etableret fem midlertidige bassiner til håndtering af boreslam og vandholdigt kalk fra byggegruben. De vandholdige masser er et restprodukt fra funderingsarbejdet, der håndteres i takt med, at NCC etablerer de borede funderingspæle i bunden af byggegruben. Bassinerne kan betragtes som midlertidige opbevaringsrum for boreslam og vandholdigt kalk, der skal tørre, inden det kan blive kørt væk fra pladsen.

F: Grundvandssænkningen fortsætter: Udtagning af vandprøver samt justering og kontrol af anlæg foretages løbende i hele perioden. Løbende opsyn gælder både inde på byggepladsen og i området omkring Kronløbsbassinet, hvor reinfiltrationsbrøndene er etableret.

NCC gør opmærksom på, at grundvandssænkningen bliver overvåget elektronisk og giver alarm ved udfald eller uregelmæssigheder. Hvis der er fejlmelding uden for normal arbejdstid, vil en tekniker komme og tilse anlægget på byggepladsen. I dette tilfælde vil teknikeren naturligvis have brug for arbejdslys, hvilket vil medføre mindre områder med lys udenfor normal arbejdstid. Installationerne er midlertidige og vil blive fjernet, når parkeringskælderen og dermed grundvandssænkningsarbejdet er afsluttet. Læs mere om arbejdet med grundvandssænkning i artiklen Et øje på hver eneste pumpe.

Kommende byggeaktiviteter

Frem til efteråret vil NCC i særdeleshed have fokus på de funderingspæle og opdriftsankre, der skal etableres i bunden
af byggegruben ved hjælp af sekantboremaskiner og ankermaskiner. Når cirka en tredjedel af de borede fundamenter er etableret, bliver det muligt at påbegynde betonarbejdet og hermed støbe bundpladen i byggegruben, der bliver en milepæl for parkeringskælderen. Bundpladen bliver den første synlige konstruktion i byggegruben og udgør gulvet på nederste etage, hvorfra de fire etager til parkering vil rejse sig. Sideløbende med dette arbejde bygger NCC den tilkørselstunnel, der skal forbinde parkeringskælderen under Kronløbsøen med Helsinkigade og resten af Nordhavn. NCC forventer at afslutte arbejdet med tilkørselstunnelen i løbet af efteråret 2020. Følg byggeaktiviteterne på www.kronløbsbassinet.dk

Byggearbejde defineret som særligt støjende lægges mellem kl. 08.00 og 17.00 på hverdage i henhold til de vilkår,
Københavns Kommune har fastlagt.

Øvrigt arbejde på byggepladsen, der ikke er defineret som særligt støjende arbejde, foregår mandag til fredag fra kl. 7-19 og lørdage fra kl. 8-17.

I henhold til den igangværende epidemi følger NCC alle regeringens forholdsregler i forbindelse med coronasmitten meget tæt og arbejder efter myndighedernes anvisninger for at undgå spredning af smitten. Som byggevirksomhed befinder NCC sig i en af de sektorer, som følger regeringens opfordring til at holde arbejdspladser i gang under krisen. Det sker efter myndighedernes retningslinjer, og først og fremmest med fokus på medarbejdernes sikkerhed. Læs orientering 19. marts 2020.

På Kronløbsøen står 2020 i parkeringskælderens tegn, og NCC tager nu hul på næste store byggeetape. I foråret afslutter NCC udgravningsarbejdet i byggegruben og påbegynder funderingsarbejdet for parkeringskælderen. Dette arbejde bistås af sekantboremaskiner og ankermaskiner, der samarbejder i byggegruben. Sideløbende med dette arbejde er NCC i fuld gang med at bygge den tilkørselstunnel, der skal forbinde Kronløbsøen med Helsinkigade. Læs mere om dette arbejde og øvrige byggeaktiviteter i oversigten A-H.

A: Udgravning i byggegruben: Udgravningen i byggegruben afsluttes i løbet af april og maj. Den endelige udgravning får en dybde på knap 13 meter under terræn, hvilket er den nødvendige dybde for at etablere en parkeringskælder på fire etager. Det overskydende sand fra udgravningen, der ikke kan anvendes på byggepladsen, fragtes væk og sendes til genanvendes på andre projekter. Sideløbende med dette arbejde testes de færdigmonterede vægankre, der er placeret nede i byggegruben. Læs mere om udgravningsarbejdet i artiklerne Parkeringskælderen er ved at tage form og Byggepladsen forlænges mod øst.

B: Ankerboring og montage af vægankre: I løbet af april bores og monteres de sidste vægankre, der skal fastholde byggegrubespunsen under udgravningen. Etableringen af vægankre kan give korte perioder med støj, når ankermaskinerne skal ned i Københavnerkalken. Læs mere om ankerboring og montage i artiklen Parkeringskælderen er ved at tage form. 

C: Transport til og fra byggepladsen: I den kommende periode er der særligt behov for at transportere sand væk fra byggegruben samt transportere materialer til byggepladsen. Trafikken løber fra Sundkrogsgade og over til Helsinkigade 11, hvor der er indkørsel til byggepladsen.

D: Fundering af parkeringskælderen: I begyndelsen af april markerer NCC næste etape af byggeriet, når funderingsarbejdet for parkeringskælderen går i gang. De nyankomne sekantboremaskiner borer lodrette huller i undergrunden, så NCC kan etablere de nødvendige fundamenter for det videre arbejde med parkeringskælderen. Sekantboremaskinerne suppleres af ankermaskiner, der borer og monterer opdriftsankre. Det er de samme ankermaskiner, der tidligere har boret og monteret vægankre. Inden længe vil de stå for de lodrette opdriftsankre i bunden af byggegruben. De to hold af sekantboremaskiner og ankermaskiner kommer til at køre sideløbende fra april og frem til oktober, hvor fundamentet for parkeringskælderen er etableret. Læs mere i artiklen Tårnkraner, sekantmaskiner og en asfalteret kørevej kommer til Kronløbsøen – 2020 står i parkeringskælderens tegn!

E: Byggepladsen mod øst: Byggepladsen er blevet forlænget og indrettes nu til de nødvendige formål. Læs mere om det forudgående arbejde i artiklen Byggepladsen forlænges mod øst.

F: Håndtering af boreslam og vandholdigt kalk fra byggegruben: På østsiden af byggegruben har NCC etableret fem midlertidige bassiner til håndtering af boreslam og vandholdigt kalk fra byggegruben. De vandholdige masser er et restprodukt fra funderingsarbejdet, når NCC etablerer de borede funderingspæle i bunden af byggegruben. Bassinerne kan betragtes som midlertidige opbevaringsrum for boreslam og vandholdigt kalk, der skal tørre, inden det kan blive kørt væk fra pladsen.

G: Etablering af tilkørselstunnel: NCC er i fuld gang med at etablere den tilkørselstunnel, der skal forbinde Kronløbsøen med Helsinkigade. Fra april indrettes en mindre byggeplads omkring tunnelgruben, når NCC opruster det arbejdshold og de maskiner, der skal bistå arbejdet. Maskinerne indebærer bl.a. en mindre tårnkran, ankermaskine og betonpumpe, der placeres omkring tunnelgruben. I starten af april etableres en platform hen over tunnelgruben, hvorfra ankermaskinen kan bore og montere lodrette opdriftankre i bunden af tunnelgruben. Etableringen af opdriftankre kan give korte perioder med støj, når ankermaskinen skal ned i Københavnerkalken. Dernæst støbes en bundplade i tunnelgruben ved hjælp af en betonpumpe, herfra opbygges tilkørselstunnelen. NCC forventer at afslutte arbejdet med tilkørselstunnelen i løbet af efteråret 2020. Læs mere om dette arbejde i artiklen Tunnel på vej til Kronløbsøens parkeringskælder.

H: Grundvandssænkningen fortsætter: Udtagning af vandprøver samt justering og kontrol af anlæg foretages løbende i hele perioden. Løbende opsyn gælder både inde på byggepladsen og i området omkring Kronløbsbassinet, hvor reinfiltrationsbrøndene er etableret. NCC gør opmærksom på, at grundvandssænkningen bliver overvåget elektronisk og giver alarm ved udfald eller uregelmæssigheder. Hvis der er fejlmelding uden for normal arbejdstid, vil en tekniker komme og tilse anlægget på byggepladsen. I dette tilfælde vil teknikeren naturligvis have brug for arbejdslys, hvilket vil medføre mindre områder med lys udenfor normal arbejdstid. Installationer er midlertidige og vil blive fjernet, når parkeringskælderen og dermed grundvandssænkningsarbejdet er afsluttet. Læs mere om arbejdet med grundvandssænkning i artiklen Et øje på hver eneste pumpe.

 

Kommende byggeaktiviteter

I de kommende måneder vil NCC i særdelshed have fokus på de funderingspæle og opdriftsankre, der skal etableres i bunden af byggegruben ved hjælp af sekantboremaskiner og ankermaskiner. Parallelt med dette arbejde etablerer NCC den tilkørselstunnel, der skal forbinde parkeringskælderen under Kronløbsøen med Helsinkigade og resten af Nordhavn. Når udgravningsarbejdet er afsluttet, står de næste måneder på funderings- og betonarbejdet i tunnelgruben ved hjælp af en ankermaskine, tårnkran og betonpumpe. Selve støbningen af bundpladen i tunnelgruben er værd at hæfte sig ved. Støbningen sker nemlig under vand, og bundpladen skal derfor støbes i et stræk over en enkelt arbejdsdag, hvor der bliver støbt fra morgen til aften, indtil bundpladen er færdig. NCC er i dialog med myndighederne omkring udvidelse af arbejdstiden på denne arbejdsdag og forventer, at støbningen finder sted i begyndelsen af maj. Følg byggeaktiviteterne på www.kronløbsbassinet.dk

Byggearbejde defineret som særligt støjende lægges mellem kl. 08.00 og 17.00 på hverdage i henhold til de vilkår, Københavns Kommune har fastlagt.

Øvrigt arbejde på byggepladsen, der ikke er defineret som særligt støjende arbejde, foregår mandag til fredag fra kl. 7-19 og lørdage fra kl. 8-17.

Byggeaktivitet Kronløbsøen marts 2020

NCC er i den afsluttende fase for udgravningsarbejdet til den parkeringskælder, der skal udgøre fundamentet for Kronløbsøen. I takt med udgravningens fremdrift borer og monteres fortsat de såkaldte vægankre, der skal forankre byggegrubespunsen. Sideløbende med dette arbejde er NCC i fuld gang med at bygge den tilkørselstunnel, der skal forbinde Kronløbsøen med Helsinkigade. Derudover er grundvandssænkningen gået i gang og løber frem til forventeligt 2022, hvor parkeringskælderen står færdig. Læs mere om dette arbejde og øvrige byggeaktiviteter i oversigten A-G.

A: Udgravning i byggegruben: Udgravningen fortsættes i byggegruben, hvor maskiner som dumpere og gravemaskiner på forskellig vis bidrager til arbejdet med at tømme byggegruben for sand.  Den endelige udgravning får en dybde på knap 13 meter under terræn, hvilket er den nødvendige dybde for at etablere en parkeringskælder på fire etager. Sandet fra udgravningen flyttes fra byggegruben til vandbassinet mellem byggepladsspunsen, hvorved byggepladsen bliver forlænget. Når byggepladsen er forlænget, vil det overskydende sand fra udgravningen blive fragtet væk fra pladsen. NCC forventer at udgravningsarbejdet er afsluttet i april. Læs mere om udgravningsarbejdet i artiklen Parkeringskælderen er ved at tage form og Byggepladsen forlænges mod øst.

B: Ankerboring og montage af vægankre: Frem til ultimo marts bores og monteres de vægankre, der skal fastholde byggegrubespunsen under udgravningen. Etableringen af vægankre kan give korte perioder med støj, når ankermaskinerne skal ned i Københavnerkalken. Læs mere om ankerboring og montage i artiklen Parkeringskælderen er ved at tage form. 

C: Fundering af parkeringskælderen: I slutningen af mart – starten af april markerer NCC næste etape af byggeriet, når funderingsarbejdet for parkeringskælderen går i gang. I slutningen af marts ankommer to sekantboremaskiner til byggepladsen. De skal bore lodrette huller i undergrunden, så NCC kan etablere de nødvendige fundamenter for det videre arbejde med parkeringskælderen. De to sekantboremaskiner er nogle af de største maskiner, der kommer i 2020, og vejer op mod 115 tons. Sekantboremaskinerne suppleres af ankermaskiner, der borer og monterer opdriftsankre. Det er de samme ankermaskiner, der på nuværende tidspunkt borer og monterer vægankre, som inden længe vil stå for de lodrette opdriftsankre i bunden af byggegruben. De to hold af sekantboremaskiner og ankermaskiner kommer til at køre sideløbende fra sidst i marts og frem til oktober, hvor fundamentet for parkeringskælderen er etableret. Læs mere i artiklen Tårnkraner, sekantmaskiner og en asfalteret kørevej kommer til Kronløbsøen – 2020 står i parkeringskælderens tegn!

D: Etablering af tilkørselstunnel: NCC er i fuld gang med at etablere den tilkørselstunnel, der skal forbinde Kronløbsøen med Helsinkigade. I marts er der hovedsageligt fokus på udgravningsarbejdet mellem de spunsvægge, der indrammer tunnelen. Fra slutningen af marts og frem vil der være fokus på funderings- og betonarbejdet for tunnelen. NCC forventer at afslutte arbejdet med tilkørselstunnelen i løbet af sommeren 2020. Læs mere om dette arbejde i artiklen Tunnel på vej til Kronløbsøens parkeringskælder.

E: Optimering af vandbehandlingsanlæg til overfladevand: I løbet af marts udvider NCC vandbehandlingsanlægget på byggepladsen og flytter samtidigt anlægget et stykke mod vest på byggepladsen nær Fortkaj. Vandbehandlingsanlægget til overfladevand øges med flere sedimentationscontainere i takt med udgravningsarbejdet. Installationerne er midlertidige og vil blive fjernet, når parkeringskælderen står færdig forventeligt 2022.

F:  Grundvandssænkningen: Flere måneders forarbejde går forud for den grundvandssænkning, der nu er gået i gang. Det omfattende grundvandssænkningsanlæg er etableret på byggepladsen og i drift via de såkaldte reinfiltrationsbrønde, der er boret i området omkring Kronløbsøen. NCC gør opmærksom på, at grundvandssænkningen bliver overvåget elektronisk og giver alarm ved udfald eller uregelmæssigheder. Hvis der er fejlmelding uden for normal arbejdstid, vil en tekniker komme og tilse anlægget. I dette tilfælde vil teknikeren naturligvis have brug for arbejdslys, hvilket vil medføre mindre områder med lys udenfor normal arbejdstid. Installationer er midlertidige og vil blive fjernet, når parkeringskælderen og dermed grundvandssænkningsarbejdet er afsluttet. Læs mere om arbejdet med grundvandssænkning i artiklen Et øje på hver eneste pumpe

G: Omlægning af regnvandsledning langs Sundkaj og Fortkaj: Læs mere om afvandingsprojektet i artiklen Afvandingsprojekt hindrer oversvømmelser.

 

Kommende byggeaktiviteter

2020 står i parkeringskælderen tegn, og NCC tager i starten af foråret hul på næste store byggeetape. I den første halvdel af året afslutter NCC nemlig udgravningsarbejdet i byggegruben og påbegynder derfor funderingsarbejdet for parkeringskælderen. I de kommende måneder vil NCC i særdelshed have fokus på de funderingspæle og opdriftsankre, der skal etableres i bunden af udgravningen ved hjælp af sekantboremaskiner og ankermaskiner. Parallelt med dette arbejde etablerer NCC den tilkørselstunnel, der skal forbinde Kronløbsøen med Helsinkigade. Følg byggeaktiviteterne på www.kronløbsbassinet.dk

Byggearbejde defineret som særligt støjende lægges mellem kl. 08.00 og 17.00 på hverdage i henhold til de vilkår, Københavns Kommune har fastlagt.

Øvrigt arbejde på byggepladsen, der ikke er defineret som særligt støjende arbejde, foregår mandag til fredag fra kl. 7-19 og lørdage fra kl. 8-17.

NCC er godt i gang med udgravningsarbejdet til den parkeringskælder, der skal udgøre fundamentet for Kronløbsøen. Den endelige udgravning får en dybde på knap 13 meter under terræn, hvilket er den nødvendige dybde for at etablere en parkeringskælder på fire etager. I takt med udgravningens fremdrift borer og monterer vi fortsat de såkaldte vægankre, der skal forankre byggegrubespunsen. Sideløbende med dette arbejde påbegynder NCC etableringen af den tilkørselstunnel, der skal forbinde Kronløbsøen med Helsinkigade. Derudover er grundvandssænkningen startet op og løber frem til forventeligt 2022, hvor parkeringskælderen står færdig. Læs mere om dette arbejde og øvrige byggeaktiviteter i oversigten A-I.
A: Udgravning i byggegruben: Udgravningen finder sted i byggegruben, hvor maskiner som dumpere og gravemaskiner på forskellig vis bidrager til arbejdet med at tømme byggegruben for sand, til den nødvendige dybde er nået. Sandet flyttes fra byggegruben til vandbassinet mellem byggepladsspunsen, hvorved byggepladsen bliver forlænget. NCC forventer at udgravnings- arbejdet er afsluttet i april. Læs mere om udgravningsarbejdet i artiklen Parkeringskælderen er ved at tage form.
B: Ankerboring og montage af vægankre: Frem til ultimo marts bores og monteres de vægankre, der skal fastholde byggegrubespunsen under udgravningen, og derfor foregår dette arbejde lag for lag i takt med udgravningens fremdrift. Etableringen af vægankre kan give korte perioder med støj, når ankermaskinerne skal ned i Københavnerkalken. Læs mere om ankerboring og montage i artiklen Parkeringskælderen er ved at tage form.
C: Etablering af kranskinner og aflæsningspladser: I løbet af uge fem og seks etablerer NCC de sidste kranskinner og aflæsningspladser på østsiden af byggegruben. Dette arbejde inde- bærer som tidligere oplyst nedramning af stålpæle og -rør, cirka 20 styk. Arbejdet betragtes som særligt støjende i korte, intensive forløb. Dette arbejde er nødvendigt for at sikre byggegruben mod vægten fra de tårnkraner og betonpumper, som senere ankommer til pladsen. Læs mere om dette arbejde i artiklen Etablering af aflæsningspladser og kranfundamenter – det støjer i korte intervaller.
D: Etablering af tilkørselstunnel: Primo februar påbegyndes etableringen af den tilkørselstunnel, der skal forbinde Kronløbsøen med Helsinkigade. Dette arbejde kræver bl.a. en kortere periode med nedramning af spuns på den korte strækning mellem øen og Fortkaj, så forbindelsen kan etableres. Spunsningen forventes at vare en uge og udføres primo februar. Dette arbejde betragtes som særligt støjende. Derefter fortsætter arbejdet med tilkørselstunnelen, som indebærer udgravnings-, funderings- og beton- arbejde. NCC forventer at afslutte første etape af tilkørselstunnelen i løbet af sommeren.
E: Opstilling af vandbehandlingsanlæg til overfladevand: I løbet af februar opstiller NCC yderligere vandbehandlingsanlæg på byggepladsen nær Fortkaj. Vandbehandlingsanlægget til overfladevand øges med flere sedimentationscontainere i takt med udgravningsarbejdet. Installationerne er midlertidige og vil blive fjernet, når parkeringskælderen står færdig forventeligt 2022.
F: Opstilling af vandbehandlingsanlæg til grundvandssænkning: I løbet af februar forventer NCC at opstille et vandbehandlingsanlæg til grundvandssænkning på byggepladsen nær Fortkaj. Dette vandbehandlingsanlæg anvendes til den del af det oppumpede grundvand fra byggegruben, som skal renses iht. krav stillet af Københavns Kommune, inden det reinfiltreres via reinfiltrationsboringerne i og omkring byggepladsen. Grundvandssænkningen bliver overvåget elektronisk og giver alarm ved udfald eller uregelmæssigheder. Hvis der er fejlmelding uden for normal arbejdstid, vil en tekniker komme og tilse anlægget. I dette tilfælde vil teknikeren naturligvis have brug for arbejdslys, hvilket vil medføre mindre områder med lys udenfor normal arbejdstid. Installationerne er midlertidige og vil blive fjernet, når parkeringskælderen står færdig forventeligt 2022.
G: Omlægning af regnvandskloak langs Sundkaj og Fortkaj: Læs mere om afvandingsprojektet i artiklen Afvandingsprojekt hindrer oversvømmelser.
H: Montering af bannere: I løbet af februar monteres bannere om projektet på udvalgte placeringer langs byggepladshegnet.
I: Kørevej til byggepladsen fra Helsinkigade kloakeres og asfalteres: I løbet af februar og marts forbedres kørevejen til og fra byggepladsen, så gener fra støv og støj bliver minimeret. Først kloakeres og asfalteres kørevejen fra Helsinkigade og ind på byggepladsen. Derefter etableres en kørevej omkring byggegruben.
Kommende byggeaktiviteter
Selve udgravningsarbejdet forventes afsluttet i april, hvorefter funderingsarbejdet for parkeringskælderen påbegyndes, og NCC markerer hermed næste etape af byggeriet. I slutningen af marts ankommer to sekantmaskiner til byggepladsen. De skal bore lodrette huller i undergrunden, så NCC kan etablere de nødvendige fundamenter for det videre arbejde med parkeringskælderen. De to sekantmaskiner er nogle af de største maskiner, der kommer i 2020, og vejer op mod 115 tons. Sekantmaskinerne suppleres af ankermaskiner, der borer og monterer opdriftsankre. Det er de samme ankermaskiner, der på nuværende tidspunkt borer og monterer vægankre, som inden længe vil stå for de lodrette opdriftsankre i bunden af byggegruben. De to hold af sekantmaskiner og ankermaskiner kommer til at køre sideløbende fra sidst i marts og frem til oktober, hvor fundamentet for parkeringskælderen er etableret. Følg byggeaktiviteterne på www.kronløbsbassinet.dk
 Byggearbejde defineret som særligt støjende lægges mellem kl. 08.00 og 17.00 på hverdage i henhold til de vilkår, Københavns Kommune har fastlagt.
Øvrigt arbejde på byggepladsen, der ikke er defineret som særligt støjende arbejde, foregår mandag til fredag fra kl. 7-19 og lørdage fra kl. 8-17.

Byggeaktivitet Kronløbsøen januar 2020NCC er i fuld gang med at grave ud til den parkeringskælder, der skal udgøre fundamentet for øen. Udgravningsarbejdet udføres i etaper, og første udgravningsniveau, NCC skal nå, er cirka fem meter under terræn. Den endelige udgravning får en dybde på knap 13 meter under terræn, som er den nødvendige dybde for at etablere en parkeringskælder på fire etager. I takt med udgravningens fremdrift skal Hercules Fundering bore og montere de såkaldte vægankre, der skal forankre byggegrube- spunsen under udgravningen. Derudover arbejdes der på de sidste forberedelser til den grundvandssænkning, som skal finde sted. Læs mere om dette arbejde og øvrige byggeaktiviteter i oversigten A-I.

A: Udgravning i byggegruben: Udgravningen finder sted i byggegruben, hvor maskiner som dumpere og gravemaskiner på forskellig vis bidrager til arbejdet med at tømme byggegruben for sand, til den nødvendige dybde er nået. Sandet flyttes fra byggegruben til vandbassinet mellem byggepladsspunsen, hvormed byggepladsen bliver forlænget. NCC forventer at afslutte udgravningsarbejdet i løbet af foråret 2020. Læs mere om udgravningsarbejdet i artiklen Parkeringskælderen er ved at tage form og Byggepladsen forlænges mod øst.

B: Ankerboring og montage af vægankre: Frem til ultimo marts bores og monteres de vægankre, der skal fastholde byggegrubespunsen under udgravningen, og derfor foregår dette arbejde lag for lag i takt med udgravningens fremdrift. Etableringen af vægankre kan give korte perioder med støj, når ankermaskinerne skal ned i Københavnerkalken. Læs mere om ankerboring og montage i artiklen Parkeringskælderen er ved at tage form.

C: Groutboringer langs byggegruben: Frem til først i det nye år foretager NCC groutboringer langs byggegruben. Grout består af en cementbentonit-blanding, der skal tætne undergrunden omkring byggegruben fra bunden af byggegrubespunsen og videre ned til den nødvendige dybde, således at grundvandssænkningen senere kan begynde. Groutboringer giver som nævnt korte perioder med støj, når groutmaskinerne skal ned i Københavnerkalken. Læs mere om groutarbejdet i artiklen Byggegruben på Kronløbsøen tætnes helt ned til den nødvendige dybde.

D: Udførelse af reinfiltrationsboringer til grundvandssænkning: NCC foretager reinfiltrationsboringer i den østlige og vestlige ende af byggepladsen samt ved indkørslen til byggepladsen og langs Helsinkigade og Orientkaj. Dette arbejde pågår frem til først i det nye år. Reinfiltrationsboringer er et yderligere led i den grundvandssænkning, der skal finde sted i begyndelsen af det nye år og frem til forventeligt 2022. Langs Orientkaj og Helsinkigade finder boringerne sted via en borerig, der borer reinfiltrationsbrøndene en for en. Som resultat af boringerne efterlader NCC en afspærring på 1×1 meter med et stålrør på 4,5 meter i højden, hvorfra brøndene forbindes. Installationer er midlertidige og vil blive fjernet, når parkeringskælderen og dermed grundvandssænkningsarbejdet er afsluttet. Læs mere om arbejdet med grundvandssænkning i artiklen Forarbejdet er i fuld gang – sådan holder man en underjordisk byggeplads fri for vand.

E: Udførelse af moniteringsboringerne til grundvandssænkning: NCC foretager moniteringsboringerne i området omkring Kronløbsbassinet. Formålet med moniteringsbrøndene er at holde øje med grundvandsstanden, fra grundvandssænkningen påbegyndes og frem til afslutningen. Arbejdet foregår i henhold til de krav, Københavns Kommune har stillet.

F: Opstilling af vandbehandlingsanlæg: I løbet af januar og februar opstiller NCC yderligere vandbehandlingsanlæg på byggepladsen nær Fortkaj. Vandbehandlingsanlægget til overfladevand øges med flere sedimentationscontainere i takt med udgravningsarbejdet. Derudover opstilles et separat vandbehandlingsanlæg til den del af det oppumpede grundvand fra byggegruben, som skal renses iht. krav stillet af Københavns Kommune, inden det reinfiltreres via reinfiltrationsboringerne i og omkring byggepladsen

G: Omlægning af regnvandskloak langs Sundkaj og Fortkaj: Læs mere om afvandingsprojektet i artiklen Afvandingsprojekt hindrer oversvømmelser.

H: Montering af bannere: I løbet af december og januar monteres bannere om projektet på udvalgte placeringer langs byggepladshegnet ved Sundkaj og Fortkaj.

I: Etablering af aflæsningspladser og kranfundamenter: I slutningen af januar etableres de sidste kranskinner og aflastningspladser på østsiden af byggegruben. Dette arbejde indebærer som bekendt nedramning af stålpæle og -rør, der samlet er cirka 20 styk. Arbejdet betragtes som særligt støjende i korte, intensive forløb, svarende til cirka 10-15 støjende minutter pr. emne. Dette arbejde er nødvendigt for at sikre byggegruben mod vægten fra de tårnkraner og betonpumper, som senere ankommer til pladsen. Læs mere i artiklen Etablering af aflæsningspladser og kranfundamenter – det støjer i korte intervaller.

 

Kommende byggeaktiviteter

De kommende måneder vil NCC hovedsageligt have fokus på udgravningsarbejdet, montering af vægankre og i særdeleshed den grundvandssænkning, der påbegyndes i det nye år og fortsætter frem til forventeligt 2022. Følg byggeaktiviteterne på www.kronløbsbassinet.dk

Byggearbejde defineret som særligt støjende lægges mellem kl. 08.00 og 17.00 på hverdage i henhold til de vilkår, Københavns Kommune har fastlagt.

Øvrigt arbejde på byggepladsen, der ikke er defineret som særligt støjende arbejde, foregår mandag til fredag fra kl. 7-19 og lørdage fra kl. 8-17.


NCC har indledt udgravningen til den parkeringskælder, der skal udgøre fundamentet for øen. Udgravningsarbejdet udføres i etaper, og første udgravningsniveau, NCC skal nå, er cirka fem meter under terræn. Den endelige udgravning får en dybde på knap 13 meter under terræn, som er den nødvendige dybde for at etablere en parkeringskælderen på fire etager. I takt med udgravningens fremdrift skal Hercules Fundering bore og montere de såkaldte vægankre, der skal forankre byggegrubespunsen under udgravningen. Læs mere om dette arbejde og øvrige byggeaktiviteter i oversigten A-G.

A: Udgravning i byggegruben: Udgravningen finder sted i byggegruben, hvor maskiner som dumpere og gravemaskiner på forskellig vis bidrager til arbejdet med at tømme byggegruben for sand, til den nødvendige dybde er nået. Sandet flyttes fra byggegruben til vandbassinet mellem byggepladsspunsen, hvormed byggepladsen bliver forlænget.

NCC forventer at afslutte udgravningsarbejdet i løbet af foråret 2020. Læs mere om udgravningsarbejdet i artiklen Parkeringskælderen er ved at tage form.

B: Ankerboring og montage af vægankre: Frem til ultimo marts bores og monteres de vægankre, der skal fastholde byggegrubespunsen under udgravningen, og derfor foregår dette arbejde lag for lag i takt med udgravningens fremdrift. Etableringen af vægankre kan give korte perioder med støj, når ankermaskinerne skal ned i Københavnerkalken. Læs mere om ankerboring og montage i artiklen Parkeringskælderen er ved at tage form.

C: Groutboringer langs byggegruben: Frem til først i det nye år foretager NCC groutboringer langs byggegruben. Grout består af en cementbentonit-blanding, der skal tætne undergrunden omkring byggegruben fra bunden af byggegrubespunsen og videre ned til den nødvendige dybde, således at grundvandssænkningen senere kan begynde. Groutboringer giver som nævnt korte perioder med støj, når groutmaskinerne skal ned i Københavnerkalken. Læs mere om groutarbejdet i artiklen Byggegruben på Kronløbsøen tætnes helt ned til den nødvendige dybde.

D: Udførelse af reinfiltrationsboringer: NCC foretager reinfiltrationsboringer i den østlige og vestlige ende af byggepladsen samt ved indkørslen til byggepladsen og langs Helsinkigade og Orientkaj. Dette arbejde pågår frem til først i det nye år. Reinfiltrationsboringer er et yderligere led i den grundvandssænkning, der skal finde sted i begyndelsen af det nye år og frem til forventeligt 2022. Langs Orientkaj og Helsinkigade finder boringerne sted via en borerig, der borer reinfiltrationsbrøndene en for en. Som resultat af boringerne efterlader NCC en afspærring på 1×1 meter med et stålrør på 4,5 meter i højden, hvorfra brøndene forbindes. Installationer er midlertidige og vil blive fjernet, når parkeringskælderen og dermed grundvandssænkningsarbejdet er afsluttet. Læs mere om arbejdet med grundvandssænkning i artiklen Forarbejdet er i fuld gang – sådan holder man en underjordisk byggeplads fri for vand.

E: Udførelse af moniteringsboringerne: NCC foretager moniteringsboringerne i området omkring Kronløbsbassinet. Boringerne sker via en borerig, og dette arbejde pågår året ud. Formålet med moniteringsbrøndene er at holde øje med grundvandsstanden fra grundvandssænkningen påbegyndes og frem til afslutningen. Arbejdet foregår i henhold til de krav, Københavns Kommune har stillet.

F: Omlægning af regnvandskloak langs Sundkaj og Fortkaj: Læs mere om afvandingsprojektet i artiklen Afvandingsprojekt hindrer oversvømmelser.

G: Informationsvogn for Kronløbsøen: Infovognen har åbent frem til onsdag 11. december, hvor I kan møde medarbejdere fra Kronløbsøen. De kan fortælle om projektet, så kig forbi til en kop kaffe og en snak om byggeriet. Informationsvognen har åbent tirsdage mellem kl. 09.00 og 11.00 og igen onsdage fra kl. 15.30 til 17.30.

Kommende byggeaktiviteter
De kommende måneder vil NCC hovedsageligt have fokus på udgravningsarbejdet, montering af vægankre og i særdeleshed den grundvandssænkning, der påbegyndes i det nye år og fortsætter frem til forventeligt 2022. I løbet af januar vil der bl.a. blive opstillet yderligere vandbehandlingsanlæg på byggepladsen nær Fortkaj. Selve grundvandssænkningen foregår via reinfiltrationsbrøndene og det omtalte vandbehandlingsanlæg. Læs mere i artiklen Forarbejdet er i fuld gang – sådan holder man en underjordisk byggeplads fri for vand. Følg kommende byggeaktiviteter på www.kronløbsbassinet.dk

Byggearbejde defineret som særligt støjende lægges mellem kl. 08.00 og 17.00 på hverdage i henhold til de vilkår, Københavns Kommune har fastlagt.

Øvrigt arbejde på byggepladsen, der ikke er defineret som
særligt støjende arbejde, foregår mandag til fredag fra kl. 7-19 og lørdage fra kl. 8-17.

NCC er i den afsluttende fase for nedramningen af byggegrubespunsen og markerer i starten af november næste etape af byggearbejdet, når udgravningen til parkeringskælderen påbegyndes. Det betyder, at spunsarbejdet lakker mod enden, og dermed stopper det arbejde, der betragtes som noget af det mest støjende. NCC kan ikke love, at det kommende arbejde ikke støjer, men det bliver på en anden måde end det, I som naboer har været udsat for i september og oktober. Læs mere om dette arbejde og øvrige byggeaktiviteter i oversigten A-I.

A: Udgravning i byggegruben. Fra november påbegyndes udgravningen til den parkeringskælder, der skal udgøre fundamentet for øen. Udgravningen finder sted i byggegruben, hvor maskiner som dumpere, gravemaskiner og stampere på forskellig vis bidrager til arbejdet med at tømme byggegruben for sand, til den nødvendige dybde er nået. Sandet flyttes fra byggegruben til vandbassinet mellem byggepladsspunsen. Se mere på denne tegning.

Udgravningsarbejdet udføres i etaper, og første udgravningsniveau, NCC skal nå, er kote -3 meter. Det vil sige en dybde på tre meter under havets overflade. Den endelige udgravning får en dybde på kote -11, der er den nødvendige dybde for at etablere en parkeringskælder på fire etager. Se mere i videoen for byggetakten.

B: Omlægning af regnvandskloak langs Sundkaj og Fortkaj. Læs mere om afvandingsprojektet i artiklen Afvandingsprojekt hindrer oversvømmelser.

C: Etablering af aflæsningspladser og kranfundamenter. Fra begyndelse af november og måneden ud nedrammer NCC stålpæle omkring byggegruben til aflæsningspladser og kranfundamenter for kommende kraner og betonpumper. Dette forarbejde er nødvendigt for at sikre byggegruben mod vægten fra kraner og betonpumper, når NCC begynder at grave ud til parkeringskælderen. Læs mere i artiklen Etablering af aflæsningspladser og kranfundamenter – det støjer i korte intervaller.

D: Ankerboring og montage af vægankre. Fra medio november og frem til ultimo marts bores og monteres de vægankre, der skal fastholde byggegrubespunsen under udgravningen, og derfor foregår dette arbejde lag for lag i takt med udgravningens fremdrift.

E: Opstilling af vandbehandlingsanlæg. I november opstiller NCC et vandbehandlingsanlæg på byggepladsen nær Fortkaj. Anlægget bruges til at rense vandet fra byggepladsen, før det pumpes ud i havet. Vandet pumpes væk for at holde byggepladsen tør og behandles i henhold til de krav, Københavns Kommune har stillet.

F: Udførelse af reinfiltrationsboringer. NCC foretager reinfiltrationsboringer i den østlige og vestlige ende af byggepladsen samt ved indkørslen til byggepladsen og langs Helsinkigade og Orientkaj. Dette arbejde pågår frem til først i det nye år. Reinfiltrationsboringer er et yderligere led i den grundvandssænkning, der skal finde sted, når NCC begynder at bygge parkeringskælderen. Langs Orientkaj og Helsinkigade finder boringerne sted via en borerig, der borer reinfiltrationsbrøndene en for en. Som resultat af boringerne efterlader NCC en afspærring på 1×1 meter med et stålrør, 4,5 meter højt. Disse installationer er midlertidige og vil blive fjernet, når parkeringskælderen og dermed grundvandssænkningsarbejdet er afsluttet. Forventeligt i begyndelsen af 2022. Læs mere om arbejdet med grundvandssænkning i artiklen Forarbejdet er i fuld gang – sådan holder man en underjordisk byggeplads fri for vand.

G: Udførelse af moniteringsboringerne. NCC foretager moniteringsboringerne i området omkring Kronløbsbassinet. Boringerne sker via en borerig, og dette arbejde pågår året ud. Formålet med moniteringsbrøndene er at holde øje med grundvandsstanden fra grundvandssænkningen påbegyndes og frem til afslutningen. Forventeligt i begyndelsen af 2022. Arbejdet foregår i henhold til de krav, Københavns Kommune har stillet.

H: Groutboringer langs byggegruben. Frem til først i det nye år foretager NCC groutboringer langs byggegruben. Grout består af en cementbentonit-blanding, der skal tætne undergrunden omkring byggegruben fra bunden af byggegrubespunsen og videre ned til den nødvendige dybde, således at grundvandssænkningen senere kan begynde. Læs mere i artiklen Byggegruben på Kronløbsøen tætnes helt ned til den nødvendige dybde

I: Informationsvogn for Kronløbsøen. Vi vil de kommende
måneder bemande en infovogn, hvor I kan møde medarbejdere fra Kronløbsøen, der kan fortælle om projektet. Kig forbi til en kop kaffe og en snak om byggeriet.

Informationsvognen har åbent to gange ugentligt: tirsdage
mellem kl. 09.00 og 11.00 og igen onsdage fra kl. 15.30 til 17.30.

 

Byggearbejde defineret som særligt støjende lægges mellem kl. 08.00 og 17.00 på hverdage i henhold til de vilkår, Københavns Kommune har fastlagt.

Øvrigt arbejde på byggepladsen, der ikke er defineret som særligt støjende arbejde, foregår mandag til fredag fra kl. 7-19 og lørdage fra kl. 8-17.

Det støjer den næste tid – og vi skynder os at blive færdige!

Sandopfyldningen er afsluttet, og byggepladsen er ved at tage form. NCC er i fuld gang med at ramme stålplader (spuns) ned i sandet omkring det, der skal blive til selve øen. Denne del af byggeriet støjer særligt for jer, der bor eller arbejder nær byggepladsen. NCC arbejder derfor i udvalgte tidsrum og i højest muligt tempo. Læs mere om dette arbejde og øvrige byggeaktiviteter i oversigten A-F.

A: Byggepladsinstallationer for vand, el og afløb til skurby.

B: Omlægning af regnvandskloak langs Sundkaj og Fortkaj. Læs mere om afvandingsprojektet i artiklen Afvandingsprojekt hindrer oversvømmelser.

C: Udlægning af stabilgrus på byggepladsen mod øst, og nedgravning af diverse byggepladsinstallationer.

D: Etablering af byggegruben på sandpuden. Spunsvæggen for byggegruben består af stålplader (spuns), der vibreres og rammes ned i havbunden side om side. Støjen skyldes først og fremmest nedsætningen af stålpladerne – den såkaldte nedramning. Dette arbejde er efter planen færdigt i slutningen af oktober. Læs mere om etablering af byggegruben i artiklen Støjende arbejde på Kronløbsøen.

E: Groutboringer langs byggegruben. Grout består af en cementbetonit-blanding og er med til at sikre, at vandet i byggegruben kan sænkes til et acceptabelt niveau, mens NCC bygger parkeringskælderen. I praksis etablerer NCC først spunsvæggen ved at banke denne ned til en bestemt dybde. Dernæst tætnes undergrunden for byggegruben ved hjælp af grout, der fyldes i fra bunden af spunsvæggen og videre ned til den nødvendige dybde i forhold til jordbundsforholdene, således at grundvandssænkningen senere kan begynde. Læs mere om arbejdet med grundvandssænkningen i artiklen Forarbejdet er i fuld gang – sådan holder man en underjordisk byggeplads fri for vand.

F: Udførelse af reinfiltrationsboringer ved byggegruben, indkørsel til byggepladsen og langs Helsinkigade og Orientkaj. Boringerne er forarbejdet til den grundvandssænkning, der vil finde sted i byggegruben i det nye år. Reinfiltrationsboringer langs Orientkaj og Helsinkigade finder sted via en borerig, der borer reinfiltrationsbrøndene en for en. Som resultat af boringerne efterlader NCC en afspærring på 1×1 meter med et stålrør, 4,5 meter højt. Disse installationer er midlertidige og vil blive fjernet, når parkeringskælderen og dermed grundvandssænkningsarbejdet er afsluttet. Forventeligt i begyndelsen af 2022. Læs mere om arbejdet med grundvandssænkning i artiklen Forarbejdet er i fuld gang – sådan holder man en underjordisk byggeplads fri for vand.

Selve spunsningen, reinfiltrationsboringerne og andet særligt støjende byggearbejde lægges mellem kl. 08.00 og 17.00 på hverdage i henhold til de vilkår, Københavns Kommune har fastlagt.

Øvrigt arbejde på byggepladsen, der ikke er defineret som særligt støjende, foregår mandag til fredag fra kl. 7-19 og lørdage fra kl. 8-17.

Arbejdet med Kronløbsøen er i fuld gang. Sandopfyldningen er ved at være afsluttet, og byggepladsen er snart klar. Nu skal vi bl.a. i gang med at ramme stålplader (spuns) ned i sandet omkring det, der skal blive til selve øen.

A: Etablering af byggeplads og opsætning af skurby.

B: Udlægning af stabilgrus på hele området samt nedgravning af byggepladsinstallationer.

C: Opsætning af mast til data.

D: Opstartsarbejde på adgangstunnel fra Fortkaj til den kommende P-kælder under Kronløbsøen. Det indebærer dykker- og støbningsarbejde.

E: Omlægning af regnvandskloak langs Sundkaj og Fortkaj.

F: Sandpumpning og afretning af sand.

G: Transport til og fra byggepladsen. I den kommende periode er der særligt behov for at transportere sand, grus og spuns til pladsen. Trafikken løber fra Sundkrogsgade og over til Helsinkigade 11,  hvor der er indkørsel til byggepladsen.

I perioder med høj transport intensitet etableres en venteplads ved Orientkaj, som byggepladstransporten anvender.

H: Byggegruben etableres i sandet med en afgrænsning. Spunsvæggen består af stålplader (spuns), der vibreres og rammes ned i havbunden side om side. Dette arbejde vil vare i ca. otte uger og er efter planen færdigt i løbet af oktober.

I: Forgravning og udførelse af reinfiltrations- og groutboringer i og omkring Kronløbsbassinet, ved indkørsel til byggepladsen og langs Helsinkigade og Orientkaj. Forgravning og boringer er forarbejdet til den grundvandssænkning, der vil finde sted i byggegruben. Vi forventer at begynde boringerne i september, og de varer året ud.

J: Byggepladshegnet forventes at blive forlænget langs Sundkaj og Fortkaj frem til yderste spunsvæg.

 

Selve spunsningen, reinfiltrationsboringerne og andet særligt støjende byggearbejde lægges mellem kl. 08.00 og 17.00 på hverdage i henhold til de vilkår, Københavns Kommune har fastlagt.

Øvrigt arbejde på byggepladsen, der ikke er defineret som
særligt støjende, foregår mandage til fredage fra kl. 7-19 og lørdage fra kl. 8-17.

Arbejdet med Kronløbsøen er i fuld gang. Sedimentoprensningen er netop afsluttet, og byggepladshegnet er etableret omkring Kronløbsbassinet. Nu påbegyndes arbejdet med sandfyldning i bassinet, og derefter etableres den byggegrube, der udgør Kronløbsøen. Se byggeaktiviteterne A-I.

A: Her pumpes sandet ud i bassinet via en pumpeledning.
I dagtimerne håndteres det indpumpede sand af bl.a. gravemaskiner, dumpere og tromle. Arbejdet med sandfyldningen i Kronløbsbassinet forventes at slutte medio september.

B: Pumpeledning til sandfyldning. Pumpeledningen vil være nedsænket under vand for at minimere støj. Sidst i perioden kan det blive nødvendigt at hæve ledningen lejlighedsvis i dagtimerne.

C: Sandet bliver pumpet ind i Kronløbsbassinet fra sandskibe, som lægger til i Orientbassinet, og gennem en pumpeledning i havnen føres sandet til bassinet. Pumpearbejdet foregår i korte tidsrum af cirka 1,5 time per skibsanløb. Skibene anløber døgnet rundt, og der forventes omkring seks anløb i døgnet.

D: Der etableres en nedkørsel på sand til leverance af spuns, stabilgus mm.

E: Opstart på etablering af den spunsvæg, der skal udgøre byggegruben for Kronløbsøen. Byggegruben etableres i sandet med en ramme af stålspuns, som former den nye ø. Spunsning omkring den kommende ø forventes at vare otte uger og afsluttes primo oktober . Der spunses i tidsrummet fra kl. 8-17.00 på hverdage og ikke i weekenden.

F: De to tværvægge af stålspuns lukkes.

G: Forgravning for reinfiltrationsboring langs Helsinkigade og Orientkaj. Det er forarbejdet til den grundvandssænkning, der vil finde sted i bassinet.

H: Udlægning af stabilgrus. Stabilgrus gør det muligt at køre rundt på byggepladsområdet i Kronløbsbassinet.

I: Regnvandsudløb i Kronløbsbassinet forlænges i bassinet via en nedgravet rørledning langs Fortkaj.

OBS: Det er yderst farligt og derfor forbudt at træde ud på det nyindpumpede sand! Sandet er en løs vandfyldt jord, der vil være som kviksand visse steder i bassinet, og det er derfor forbundet med livsfare at træde ud på sandet!

Kronløbsbassinet er afspærret af sikkerhedsmæssige årsager frem mod årsskiftet 2023/2024.

A: Opgravning af sediment fra havbunden i Kronløbsbassinet. Sediment er det, der afsætter sig, når stenarter bliver nedbrudt. Bassinet renses også for formuldet organisk materiale.

B: Etablering af ankerspuns. Ankerspuns forankrer og stabiliserer spunsvæggene.

C: Lukning af spunsvægge.

D: Etablering af pumpeledning til sandtilførsel fra sandskib.

E: Sandskibet placeres ved Orientkaj.

F: Indpumpning af sand i Kronløbsbassinet.

G: Opsætning af trådhegn omkring Kronløbsbassinet

Kontorvogne, mandskabsvogne, adgangsvej etableres

Kronløbsbassinet lukkes af for sejl- og vandsport. Gule bøjer placeres i bassinet som farvandsafmærkninger, der markerer restriktionsområdet.

Etablering af tværvægge i stålspuns, der lukker Kronløbsbassinet.

Sediment fra havbunden graves op og sejles væk.

Invitationer

Her på siden kan I løbende følge med i de invitationer, der henvender sig til naboer og beboere omkring Kronløbsbassinet.

Sidste søndag i august var Kronløbsøens naboer inviteret til at komme ned i byggegruben og gå på den historiske Københavnerkalk.

Administrerende direktør i By & Havn, Anne Skovbro, bød velkommen.

–Det er vigtigt med milepæle i projekter som det her. At vi kan samles og sige, at nu har vi passeret noget, der er vigtigt – vi er faktisk nået ned til bunden af Kronløbsøen. Her viser vi virkelig noget af det, vi kan herude i Nordhavn, sagde hun.

Læs mere i artiklen Et nabokig på Københavnerkalken

Pakhus 47, 2. sal, på Sundkaj 125 lagde rum til et særdeles velbesøgt nabomøde tirsdag 3. marts 2020. Godt 260 interesserede var mødt op til By & Havns arrangement, og dets bredde illustreres af, at Nordhavn Lokalhistoriske Forening også havde et bord, så lokalt interesserede kunne får svar på dette og hint.

Som ved tidligere nabomøder blev repræsentanterne fra Kronløbsøen opsøgt af mange nysgerrige sjæle, og Trine Skou Tindborg, projektdirektør i NCC, svarede sammen med Jens Damgaard, direktør i Kronløbsøen Projekt P/S, på de mange gode spørgsmål.

Læs mere i artiklen: Fem temaborde og guidet tur med el-bus – nabomødet i Nordhavn blev et tilløbsstykke

Kronløbsøen er et spektakulært byggeprojekt, der fylder meget i gadebilledet. Derfor vil vi i de kommende måneder parkere en infovogn ved byggepladsen, hvor I kan møde medarbejdere fra Kronløbsøen, der kan fortælle om projektet.

Åbningstider:
– Tirsdage fra kl. 09.00-11.00
– Onsdage fra kl. 15.30-17.30

Sidste åbningsdag i denne omgang 11. december 2019.

Kig forbi til en kop kaffe og en snak om byggeriet. I finder os i det lille rullende gule hus, der holder på Stubkaj nær parkeringspladsen.

Kære naboer til Kronløbsbassinet

Vi er flyttet ind i vores nye skurby på byggepladsen og vil gerne invitere jer på et let traktement søndag 24. november kl. 13-14.00.

Vi ruller en kaffevogn og pandekagevogn ind på pladsen og byder på en snak om byggeriet med de medarbejdere, der har deres daglige gang på pladsen.

Vi vil benytte lejligheden til at fortæller om den spektakulære byggeopgave, der vil være jeres nabo frem til 2023.

Indgangen til pladsen finder I på Sundkaj foran vores skurby. Kig forbi til en pandekage, en kop kaffe og en snak om byggeriet.

Vi glæder os til at se jer.

Med venlig hilsen
NCC’s projektteam på Kronløbsøen

På mødet gav By & Havns medarbejdere en status på udviklingen af Nordhavn. Der var også tid til at stille spørgsmål og få en uddybende snak ved temaborde om byggeprojekter, byrum og sommerens liv ved havnekanten. Ved temabordet om Kronløbsøen kunne man snakke med: Claus Rasmussen og Jens Damgaard fra Kronløbsøen Projekt P/S, Christian Dyregaard, Martin Manthorpe og Mette Michelsen fra NCC.

Læs mere i artiklen: Kronløbsøen vendt og drejet

Den 19. juni inviterede projektselskabet Kronløbsøen Projekt og entreprenørvirksomheden NCC til informationsmøde om den kommende ø, Kronløbsøen, der bliver etableret i Kronløbsbassinet mellem Fortkaj og Sundkaj. Informationsmødet var målrettet naboer og andre nysgerrige sjæle, der ønskede at blive klogere på projektet. På informationsmødet fik deltagerne en præsentation af projektet, og hvad der kommer til at ske frem mod 2023. Der var mulighed for at stille spørgsmål til de kommende byggeaktiviteter og få indsigt i den ambitiøse byggeopgave, der vil præge Indre Nordhavn de kommende år.

Læs artikel om informationsmødet.