Seneste nyt fra byggepladsen

Arbejdet med at bygge Kronløbsøen er i fuld gang! Her på siden vil vi løbende holde dig opdateret med seneste nyt fra byggepladsen, så du som nærmeste nabo kan følge med i byggeriets fremdrift og de fortællinger, som omgiver projektet.

Oversigt over byggeaktiviteter januar 2022
Orientering om forsyningsarbejde på Sundkaj

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Har du spørgsmål?

Projektsekretariatet for Kronløbsøen sidder klar til at besvare alle jeres spørgsmål, hvad enten det gælder projektet som helhed eller de byggeaktiviteter, der finder sted på byggepladsen. Det gælder også henvendelser af mere akut karakter – vi holder skarpt øje med infomailen alle ugens dage og bestræber os på at besvare jeres henvendelser hurtigst muligt.

Skriv til os på info@kronlobsbassinet.dk

Byggeriets faser

Vi har som noget af det første etableret den byggeplads, hvor byggeriet foregår. Først lukkede vi Kronløbsbassinet af med to tværgående spunsvægge, hvorefter bassinet blev fyldt op med sand. Derefter etablerede vi byggegruben på sandpuden med en ramme af stålspuns.

Siden har vi gravet ud til det underjordiske parkeringsanlæg og afsluttet funderingsarbejdet i bunden af byggegruben. Det markerede næste store byggefase, hvor parkeringskælderen tager form.

Parkeringskælderen opbygges etage for etage fra bunden af udgravningen, til de fire etager under jorden er etableret, og fundamentet for øen samtidigt er skabt. Det indebærer støbning af den store bundplade, mellemdæk og kældervægge. Til sidst når vi toppen, hvor vi skal støbe det transferdæk, der skal lukke kælderen af. Sideløbende bygger vi den tilkørselstunnel, som skal forbinde parkeringskælderen med resten af Nordhavn.

Næste store byggeetape er etableringen af de seks bygningskroppe og de tre nye broforbindelser, der skal forbinde øen med resten af Nordhavn. Til slut begrønnes området, de to nye offentlige pladser åbner, og vandet lukkes tilbage i bassinet. En ny ø er skabt.

Hele byggeriet – kort fortalt

Seneste varslinger om byggearbejdet:

Orientering om forsyningsarbejde på Sundkaj
Vi støjer lidt endnu – og vi skynder os at blive færdige!
Det støjer den næste tid – og vi skynder os at blive færdige!
Orientering om udvidet arbejdstid i forbindelse med støbning af transferdækket
Orientering om udvidet arbejdstid i forbindelse med to støbninger af transferdæk
Sommerorientering
Orientering om udvidet arbejdstid i forbindelse med støbning af transferdækket
Orientering om udvidet arbejdstid i forbindelse med støbning af transferdækket
Orientering om udvidet arbejdstid i forbindelse med støbning af transferdækket
Et nyt byggeår er skudt i gang
Orientering om udvidet arbejdstid i forbindelse med sidste støbning af bundplade i byggegruben på Kronløbsøen
Orientering om udvidet arbejdstid i forbindelse med tredje støbning af bundplade i byggegruben på Kronløbsøen
Orientering om det næste halve år på Kronløbsøen
Orientering om udvidet arbejdstid i forbindelse med støbning af mellemdæk i byggegruben på Kronløbsøen
Orientering om udvidet arbejdstid i forbindelse med anden støbning af bundplade i byggegruben på Kronløbsøen
Orientering om udvidet arbejdstid i forbindelse med støbning af bundplade i byggegruben på Kronløbsøen
Varsling om udvidet arbejdstid i forbindelse med udskiftning af regnvandsledning
Sommerorientering
Varsling om udvidet arbejdstid i forbindelse med undervandsstøbning i tunnelgruben
Orientering
Varsling af byggeaktiviteter for næste etape af byggeriet
Varsling af byggeaktiviteter for næste etape af byggeriet
Det støjer den næste tid – og vi skynder os at blive færdige!
Varsling af pumpearbejde, sandfyldning og nedramning af spunsvægge for byggegrube

Kronløbsbassinet lukkes af og fyldes med sand ved hjælp af sandskib. 

Byggegruben etableres i sandet, og der graves ud til parkeringskælder.

Et underjordisk
parkeringsanlæg rejser sig fra bunden af bassinet.

Boligerne bygges, og nye broer forbinder øen med resten af Nordhavn.

Øen beplantes, de nye pladser åbner, og vandet lukkes tilbage ind i bassinet.

En ny ø er skabt: 233 bæredygtige boliger, caféliv og ca. 1.100 p-pladser.

Byggeaktiviteter måned for måned

Nedenfor kan du løbende følge med i byggeaktiviteterne og læse mere om det arbejde, der finder sted på byggepladsen for Kronløbsøen.

Mens vi byder 2022 velkommen, kan NCC fejre, at halvdelen af de seks råhuse står færdige. Januar er også den måned, hvor de specialudviklede teglsten begynder at indtage de første facader!

Foruden apteringsarbejdet i kælderen og boligbyggeriet på overfladen byder årets første måned også på en del broarbejde. Elementer til øens største bro, der skal forbinde Kronløbsøen med Århusgadekvarteret, bliver leveret i slutningen af måneden, hvorefter monteringsarbejdet begynder. På den modsatte side af øen går NCC i gang med forsyningsarbejdet på Sundmolen, hvor der skal trækkes forsyninger frem til øen. Læs mere om dette arbejde og øvrige byggeaktiviteter i oversigten A-H.

 

A: Råhus: Tre ud af seks råhuse står nu klar, og de sidste bliver færdige til februar. Råhus er betegnelsen for de elementer, der udgør det bærende skelet for byggeriet. De rå bygningskroppe, der nu står klar, indgår i den næste fase, som indebærer murerarbejde og tagopbygning. Sideløbende med dette fortsætter opsætningen af de indvendige vægge og monteringen af trapper, skakte og badekabiner. Læs mere om boligbyggeriet i artiklen Snart kan man mere end ane bygningerne på Kronløbsøen

B: Facader: Facadearbejdet skrider frem i takt med, at råhusene står færdige. Det indebærer montering af altanbeslag, vinduer og ikke mindst det omfattende murerarbejde. Der skal bruges 932.000 teglsten på Kronløbsøen – samme sten overalt, og da der ikke er plads til stendepoter på byggepladsen, ankommer stenene i takt med fremdriften. Efter planen lander den sidste levering af de særlige teglsten på Kronløbsøen i maj.

Teglstenene til altanerne bliver ikke monteret på pladsen men sendt direkte til altanproducenten, der indstøber disse i altanernes undersider og i brystningerne, inden de bliver leveret som komplette til byggepladsen. Læs mere i artiklerne Facader i vandkanten byder på faglige udfordringer og arkitektur uden sidestykke, Kronløbsøen- nu med egen mursten 

C: Terrændæk: NCC vil inden længe begynde på de membraner, der skal dække øens overflade og beskytte kælderen yderligere. Det indebærer først og fremmest et lag membran, der vil ligne tagdækning, når det bliver lagt ud på terrændækket. Dernæst følger et drænlag og til sidst en støbeasfalt. Membranen udgør underlaget for den belægning, som vil følge på et senere tidspunkt. Arbejdet afhænger af temperaturerne, og NCC afventer derfor vejret med hensyn til opstart.

D: Broen mod Fortkaj: Arbejdet med øens største bro fortsætter, og denne måned byder på lidt af en milepæl. I slutningen af januar ankommer de fire sektioner, der udgør broen til Århusgadekvarteret. Brosektionerne leveres til byggepladsen aften/natten mellem torsdag 27. og fredag 28. januar, da de grundet størrelsen ankommer på specieltransporter, der kun må køre i tidsrummet 22:00-05:00. Der er givet dispensation fra Københavns Kommune til disse leverancer grundet kategoriseringen som specieltransport, som er omfattet af den såkaldte spærretid.

Allerede fredag 28. januar begynder montagearbejdet, hvor broen bliver løftet på plads sektion for sektion og boltet sammen. Broen forventes færdigmonteret lørdag 29. januar, og arbejdet er forsøgt planlagt inden for normal arbejdstid, men der er af byggetekniske årsager givet dispensation til at udvide arbejdstiden denne lørdag fra kl. 17.00 til 22.00, hvis det bliver nødvendigt for at afslutte bromontagen.

Frem til leverancen har NCC fokus på at klargøre øen til, at broen kan ramme øens transferdæk med en fordybning, som broen skal hvile på. Ligeledes klargøres broens møde med Fortkaj. I forbindelse med arbejdet har NCC afspærret et mindre område ved krydset mellem Fortkaj og Dunkerquegade. Denne afspærring løber frem til 16. marts 2022. Læs mere om arbejdet med den største bro i artiklen: Nu kan du følge arbejdet med Kronløbsøens første bro

E: Forsyningsarbejde på Sundmolen: NCC går i gang med forsyningsarbejdet på Sundmolen, hvor der skal trækkes forsyninger frem til øen. Det betyder, at der vil være enkelte veje på Sundmolen, som i perioder bliver spærret af og etapevis gravet op, så Kronløbsøen kan blive tilsluttet de permanente forsyninger. Forsyningerne vil blive ført til øen via de to broer, der skal etableres, og forbinde Kronløbsøen med Sundmolen. Den ene bro vil rumme skraldesug og den anden fjernvarme, vand og afløb. Det hele samles i en stor kasse under brodækket.

Forsyningsarbejdet på Sundmolen forventes at begynde medio januar og afsluttet ultimo marts. NCC sender en orientering ud, når perioden for arbejdet er afklaret.

F: Tunnel: I denne måned går NCC i gang med at støbe selve kørebanen i tilkørselstunnelen. Det indebærer en del støbearbejde, der grundet hældningen er opdelt i seks etaper, så betonen hærder, før den løber. I forbindelse med de seks støbedage vil fortov, cykelsti og en enkelt kørebane foran tilkørselstunnelen blive afspærret. Afspærringen vil have en dags varighed pr gang og er nødvendig for at få plads til de betonbiler, som skal levere betonen til den pumpe, der fører betonen ned i tunnelen. De seks etaper forventes afsluttet ultimo marts.

G: Trække spuns: Arbejdet med at trække byggegrubespunsen op fra undergrunden og dermed også fra Københavnerkalken er opdelt i etaper. Det første store ryk fandt sted sidste år. I det nye år skal spunsen foran tårnkranerne trækkes, når kranerne er taget ned. Sidste tårnkran forventes at forlade pladsen til februar. Den første del af spunsopgaven forventes endeligt løst i foråret 2022. Derefter er det kun de to tværspuns mod øst, der står tilbage. Tværspunsen trækkes først i 2023, hvorefter vandet kan lukkes tilbage og ind i bassinet.

Læs mere om arbejdet i artiklen Spunsen rundt om Kronløbsøen hører snart fortiden til                

H: Parkeringskælderen: NCC fortsætter apteringsarbejdet. Det indebærer indvendige vægge, elinstallationer, ventilation, lys og øvrige bygningsdele nødvendige for en effektiv parkeringskælder. Læs om kælderen i artiklen Kronløbsøen får sit eget bankende hjerte – fuld af teknik

 

Kommende byggeaktiviteter:

Byggeriet forløber planmæssigt, og fremdriften ses 1:1 på de bygninger, der netop nu er ved at rejse sig. Til februar går Kronløbsøen ind i den næste fase, når alle seks råhuse står færdige. Dette vil blive markeret med et rejsegilde for øbyggerne 10. februar. Et rejsegilde er en stolt byggetradition, som markerer afslutningen på en kollektiv – og i dette tilfælde unik – arbejdsopgave. På dagen fejres fremdriften for Kronløbsøen og det gode arbejde på byggepladsen.

Men det nye år byder ikke kun på rejsegilde. Det er også året, hvor den første bro bliver færdig, og de sidste specialudviklede teglsten indtager facaden. Med andre ord – den arkitektoniske vision tager for alvor form!

 

Arbejdstider:

Byggearbejdet finder sted mandag til fredag fra kl. 7-19 og lørdage fra kl. 8-17. Byggeaktiviteter, der er defineret som særligt støjende, er begrænset til tidsrummet mellem kl. 08.00 og 17.00 på hverdage i henhold til de regler, Københavns Kommune har fastsat.

Årets sidste måned byder på en del fortsættelser, nye aktiviteter og et arkitektonisk højdepunkt.
De første teglsten er ankommet til pladsen, hvor et hold dygtige murere håndterer stenene. Og allerede i løbet af december vil den arkitektoniske vision begynde at træde frem, når de specialudviklede teglsten indtager deres plads på facaden.
Sideløbende fortsætter NCC arbejdet med at trække byggegrubespuns op fra undergrunden. Mod Fortkaj er NCC i fuld gang med øens første og største bro, der skal forbinde Kronløbsøen med Århusgadekvarteret. Læs mere om dette arbejde og øvrige byggeaktiviteter i oversigten A-I.

A: Råhus: I begyndelsen af december forventes råhuset for tre ud af seks bygningskroppe at være afsluttet, og montagearbejdet på de resterende bygninger er gået i gang. Et råhus er betegnelsen for de elementer, der udgør det bærende skelet for byggeriet. I forbindelse med afslutningen af tredje råhus, vil NCC begynde nedtagningen af tårnkranen mod nord (den gule) primo december. For de bygningskroppe, som allerede nu er klar til næste etape, er NCC gået i gang med at opsætte de indvendige vægge og montere trapper, skakte og badekabiner. Læs mere om boligbyggeriet i artiklen Snart kan man mere end ane bygningerne på Kronløbsøen

B: Facader: Facadearbejdet skrider frem i takt med, at råhusene står færdige. Det indebærer montering af altanbeslag, vinduer og ikke mindst det omfattende murerarbejde. Der skal bruges 932.000 teglsten på Kronløbsøen – samme sten overalt, og da der ikke er plads til stendepoter på byggepladsen, ankommer stenene i takt med fremdriften. Efter planen lander den sidste levering af de særlige teglsten på Kronløbsøen i maj 2022.

Teglstenene til altanerne bliver ikke monteret på pladsen men sendt direkte til altanproducenten, der indstøber disse i altanernes undersider og i brystningerne, inden de bliver leveret som komplette til byggepladsen. Læs mere i artiklerne Facader i vandkanten byder på faglige udfordringer og arkitektur uden sidestykke, Kronløbsøen- nu med egen mursten.

C: Trække spuns: NCC forsætter arbejdet med at trække byggegrubespunsen op fra undergrunden og dermed også fra Københavnerkalken. Arbejdet er opdelt i etaper, hvor det første store ryk finder sted i år. Målet er at få mest mulig spuns op inden årsskiftet. Senere skal spunsen foran tårnkranerne trækkes, men det sker først, når kranerne tages ned. Sidste tårnkran forventes at forlade pladsen til februar, og første del af spunsopgaven forventes endeligt løst i foråret 2022. Derefter er det kun de to tværspuns mod øst, der står tilbage. Tværspunsen trækkes først i 2023, hvorefter vandet kan lukkes tilbage og ind i bassinet.

Arbejdet med at trække spuns medfører en del støj og er derfor begrænset til tidsrummet mellem kl. 08.00 og 17.00 på hverdage i henhold til de regler, Københavns Kommune har fastsat. Læs mere om arbejdet i seneste orientering Vi støjer lidt endnu – og vi skynder os at blive færdige og i artiklen Spunsen rundt om Kronløbsøen hører snart fortiden til

D: Nedramning af pæle: Pæleramningen fra november er udskudt og finder sted i december. Det drejer sig om de 15 pæle, som skal rammes ned ved det blå byrum Kysten, der er placeret i det sydvestlige hjørne af Kronløbsøen. Pælene udgør fundamentet for pladsen og har til formål at holde Kysten og dens stejle skråning mod vandet oprejst. Arbejdet strækker sig over et par dage og udføres af en rambuk, som banker pælene i jorden. Nedramningen er begrænset til tidsrummet mellem kl. 08.00 og 17.00 på hverdage.

E: Broen mod Fortkaj: Forarbejdet til den første ud af de tre broer forsætter efter sidste måneds pæleboringer. Broen skal etableres mellem Kronløbsøen og Fortkaj, og i december begynder arbejdet med at bygge et brolandfæste på Fortkaj. Sideløbende skal der på selve øen gøres klar til, at broen kan ramme øens transferdæk med en fordybning, som broen skal hvile på. Monteringen af broen begynder i første kvartal 2022, og i forbindelse med arbejdet har NCC afspærret et mindre område ved krydset mellem Fortkaj og Dunkerquegade. Denne afspærring løber frem til 16. marts 2022. Etableringen af de to broer, der løber mod Sundmolen, forventes at gå i gang i 2023. Læs mere om arbejdet med den største bro i artiklen: Nu kan du følge arbejdet med Kronløbsøens første bro

F: Sandopfyldning: Den sidste etape med sandopfyldning er i gang. Processen minder om den, I kender, men denne gang stopper arbejdet først, når sandet kommer op til byggepladsniveau. Læs mere om arbejdet i artiklen Sand fra A til B.

G: Parkeringskælderen: NCC fortsætter apteringsarbejdet. Det indebærer indvendige vægge, elinstallationer, ventilation, lys og øvrige bygningsdele nødvendige for en effektiv parkeringskælder. Læs om kælderen i artiklen Kronløbsøen får sit eget bankende hjerte – fuld af teknik

H: Oprydningsarbejde efter grundvandssænkningen: Grundvandssænkningen er afsluttet, og oprydningsarbejdet med at fjerne installationerne på og omkring byggepladsen er i gang. Oprydningsarbejdet forventes at vare året ud. Læs mere om denne milepæl i artiklen 1.8 milliarder liter vand håndteret på godt halvandet år

I: Terrændæk: I december begynder NCC på de membraner, der skal dække øens overflade og beskytte kælderen mod vand. Det indebærer først og fremmest et lag membran, der vil ligne tagdækning, når det bliver lagt ud på terrændækket. Dernæst følger et drænlag og til sidst en støbeasfalt. Membranen er underlaget for selve belægning, som NCC starter op på i det nye år.

Kommende byggeaktiviteter:

Det nye år byder på nye byggeaktiviteter. Som noget af det første skal NCC i gang med forsyningsarbejdet, hvor der trækkes forsyninger frem til øen via Sundmolen. Det betyder, at der vil være enkelte veje på Sundmolen, der i perioder bliver spærret af og etapevis gravet op, så Kronløbsøen kan blive tilsluttet de permanente forsyninger.

Forsyninger vil blive ført til øen via de to broer, der skal etableres og forbinde Kronløbsøen med Sundmolen. Den ene bro vil rumme skraldesug og den anden fjernvarme, vand og afløb. Det hele samles i en stor kasse under brodækket.

Forsyningsarbejdet på Sundmolen forventes at starte op i løbet af januar, men inden det sker, vil der blive sendt en orientering ud til naboerne. Samtidig bliver alle NCC’s aktiviteter koordineret med de øvrige byggeaktiviteter, der finder sted på Sundmolen, og vil derfor også fremgå, at den orientering By & Havn sender ud.

Sideløbende går NCC i gang med at støbe selve kørebanen i tilkørselstunnelen. Det indebærer en del støbearbejde, der grundet hældningen er opdelt i seks etaper, så betonen hærder, før den løber. I forbindelse med de seks støbedage vil fortov, cykelsti og en enkelt kørebane foran tilkørselstunnelen blive afspærret. Afspærringen vil have en dags varighed pr gang og er nødvendig for at få plads til de betonbiler, som skal levere betonen til den pumpe, der fører betonen ned i tunnelen.

Byggepladsen holder ikke juleferie men er aktiv mellem jul og nytår og frem til 2023, hvor Kronløbsøen står færdig. Der vil dog være færre byggefolk og maskiner i gang mellem jul og nytår, og NCC har som udgangspunkt ikke planlagt arbejde med spunstrækning i hverdagene mellem jul og nytår. Afhængigt af arbejdets fremdrift kan NCC dog være nødsaget til at tage dagene i brug.

Mellem jul og nytår vil projektsekretariatet som altid sidde klar ved infomailen, hvis I skulle have spørgsmål. Det gælder også henvendelser af mere akut karakter. Skriv til os på info@kronlobsbassinet.dk

 

Arbejdstider:

Byggearbejdet finder sted mandag til fredag fra kl. 7-19 og lørdage fra kl. 8-17. Byggeaktiviteter, der er defineret som særligt støjende, er begrænset til tidsrummet mellem kl. 08.00 og 17.00 på hverdage i henhold til de regler, Københavns Kommune har fastsat.

Boligbyggeriet er godt i gang, og til november begynder murerarbejdet, der for første gang præsenterer den specialudviklede teglsten, som skal pryde facader og altaner. Foruden boligbyggeriet byder november på nye aktiviteter og desværre de mere støjende af slagsen. NCC fortsætter arbejdet med at trække byggegrubespuns op fra undergrunden. Sideløbende skal der bores ti pæle til de broer, som forbinder øen med det øvrige Nordhavn. Også det må betegnes som støjende arbejde. Ligeledes i november skal de 15 pæle, der udgør fundamentet for Kysten mod vest, rammes ned. Læs mere om dette arbejde og øvrige byggeaktiviteter i oversigten A-K.

A: Råhus: Råhuset for to ud af seks bygningskroppe er afsluttet. Det tredje råhus følger trop i starten af december, og montagen på den fjerde bygning er i fuld gang. I november tager NCC hul på de sidste to. Processen er først og fremmest at bygge et såkaldt råhus, som er betegnelsen for de elementer, der udgør det bærende skelet for byggeriet. Den første opsætning af de indvendige vægge er gået i gang. Sideløbende fortsætter arbejdet med monteringen af trapper, skakte og badekabiner. Læs mere om boligbyggeriet i artiklen Snart kan man mere end ane bygningerne på Kronløbsøen

B: Facader: Råhusene tager for alvor form, og dermed kan facadearbejdet begynde. Det indebærer montering af altanbeslag, vinduer og ikke mindst det omfattende murerarbejde. I november ankommer den første levering af de specialudviklede teglsten til byggepladsen, hvorefter murerarbejdet på facaderne kan gå i gang. Teglstenene til altanerne bliver derimod sendt direkte til altanproducenten, der indstøber disse i altanernes undersider og i brystningerne, inden de bliver leveret som komplette til byggepladsen. Der skal bruges 932.000 teglsten på Kronløbsøen – samme sten overalt, og da der ikke er plads til stendepoter på byggepladsen, ankommer stenene i takt med fremdriften. Efter planen lander den sidste levering af de særlige teglsten på Kronløbsøen i maj 2022. Læs mere i artiklerne Facader i vandkanten byder på faglige udfordringer og arkitektur uden sidestykke og Kronløbsøen- nu med egen mursten 

C: Trække spuns: NCC forsætter arbejdet med at trække byggegrubespunsen op fra undergrunden og dermed også fra Københavnerkalken. Arbejdet medfører en del støj og er derfor begrænset til tidsrummet mellem kl. 08.00 og 17.00 på hverdage i henhold til de regler, Københavns Kommune har fastsat. Den første etape for spunsarbejdet forventes at vare november ud. Læs mere om arbejdet: Det støjer den næste tid – og vi skynder os at blive færdige!

D: Nedramning af pæle: I denne måned skal 15 pæle rammes ned ved den offentlige plads Kysten, der er placeret i det sydvestlige hjørne af Kronløbsøen. Pælene udgør fundamentet for pladsen og har til formål at holde Kysten, med dens stejle skråning mod vandet, oprejst. Arbejdet strækker sig over et par dage og udføres af en rambuk, som banker pælene i jorden. Nedramningen er begrænset til tidsrummet mellem kl. 08.00 og 17.00 på hverdage.                    

E: Pæleboringer: Primo november begynder pæleboringerne for de tre broer, der skal forbinde øen med det øvrige Nordhavn. Der skal foretages ti boringer i alt. Seks boringer på den største bro, der løber mod Fortkaj, og to boringer på hver bro, som forbinder Kronløbsøen og Sundmolen. De borede pæle udgør selve fundamentet og udføres af den samme sekantboremaskine, som i sin tid borede sig igennem den hårde Københavnerkalk. Denne gang er det dog kun ti boringer frem for de 355, der var nødvendige for kælderen. Arbejdet forventes afsluttet inden for tre uger og er begrænset til tidsrummet mellem kl. 08.00 og 17.00 på hverdage.

F: Broen mod Fortkaj: Forarbejdet til den første ud af de tre broer er gået i gang. Broen skal etableres mellem Kronløbsøen og Fortkaj, og arbejdet består af en såkaldt søgegravning, der skal undersøge underlaget i undergrunden. Sideløbende med dette foretages pæleboringer og senere følger øvrig funderingsarbejdet. Selve monteringen af broen begynder i første kvartal 2022. I forbindelse med arbejdet har NCC afspærret et mindre område ved krydset mellem Fortkaj og Dunkerquegade. Denne afspærring løber frem til 16. marts 2022. Etableringen af de to broer, der løber mod Sundmolen, forventes at begynde i 2023. Læs mere om arbejdet med den største bro i artiklen: Nu kan du følge arbejdet med Kronløbsøens første bro

G: Sandopfyldning: Den sidste etape med sandopfyldning er i gang. Processen minder om den, I kender, men denne gang stopper arbejdet først, når sandet kommer op til byggepladsniveau. Læs mere om arbejdet i artiklen Sand fra A til B. 

H: Parkeringskælderen: Skelettet for parkeringskælderen er færdigstøbt, og i denne måned fortsætter apteringsarbejdet. Det indebærer indvendige vægge, elinstallationer, ventilation, lys og øvrige bygningsdele nødvendige for en effektiv parkeringskælder. Læs om kælderen i artiklen: Kronløbsøen får sit eget bankende hjerte – fuld af teknik

I: Leverancer via tunnel: NCC får inden længe adgang til den del af tilkørselstunnelen, der løber under Fortkaj, og kan dermed få vareleverancer ind i kælderen via tunnelen. 

J: Grundvandssænkningen er afsluttet: Nu er parkeringskælderen færdigstøbt, og grundvandssænkningen afsluttet. Oprydningsarbejdet med at fjerne installationerne på og omkring byggepladsen er i gang og forventes at vare året ud. Læs mere om denne milepæl i artiklen 1.8 milliarder liter vand håndteret på godt halvandet år

K: Lys på byggepladsen: I takt med at dagene bliver kortere og mørkere, vil der være behov for mere lys på byggepladsen. NCC er opmærksomme på, at dette kan være til gene for jer som naboer, og der er derfor installeret en timer således, at lyset tænder kl. 06.30, når folk møder, og slukker igen kl. 19.30, når de sidste har forladt pladsen. 

Kommende byggeaktiviteter:

Over de næste par måneder vil boligbyggeriet for alvor tage form og facaden komme til udtryk. Særligt murerarbejdet vil understøtte den arkitektoniske vision, hvor Kronløbsøen bliver opført som en såkaldt monolit med en gennemgående materialitet inspireret fra Møns Klint. Læs mere om de specialudviklede teglsten og den monolitiske tilgang i artiklen Vand gennemstrømmer den arkitektoniske vision fra VLA og Cobe  

De næste par måneder byder på nye aktiviteter med etableringen af den første bro og funderingsarbejdet for Kysten. Pæleramning og -boring gør november til en måned med flere støjende aktiviteter, da der sideløbende bliver trukket byggegrubespuns op fra undergrunden. Der bliver gjort mest muligt for at mindske støjen, hvor bl.a. valg af maskiner, arbejdsmetode og indretning af arbejdspladsen har spillet ind. På den måde arbejdes der på, at I som naboer generes mindst muligt.

Arbejdstider:

Byggearbejdet finder sted mandag til fredag fra kl. 7-19 og lørdage fra kl. 8-17. Byggeaktiviteter, der er defineret som særligt støjende, er begrænset til tidsrummet mellem kl. 08.00 og 17.00 på hverdage i henhold til de regler, Københavns Kommune har fastsat. 

Milepæle i sigte, nye byggeaktiviteter kan begynde. I september foretog NCC den sidste dækstøbning og kunne dermed sætte flueben ved det omfattende transferdæk. Oktober følger trop med nye milepæle. I denne måned slukkes grundvandssænkningen, hvorefter installationerne på og omkring byggepladsen fjernes. Sandopfyldningen er ligeledes i den afsluttende fase og når inden længe byggepladsniveau. Af samme årsag kan NCC begynde at trække spunsen omkring byggegruben op, og selve processen minder meget om det, der foregik, da spunsen i sin tid blev sat i undergrunden. Blot med modsat fortegn! Læs mere om dette arbejde og øvrige byggeaktiviteter i oversigten A-H.

A: Trække spuns: Medio oktober begynder NCC arbejdet med at trække byggegrubespunsen op fra undergrunden og dermed også fra Københavnerkalken. Spunsen bliver trukket op af en kran, der er udstyret med en frit hængende vibrator, som vibrerer spunsen op. Dette arbejde er fordelt på tre etaper, hvor den første etape finder sted i år og gælder spunsen i den vestlige del af byggegruben. Arbejdet medfører en del støj og er derfor begrænset til tidsrummet mellem kl. 08.00 og 17.00 på hverdage i henhold til de regler, Københavns Kommune har fastsat. Den første etape med at trække spuns forventes at fortsætte til og med november. Læs mere om arbejdet: Det støjer den næste tid – og vi skynder os at blive færdige!

B: Boligerne: Montagen af tre ud af seks bygningskroppe er i gang. Processen er først og fremmest at bygge et såkaldt råhus, som er betegnelsen for de elementer, der udgør det bærende skelet for byggeriet. Men allerede nu er de to bygninger i det nord- og sydvestlige hjørne af byggegruben så langt, at NCC støber de niveauer med udkragede dæk, som i støbeprocessen understøttes ned til terræn. Sideløbende monteres altanbeslag, trapper, skakte, badekabiner og i oktober ankommer og monteres de første vinduer. Læs mere i artiklerne Snart kan man mere end ane bygningerne på Kronløbsøen og Facader i vandkanten byder på faglige udfordringer og arkitektur uden sidestykke

C: Montering af forpladeelementer: I denne måned monteres
de sidste forpladeelementer. Forpladerne har til formål at beskytte kældermembranen fra ydre belastninger så som isskruninger eller påsejling. Samtidig fungerer elementerne som en reel facade for kælderen, da de følger de arkitektoniske linjer og bygningernes facade, som på flere af siderne skal gå helt ud til vandet. Forpladerne er den første bygningsdel af det endelige byggeri, som bliver synlig! Læs mere i artiklen Facader i vandkanten byder på faglige udfordringer og arkitektur uden sidestykke

D: Sandopfyldning: Den sidste etape med sandopfyldning er i gang. Processen minder om den, I kender, men denne gang stopper arbejdet først, når sandet kommer op til byggepladsniveau. I praksis foregår den sidste opfyldning ved, at gravemaskinen opgraver sandet fra sanddepotet på østsiden af byggepladsen, hvorefter en gummiged står for at fylde sandet i hulrummet mellem kældervægge og byggegrubespuns. Læs mere om arbejdet i artiklen Sand fra A til B.

E: Kran: For at gøre plads til at arbejdet med at trække spuns kræver det, at kranen, der er placeret i den vestlige ende af byggepladsen og hvor spunsoptrækningen begynder, tages ned. Dette finder sted primo oktober.

F: P-kælderen: Skelettet for parkeringskælderen er færdigstøbt, og i denne måned påbegynder apteringsarbejdet. Det indebærer indvendige vægge, elinstallationer, ventilation, lys og øvrige bygningsdele nødvendige for en effektiv parkeringskælder. Læs om kælderen i artiklen: Kronløbsøen får sit eget bankende hjerte – fuld af teknik

G: Tilkørselstunnelen: NCC får inden længe adgang til den del af tilkørselstunnelen, der løber under Fortkaj, og kan dermed få vareleverancer ind i kælderen via tunnelen.

H: Grundvandssænkningen afsluttes: Parkeringskælderen er nu så langt, at grundvandssænkning kan slukkes, og installationerne på og omkring byggepladsen kan fjernes. Læs mere om arbejdet med grundvandssænkningen i artiklen Et øje på hver pumpe.

Kommende byggeaktiviteter:
Boligbyggeriet forsætter med tre bygningskroppe i gang. Allerede til november vil den første sending af de specialudviklede teglsten blive leveret til byggepladsen, og murarbejdet kan begynde og visionen tage form.

Foruden boligbyggeriet byder efteråret på nye aktiviteter og desværre de mere støjende af slagsen. Medie oktober begynder NCC som nævnt at trække byggegrubespunsen op af undergrunden, og det vil støje en del. Arbejdet er opdelt i tre etaper, og den første etape forventes at fortsætte til og med november.
Derudover byder november på en del pælearbejde. Der skal bores ti pæle til broerne, som forbinder øen med det øvrige Nordhavn. Også det må betegnes som støjende arbejde.
Ligeledes i november skal 15 pæle, der udgør fundamentet for Kysten mod vest, rammes ned. Dét arbejde strækker sig over et par dage og udføres af en rambuk, som banker pælene i jorden.
Vi beklager de gener, arbejdet fører med sig, og gør hvad vi kan for at mindske støjen, hvor bl.a. valg af maskiner, arbejdsmetode og indretning af arbejdspladsen spiller ind. På den måde håber vi, at I som naboer generes mindst muligt.

Arbejdstider:
Byggearbejdet finder sted mandag til fredag fra kl. 7-19 og lørdage fra kl. 8-17. Byggeaktiviteter, der er defineret som særligt støjende, er begrænset til tidsrummet mellem kl. 08.00 og 17.00 på hverdage i henhold til de regler, Københavns Kommune har fastsat.

Transferdækket er inden længe et veloverstået kapitel og giver dermed plads til boligbyggeriet som hovedfokus. To ud af seks bygningskroppe er begyndt at rejse sig, og den tredje får nu monteret de første elementer. De to første er allerede så langt, at det ikke kun er betonelementer, der monteres. Indvendigt er NCC gået i gang med at montere trapper, skakte og badekabiner. Sideløbende fortsætter arbejdet med de forplader, der beklæder kælderen. Læs mere om dette arbejde og øvrige byggeaktiviteter i oversigten A-H.

A: Transferdækket: NCC mangler kun en enkelt støbning, før transferdækket er færdigt. Den sidste støbning finder sted ved Klinten, og det betyder, at den øvrige del af dækket nu er klar til de tre bygningskroppe, NCC mangler at tage hul på. Transferdækket forventes afsluttet i oktober. Læs mere om transferdækket og Kysten i artiklerne Transferdækket lægger låg på parkeringskælderen og Vejen til Kysten og Klinten går gennem 3D-modellering

B: Boligerne: Tre ud af seks bygningskroppe er i gang. De første to bygninger i henholdsvis det nord- og sydvestlige hjørne af byggegruben er så langt, at NCC er nået til de niveauer med udkragede dæk, der skal understøttes ned til terræn. Samtidig begynder NCC at forarbejde facaden med fx altanbeslag, og indvendigt monteres trapper, skakte og badekabiner. Læs mere i artiklerne Snart kan man mere end ane bygningerne på Kronløbsøen og Facader i vandkanten byder på faglige
udfordringer og arkitektur uden sidestykke

C: Montering af forpladeelementer: I sidste måned blev en stor del af forpladeelementerne monteret, og i denne måned forsætter arbejdet. Forpladeelementerne monteres langs transferdækket på ydersiden af kælderen. Forpladerne har til formål at beskytte kældermembranen fra ydre belastninger så som isskruninger eller påsejling. Samtidig fungerer elementerne som en reel facade for kælderen, da de følger de arkitektoniske linjer og bygningernes facade, som på flere af siderne skal gå helt ud til vandet. Forpladerne er dermed den første bygningsdel af det endelige byggeri, som bliver synlig! Læs mere i artiklen Facader i vandkanten byder på faglige udfordringer og arkitektur uden sidestykke

D: Sandopfyldning: Den sidste etape med sandopfyldning skal i gang. Processen minder om den I kender, men denne gang stopper arbejdet først, når sandet kommer op til byggepladsniveau. I praksis foregår den sidste opfyldningen ved, at gravemaskinen opgraver sandet fra sanddepotet på østsiden af byggepladsen, hvorefter en gummiged står for at fylde sandet i hulrummet mellem kældervægge og byggegrubespuns. Læs mere om arbejdet i artiklen Sand fra A til B.

E: P-kælderen: Skelettet for parkeringskælderen er nu færdigstøbt, og det betyder, at NCC kan gå i gang med aptering og de indvendige bygningsdele. Det indebærer elinstallationer, ventilation, lys, indvendige vægge og øvrige bygningsdele nødvendige for en effektiv parkeringskælder.

F: Transport: Flere støbeopgaver er afsluttet, og det betyder, at en stor del af det understøtningsmateriel, der har været brugt til støbning af mellem- og transferdæk, nu kan skilles ad og køres bort til anvendelse på andre projekter.

G: Tilkørselstunnelen: NCC får inden længe overdraget den del af tilkørselstunnelen, der løber under Fortkaj, og kan dermed begynde leverancer og aktiviteter via tunnelen.

H: Grundvandssænkningen afsluttes i oktober: Parkeringskælderen er nu så langt, at grundvandsænkning kan skrues ned og slukkes helt til oktober. Indtil da vil NCC fortsat udtage vandprøver samt justere og kontrollere anlægget.
Opsynet gælder både inde på byggepladsen og i området omkring Kronløbsbassinet, hvor reinfiltrationsbrøndene er etableret. NCC gør opmærksom på, at grundvandssænkningen bliver overvåget elektronisk og giver alarm ved udfald eller uregelmæssigheder. Hvis der er fejlmelding uden for normal arbejdstid, vil en tekniker komme og tilse anlægget på byggepladsen. I dette tilfælde vil teknikeren naturligvis have brug for arbejdslys, hvilket vil medføre mindre områder med lys uden for normal arbejdstid. Installationerne vil blive fjernet, når grundvandssænkningsarbejdet er afsluttet til oktober. Læs mere om arbejdet med grundvandssænkning i artiklen Et øje på hver pumpe

Kommende byggeaktiviteter:

Foruden boligbyggeriet byder efteråret på nye aktiviteter og desværre de mere støjende af slagsen. Ultimo oktober skal spunsen omkring byggegruben trækkes op, og det vil støje en del. Arbejdet udføres af en stor kran med en frit hængende
vibrator. I vil modtage en orientering, når NCC præcist kan sige, hvornår arbejdet begynder, og hvor længe det forventes at vare. Disse aktiviteter er dog begrænset til tidsrummet mellem kl. 08.00 og 17.00 på hverdage i henhold til de regler, Københavns Kommune har fastsat.

Derudover markerer efteråret, at byggeriet går ind i en ny fase, når NCC kan tage hul på de sidste tre bygningskroppe
og dermed etableringen af alle 233 boliger på Kronløbsøen. Processen er først og fremmest at bygge et såkaldt råhus, som er betegnelsen for de elementer, der udgør det bærende skelet for byggeriet. Senere følger facaden og indvendig aptering. Læs mere i artiklerne Snart kan man mere end ane bygningerne på Kronløbsøen og Visionen bliver synlig – bygningerne på Kronløbsøen skyder i vejret

Arbejdstider:

Byggearbejdet finder sted mandag til fredag fra kl. 7-19 og lørdage fra kl. 8-17. Byggeaktiviteter, der er defineret som
særligt støjende, er begrænset til tidsrummet mellem kl. 08.00 og 17.00 på hverdage i henhold til de regler, Københavns Kommune har fastsat.

Oversigt byggeaktiviteter august Kronløbsøen

Det skrider hastigt fremad på Kronløbsøen. I denne måned tager NCC hul på den tredje bygningskrop ud af de seks, der skal rumme de nye boliger. Bygningerne rejser sig som et råhus på den del af transferdækket, som er færdigstøbt. For at etablere fundamentet til de resterende bygningskroppe byder august på to støbninger for transferdækket. Sideløbende forsætter NCC arbejdet med de øvrige byggeopgaver. Læs mere om dette arbejde og øvrige byggeaktiviteter i oversigten A-F.

A: Transferdækket: August byder på hele to støbninger af transferdækket. Den første finder sted torsdag 5. august. Betonpumperne kommer ind og gør klar fra kl. 05.15. Selve støbearbejdet begynder kl. 06:00 og forventes afsluttet kl. 21:00. Hvis vejret eller andet hindrer støbningen, gør NCC et nyt forsøg fredag 6. august. De samme forudsætninger gælder anden støbning, der finder sted henholdsvis tirsdag 31. august eller onsdag 1. september. Betonpumperne kommer ind og gør klar fra kl. 06.00, og støbearbejdet forventes afsluttet kl. 21:00. Transferdækket består af fem store og fire mindre støbninger, og støbearbejdet fortsætter ind i efteråret, hvor dækket forventes afsluttet ultimo oktober. Læs mere om transferdækket i artiklen Transferdækket lægger låg på parkeringskælderen og læs mere om næste støbning i Orientering om udvidet arbejdstid i forbindelse med
to støbninger af transferdæk
.

B: Montering af forpladeelementer: Forpladeelementer monteres langs transferdækket på ydersiden af kælderen. Forpladeelementer har til formål at beskytte kældermembranen fra ydre belastninger så som isflager eller påsejling. Samtidig fungerer elementerne som en reel facade for kælderen, da de følger de arkitektoniske linjer og bygningernes facade, som på flere af siderne skal gå helt ud til vandet. Forpladerne er dermed den første bygningsdel af det endelige byggeri, som bliver synlig!

C: Råhus: Mange byggeopgaver følger transferdækket, og det gør boligerne også. I takt med at transferdækket får lagt låg på parkeringskælderen, frigives den flade, som boligerne skal bygges på. NCC er i fuld gang med de to bygningskroppe, der er placeret i henholdsvis det nord- og sydvestlige hjørne af byggegruben. Og allerede i slutningen af august kan NCC tage hul på endnu en bygning, som er den, der er placeret langs nordsiden af øen.

Boligbyggeriet er en anden proces end den, I kender fra byggeriet frem til nu. I stedet for at støbe på pladsen får NCC leveret færdige betonelementer, der er klar til at blive løftet direkte på plads i byggeriet. Det indebærer store leverancer og imponerende løft, hvor tårnkranerne for alvor kommer på arbejde. Gevinsten er, at denne del af byggeopgaven hurtigt tager fart, og fremskridt kan ses fra uge til uge. Læs mere i artiklen Snart kan man mere end ane bygningerne på Kronløbsøen

D: Transport: Flere støbeopgaver er afsluttet, og det betyder, at en stor del af det understøtningsmateriale, der har været brugt til støbning af mellem- og transferdæk, nu kan skilles ad og køres bort til anvendelse på andre projekter.

E: Showroom: NCC begynder opbygningen af den salgspavillon, der skal etableres i det sydøstlige hjørne af byggepladsen nær Fortkaj. Pavillonen indeholder et showroom, hvor interesserede kan blive klogere på projektet og de nye boliger. Boligerne udbydes til salg i efteråret, men allerede nu er det muligt at tilmelde sig nyhedsbrevet for boligerne via hjemmesiden www.kronløbsøen.dk.

F: Grundvandssænkningen fortsætter: Udtagning af vandprøver samt justering og kontrol af anlæg foretages løbende i hele perioden. Opsynet gælder både inde på byggepladsen og i området omkring Kronløbsbassinet, hvor reinfiltrationsbrøndene er etableret. NCC gør opmærksom på, at grundvandssænkningen bliver overvåget elektronisk og giver alarm ved udfald eller uregelmæssigheder. Hvis der er fejlmelding uden for normal arbejdstid, vil en tekniker komme og tilse anlægget på byggepladsen. I dette tilfælde vil teknikeren naturligvis have brug for arbejdslys, hvilket vil medføre mindre områder med lys uden for normal arbejdstid. Installationerne er midlertidige og vil blive fjernet, når parkeringskælderen og dermed grundvandssænkningsarbejdet er afsluttet. Læs mere om arbejdet med grundvandssænkning i artiklen Et øje på hver pumpe

Kommende byggeaktiviteter

Startskuddet for boligerne har lydt, og NCC har over sommeren stort fokus på de tre første bygningskroppe. Processen er først og fremmest at bygge et såkaldt råhus. Råhus er betegnelsen for de elementer, der udgør det bærende skelet for byggeriet. Senere følger facade og indvendig aptering. Når transferdækket til efteråret står færdigt, vil hovedfokus være på alle seks bygningskroppe og dermed de 233 nye boliger på Kronløbsøen. Læs mere i artiklerne Snart kan man mere end ane bygningerne på Kronløbsøen og Visionen bliver synlig – bygningerne på Kronløbsøen skyder i vejret

  

Arbejdstider

Byggearbejdet finder sted mandag til fredag fra kl. 7-19 og lørdage fra kl. 8-17. Byggeaktiviteter, der er defineret som særligt støjende, er begrænset til tidsrummet mellem kl. 08.00 og 17.00 på hverdage i henhold til de regler, Københavns Kommune har fastsat.

Ved støbninger, hvor støbeprocessen kræver, at støbningen sker uden afbrydelser, søger NCC Københavns Kommune om særlig tilladelse til at arbejde uden for normal arbejdstid. Forud for de lange støbedage vil der være et pop up-vindue på hjemmesiden under ”Er du nabo?”, så I kan følge med i, hvornår de længere arbejdsdage indtræffer.

Kronløbsøen - byggeaktivitets oversigt juli 2021

Den første af i alt seks bygninger er ved at komme til syne.

Dermed er der taget hul på årets største milepæl: boligerne på Kronløbsøen.

Bygningerne rejser sig som råhus på den del af transferdækket, der er færdigstøbt. De øvrige bygninger følger trop i takt med, at den del af pladsen bliver frigivet fra støbearbejdet.

Sideløbende med de nye spændende byggeopgaver forsætter NCC de velkendte etaper, der skrider hastigt frem. Det sidste mellemdæk er støbt, den næstsidste etape med sandopfyldning er afsluttet, og det øvrige støbearbejde er i fuld gang. Læs mere om dette arbejde og øvrige byggeaktiviteter i oversigten A-E.

A: Transferdækket:

NCC arbejder videre med at etablere transferdæk, hvor de første to støbninger har fundet sted, og den næste af de store støbninger sker tirsdag 6. juli. Støbearbejdet begynder kl. 05:30 og forventes afsluttet kl. 21:00. Hvis vejret eller andet hindrer støbning tirsdag 6. juli, gør NCC et nyt forsøg onsdag 7. juli. Transferdækket består af fem store og fire mindre støbninger, og støbearbejdet fortsætter hen over sommeren og ind i efteråret, hvor dækket forventes afsluttet ultimo oktober.

Læs mere om transferdækket i artiklen Transferdækket lægger låg på parkeringskælderen og læs mere om næste støbning i Orientering om udvidet arbejdstid i forbindelse med støbning af transferdækket.

B: Montering af forpladeelementer: De første forpladeelementer er monteret, og arbejdet fortsætter i takt med, at transferdækket bliver færdigstøbt. Forpladeelementer monteres langs transferdækket på ydersiden af kælderen og har til formål at beskytte kældermembranen fra ydre belastninger så som isflager eller påsejling. Samtidig fungerer elementerne som en reel facade for kælderen, da de følger de arkitektoniske linjer og bygningernes facade, som på flere af siderne skal gå helt ud til vandet. Forpladerne er dermed den første bygningsdel af det endelige byggeri, som bliver synlig!

C: Råhus: Mange byggeopgaver følger transferdækket, og det gør boligerne også. I takt med at transferdækket får lagt låg på parkeringskælderen, frigives den flade, som boligerne skal bygges på. I slutningen af juni begyndte NCC på den første bygningskrop, der placeres i det nordvestlige hjørne. Allerede i juli er det muligt at gå i gang med den anden bygningskrop, der skyder op i det sydvestlige hjørne af byggepladsen. Boligbyggeriet er en anden proces end den, I kender fra byggeriet frem til nu. I stedet for at støbe på pladsen, får NCC leveret færdige betonelementer, der er klar til at blive løfte direkte på plads i byggeriet. Det indebærer store leverancer og imponerende løft, hvor tårnkranerne for alvor kommer på arbejde. Gevinsten er, at denne del af byggeopgaven hurtigt tager fart, og fremskridt kan ses fra uge til uge. Læs mere i artiklen Snart kan man mere end ane bygningerne på Kronløbsøen

D: Støbning af dækket ved Kysten: NCC tager hul på den første byggeetape for etableringen af den offentlige plads i det sydvestlige hjørne af øen, der er navngivet Kysten. Der støbes to niveauer til den plads, der senere udbygges, så pladsen forgrener sig ned mod vandet. På grund af niveauspringet foregår støbningerne over to omgange. Støbningerne finder sted inden for normal arbejdstid og forventes afsluttet allerede i juli. Senere følger pæle i kommende bassin med tilhørende udkraget dæk, og som det sidste udføres anlægsarbejde, inden Kysten og resten af øen står færdig i 2023. Den offentlige plads mod øst, som er navngivet Klinten, er der endnu ikke taget hul på.

E: Grundvandssænkningen fortsætter: Udtagning af vandprøver samt justering og kontrol af anlæg foretages løbende i hele perioden. Opsynet gælder både inde på byggepladsen og i området omkring Kronløbsbassinet, hvor reinfiltrationsbrøndene er etableret. NCC gør opmærksom på, at grundvandssænkningen bliver overvåget elektronisk og giver alarm ved udfald eller uregelmæssigheder. Hvis der er fejlmelding uden for normal arbejdstid, vil en tekniker komme og tilse anlægget på byggepladsen. I dette tilfælde vil teknikeren naturligvis have brug for arbejdslys, hvilket vil medføre mindre områder med lys uden for normal arbejdstid. Installationerne er midlertidige og vil blive fjernet, når parkeringskælderen og dermed grundvandssænkningsarbejdet er afsluttet. Læs mere om arbejdet med grundvandssænkning i artiklen Et øje på hver pumpe

Kommende byggeaktiviteter

Over sommeren vil det helt store fokus være på transferdæk og de første bygningskroppe, som er placeret i det nord- og sydvestlige hjørne. Processen er først og fremmest at bygge et såkaldt råhus. Råhus er betegnelsen for de elementer, der udgør det bærende skelet for byggeriet. Senere følger den endelige facade og indvendig aptering. Transferdækket står færdigt til efteråret, hvorefter hovedfokus vil være på alle seks bygningskroppe, der skal rumme de 233 nye boliger på Kronløbsøen. Læs mere i sommerorienteringen.

Kom tættere på byggeriet og følg fortællingerne på www.kronløbsbassinet.dk

 

 Arbejdstider

Byggearbejde defineret som særligt støjende lægges mellem kl. 08.00 og 17.00 på hverdage i henhold til de vilkår, Københavns Kommune har fastlagt. Øvrigt arbejde på byggepladsen, der ikke er defineret som særligt støjende arbejde, foregår mandag til fredag fra kl. 7-19 og lørdage fra kl. 8-17.

Ved støbninger, hvor støbeprocessen kræver, at støbningen sker uden afbrydelser, søger NCC Københavns Kommune om særlig tilladelse til at arbejde uden for normal arbejdstid. Forud for de lange støbedage vil der være et pop up-vindue på hjemmesiden under ”Er du nabo?”, så I kan følge med i, hvornår de længere arbejdsdage indtræffer.

Velkommen sol! Sommeren på Kronløbsøen bliver skudt i gang med nye, spændende byggeopgaver samtidig med, at de velkendte etaper skrider hastigt frem.

NCC er kommet godt fra start med den første støbning af det transferdæk, der skal lukke parkeringskælderen af og danne den flade, hvorpå boligerne inden længe skal bygges. I denne måned kan vi se frem til, at de første elementer til boligerne ankommer til byggepladsen, og dermed bliver der taget hul på en afgørende etape – boligerne på Kronløbsøen. Læs mere om dette arbejde og øvrige byggeaktiviteter i oversigten A-G.

 

A: Transferdækket: Efter en veloverstået støbning af den første del af transferdækket, gør NCC nu klar til næste store støbning, som finder sted tirsdag 8. juni. Støbearbejdet begynder kl. 05:30 og forventes afsluttet kl. 21:00. Hvis vejret eller andet hindrer støbning tirsdag 8. juni, gør NCC et nyt forsøg onsdag 9. juni. Selve støbeprocessen kræver, at støbningen sker uden afbrydelser, derfor går de store støbedage typisk ud over normal arbejdstid. I disse tilfælde bliver der søgt om særlig tilladelse til at arbejde uden for normal arbejdstid, og I modtager en orientering herom. Transferdækket består af fem store og fire mindre støbninger, og støbearbejdet fortsætter hen over sommeren og ind i efteråret, hvor dækket forventes afsluttet ultimo oktober.

Læs mere om transferdækket i artiklen Transferdækket lægger låg på parkeringskælderen og læs mere om næste støbning i Orientering om udvidet arbejdstid i forbindelse med støbning af transferdækket.

B: Montering af forpladeelementer: Leverancen af de såkaldte forpladeelementer er i gang, og monteringen begynder i juni. Forpladeelementer monteres langs transferdækket på ydersiden af kælderen og har til formål at beskytte kældermembranen fra ydre belastninger så som isflager eller påsejling. Samtidig fungerer elementerne som en reel facade for kælderen, da de følger de arkitektoniske linjer og bygningernes facade, som på flere af siderne skal gå helt ud til vandet. Forpladerne er dermed den første bygningsdel af det endelige byggeri, som bliver synlig! Montering af forpladeelementer sker i takt med, at transferdækket bliver støbt, og foregår ved, at elementerne løftes direkte på plads i byggeriet fra den lastbil, de bliver leveret på.

C: Elementmontage begynder: I takt med at transferdækket får lagt låg på parkeringskælderen, frigiver det den flade, som boligerne skal bygges på. Det betyder, at NCC allerede i midten af juni så småt kan begynde på den første bygningskrop placeret i det nordvestlige hjørne. Boligbyggeriet er en anden proces end den, I kender fra byggeriet frem til nu. I stedet for at støbe på pladsen, får NCC leveret færdige betonelementer, der er klar til at blive løfte direkte på plads i byggeriet. Det indebærer store leverancer og imponerende løft, hvor tårnkranerne for alvor kommer på arbejde. Gevinsten er, at denne del af byggeopgaven hurtigt tager fart, og fremskridt kan ses fra uge til uge.

D: Støbning af ramper og -vægge: NCC er fortsat i færd med at støbe de skrå ramper, der forbinder de fire etager i parkeringskælderen. Det indebærer støbning af både ramper og rampevægge.

E: Støbning af mellemdæk: Det øverste og dermed sidste mellemdæk er ved at blive støbt. Hvert mellemdæk består af cirka otte dækstøbninger, hvor de to ud af tre mellemdæk er færdigstøbt. Hver enkel dækstøbning udføres over én arbejdsdag og finder sted inden for normal arbejdstid i tidsrummet fra kl. 07.00 til senest kl. 19.00. Læs mere i artiklen Mellemdæk vokser ud på gule formborde 

F: Sandopfyldning: Den næstsidste etape med sandopfyldning skal i gang! Opfyldningen sker etapevis, hvor der både fyldes sand i hulrummet mellem kældervægge og byggegrubespuns samt i tunnelgruben over tunnelen. Det finder sted, indtil sandet når byggepladsterræn. I praksis foregår opfyldningen ved, at den største gravemaskine opgraver sandet fra sanddepotet på østsiden af byggepladsen, hvor sandet herfra hjælpes videre af gummigederne, som kører i pendulfart til og fra byggegruben. Nede i byggegruben bliver sandet modtaget af bobcats, der skubber og fordeler sandet. Tilfyldningsarbejdet forventes afsluttet efteråret 2021. Læs mere om arbejdet i artiklen Sand fra A til B.

G: Grundvandssænkningen fortsætter: Udtagning af vandprøver samt justering og kontrol af anlæg foretages løbende i hele perioden. Opsynet gælder både inde på byggepladsen og i området omkring Kronløbsbassinet, hvor reinfiltrationsbrøndene er etableret. NCC gør opmærksom på, at grundvandssænkningen bliver overvåget elektronisk og giver alarm ved udfald eller uregelmæssigheder. Hvis der er fejlmelding uden for normal arbejdstid, vil en tekniker komme og tilse anlægget på byggepladsen. I dette tilfælde vil teknikeren naturligvis have brug for arbejdslys, hvilket vil medføre mindre områder med lys uden for normal arbejdstid. Installationerne er midlertidige og vil blive fjernet, når parkeringskælderen og dermed grundvandssænkningsarbejdet er afsluttet. Læs mere om arbejdet med grundvandssænkning i artiklen Et øje på hver pumpe

 

Kommende byggeaktiviteter

Hen over sommeren fortsætter NCC støbningerne af det vigtige transferdæk, der skal lukke parkeringskælderen af og give plads til de nye boliger. Dele af transferdækket er allerede færdigstøbt, og det betyder, at NCC så småt kan starte op på den første bygningskrop, som er placeret i det nordvestlige hjørne. Processen er først og fremmest at bygge et såkaldt råhus. Råhus er betegnelsen for de elementer, der udgør det bærende skelet for byggeriet. Senere følger den endelige facade og indvendig aptering. Transferdækket står færdigt til efteråret, hvorefter hovedfokus vil være på alle seks bygningskroppe, der skal rumme de 233 nye boliger på Kronløbsøen.

Kom tættere på byggeriet og følg fortællingerne på www.kronløbsbassinet.dk

  

Arbejdstider

Byggearbejde defineret som særligt støjende lægges mellem kl. 08.00 og 17.00 på hverdage i henhold til de vilkår, Københavns Kommune har fastlagt. Øvrigt arbejde på byggepladsen, der ikke er defineret som særligt støjende arbejde, foregår mandag til fredag fra kl. 7-19 og lørdage fra kl. 8-17.

Ved støbninger, hvor støbeprocessen kræver, at støbningen sker uden afbrydelser, søger NCC Københavns Kommune om særlig tilladelse til at arbejde uden for normal arbejdstid. Forud for de lange støbedage vil der være et pop up-vindue på hjemmesiden under ”Er du nabo?”, så I kan følge med i, hvornår de længere arbejdsdage indtræffer.

NCC byder genåbningen af Danmark og den sidste forårsmåned velkommen! Måneden er skudt i gang med en milepæl for tunnelen og fortsætter med forberedelserne til transferdækket, der skal støbes over parkeringskælderen. Selve støbningen af transferdækket indvarsler en ny byggeetape, da dækket danner den flade. hvorpå boligerne inden længe skal bygges. Samtidig lakker støbeaktiviteterne på de nedre etager mod enden. Tilbage i april blev de ydre kældervægge færdigstøbt, og NCC er nu gået i gang med at støbe det sidste mellemdæk. Læs mere om dette arbejde og øvrige byggeaktiviteter i oversigten A-E.

A: Transferdækket: NCC er i færd med at gøre klar til støbningen af det transferdæk, der skal lukke kælderen af. Det forberedende arbejde minder om det, vi kender fra støbning af mellemdæk – bare i større skala. De første formborde er sat op, og der monteres bundarmering. Allerede i løbet af maj finder den første støbning sted. Dækket består af fem store og fire mindre støbninger, og der vil forekomme støbninger, hvor støbeprocessen kræver længere arbejdsdage. I disse tilfælde vil NCC søge Københavns Kommune om særlig tilladelse til at arbejde uden for normal arbejdstid, og I vil modtage en orientering herom. Transferdækket forventes afsluttet til efteråret.

B: Støbning af ramper og -vægge: NCC er i færd med at støbe de skrå ramper, der forbinder de fire etager i parkeringskælderen. Det indebærer støbning af både ramper og rampevægge.

C: Støbning af mellemdæk: Dækket over tredje kælderniveau er nu færdigstøbt. Det betyder, at NCC i maj kan begynde støbningen af det andet og dermed sidste mellemdæk inden transferdækket. Størstedelen af støbningerne finder sted inden for normal arbejdstid i tidsrummet fra kl. 07.00 til senest kl. 19.00. NCC sender en orientering ud, hvis støbeprocessen for enkelte dæk kræver længere arbejdsdage. Læs mere i artiklen Mellemdæk vokser ud på gule formborde

D: Tilkørselstunnel: NCC er nået endnu en milepæl for tilkørselstunnelen, der nu er forbundet med parkeringskælderen. Det betyder, at tunnelen på ydersiden skal gennem et finish-arbejde, hvorefter kranen tilknyttet denne opgave kan nedtages. Den næste og sidste tunneletape vil finde sted inde i selve tunnelen, hvor kørebane og øvrige detaljer færdiggøres. Læs mere om dette arbejde i artiklen Tunnel og kælder er nu forbundet

E: Grundvandssænkningen fortsætter: Udtagning af vandprøver samt justering og kontrol af anlæg foretages løbende i hele perioden. Opsynet gælder både inde på byggepladsen og i området omkring Kronløbsbassinet, hvor reinfiltrationsbrøndene er etableret. NCC gør opmærksom på, at grundvandssænkningen bliver overvåget elektronisk og giver alarm ved udfald eller uregelmæssigheder. Hvis der er fejlmelding uden for normal arbejdstid, vil en tekniker komme og tilse anlægget på byggepladsen. I dette tilfælde vil teknikeren naturligvis have brug for arbejdslys, hvilket vil medføre mindre områder med lys uden for normal arbejdstid. Installationerne er midlertidige og vil blive fjernet, når parkeringskælderen og dermed grundvandssænkningsarbejdet er afsluttet. Læs mere om arbejdet med grundvandssænkning i artiklen Et øje på hver pumpe

 

Kommende byggeaktiviteter

Det helt store fokus er selvfølgelig transferdækket, der er meget vigtigt for projektet. Transferdækket er det tykkeste dæk, NCC støber – op til 90 cm for at være helt nøjagtigt, hvilket i øvrigt svarer til den gennemsnitlige afstand mellem køkkengulv og bordplade! Dækket består af fem store og fire mindre støbninger, og den første støbning finder sted til maj.

Samtidig er der taget hul på tilfyldningen omkring byggegruben, hvor der etapevis fyldes sand i hulrummet mellem de ydre kældervægge og den midlertidige spunsvæg, der indrammer gruben. Den første etape fandt sted i marts, og næste etape finder sted til juni. Opfyldningen med sand er et stort arbejde og derfor opdelt i flere etaper. Hele tilfyldningsarbejdet forventes afsluttet efteråret 2021. Læs mere om arbejdet i artiklen Sand fra A til B.

Kom tættere på byggeriet og følg fortællingerne på www.kronløbsbassinet.dk

 

Arbejdstider

Byggearbejde defineret som særligt støjende lægges mellem kl. 08.00 og 17.00 på hverdage i henhold til de vilkår, Københavns Kommune har fastlagt. Øvrigt arbejde på byggepladsen, der ikke er defineret som særligt støjende arbejde, foregår mandag til fredag fra kl. 7-19 og lørdage fra kl. 8-17.  

Ved støbninger, hvor støbeprocessen kræver, at støbningen sker uden afbrydelser, søger NCC Københavns Kommune om særlig tilladelse til at arbejde uden for normal arbejdstid. Forud for de lange støbedage vil der være et pop up-vindue på hjemmesiden under ”Er du nabo?”, så I kan følge med i, hvornår de længere arbejdsdage indtræffer.

Foråret er begyndt, og april byder på nye byggeaktiviteter og stabile fortsættelser af det igangværende arbejde. Mens fuglene synger om redebyggeri, varmer NCC op til næste store milepæl, hvor transferdækket indvarsler en ny byggeetape. Samtidig kører de mange byggehold på med de støbninger, der giver parkeringskælderen sine fire etager. Læs mere om dette arbejde og øvrige byggeaktiviteter i oversigten A-F.

A: Forberedelse til transferdækket: NCC skal nu i gang med at klargøre støbningen af det transferdæk, der skal lukke kælderen af. Det forberedende arbejde minder om det, vi kender fra støbning af mellemdæk – bare i større skala. I løbet af april vil de første formborde blive sat op, og levering af armering finder sted. NCC forventer at påbegynde støbningen i løbet af maj, og transferdækket forventes afsluttet til efteråret. 

B: Støbning af kældervægge: Endnu en milepæl er i sigte, da der kun mangler at blive støbt tre kældervægge, før hele parkeringskælderen er indrammet. Støbning af kælder- og rampevægge foregår inden for normal arbejdstid, og de ydre kældervægge forventes at stå færdige først i maj. Læs mere i artiklen Fuld fart på støbearbejdet – kældervægge og mellemdæk på vej

C: Støbning af ramper: Kælderetagerne er nu så langt, at NCC kan begynde at støbe de skrå ramper, der forbinder de fire etager i parkeringskælderen. De tager fat på den nederste rampe i midten af april.

D: Støbning af mellemdæk: Det nederste dæk er færdigstøbt, og i løbet af april støbes dækket over tredje kælderniveau, som gør, at der blot mangler ét mellemdæk, før parkeringskælderen lukkes helt af med et transferdæk på toppen.

Dækstøbning udføres over én arbejdsdag, og størstedelen finder sted inden for normal arbejdstid i tidsrummet fra kl. 07.00 om morgenen til senest kl. 19.00 om aftenen. NCC sender en orientering ud, hvis støbeprocessen for enkelte dæk kræver længere arbejdsdage. Læs mere i artiklen Mellemdæk vokser ud på gule formborde

E: Tilkørselstunnel: NCC er i færd med at forlænge tilkørselstunnelen de sidste seks meter frem mod parkeringskælderen, hvor tunnelen skal forbindes på tredje kælderniveau. Det arbejde indebærer støbning af tunnelbund, vægge og loftdæk. Den sidste tunneletape finder sted inde i selve tunnelen, hvor kørebane og øvrige detaljer færdiggøres frem til, at parkeringskælderen åbner. Læs om seneste milepæl i artiklen Det store gennembrud – parkeringskælder og tunnel kan snart forbindes

F: Grundvandssænkningen fortsætter: Udtagning af vandprøver samt justering og kontrol af anlæg foretages løbende i hele perioden. Opsynet gælder både inde på byggepladsen og i området omkring Kronløbsbassinet, hvor reinfiltrationsbrøndene er etableret. NCC gør opmærksom på, at grundvandssænkningen bliver overvåget elektronisk og giver alarm ved udfald eller uregelmæssigheder. Hvis der er fejlmelding uden for normal arbejdstid, vil en tekniker komme og tilse anlægget på byggepladsen. I dette tilfælde vil teknikeren naturligvis have brug for arbejdslys, hvilket vil medføre mindre områder med lys udenfor normal arbejdstid. Installationerne er midlertidige og vil blive fjernet, når parkeringskælderen og dermed grundvandssænkningsarbejdet er afsluttet. Læs mere om arbejdet med grundvandssænkning i artiklen Et øje på hver pumpe

Kommende byggeaktiviteter

Det helt store fokus er selvfølgelig transferdækket, der skal lukke kælderen af og danne en flade hvorpå, boligerne kan bygges. Transferdækket er det tykkeste dæk, NCC støber – op til 90 cm for at være helt nøjagtigt, hvilket i øvrigt svarer til den gennemsnitlige afstand mellem køkkengulv og bordplade. Dækket består af seks-otte støbninger, og den første støbning finder sted til maj.

Samtidig er der taget hul på tilfyldningen omkring byggegruben, hvor der fyldes sand i hulrummet mellem de ydre kældervægge og den midlertidige spunsvæg, der indrammer gruben. Den første etape fandt sted i marts og næste etape finder sted til juni. Opfyldningen med sand er et stort arbejde og derfor opdelt i flere etaper. Hele tilfyldningsarbejdet forventes afsluttet efteråret 2021. Læs mere om arbejdet i artiklen Sand fra A til B.

Kom tættere på byggeriet og følg fortællingerne på www.kronløbsbassinet.dk

 

Arbejdstider

Byggearbejde defineret som særligt støjende lægges mellem kl. 08.00 og 17.00 på hverdage i henhold til de vilkår, Københavns Kommune har fastlagt. Øvrigt arbejde på byggepladsen, der ikke er defineret som særligt støjende arbejde, foregår mandag til fredag fra kl. 7-19 og lørdage fra kl. 8-17.

Ved støbninger, hvor støbeprocessen kræver, at støbningen sker uden afbrydelser, søger NCC Københavns Kommune om særlig tilladelse til at arbejde uden for normal arbejdstid. Forud for de lange støbedage vil der være et pop up-vindue på hjemmesiden under ”Er du nabo?”, så I kan følge med i, hvornår de længere arbejdsdage indtræffer.

Kalenderen siger forår! Imens vi venter på, at alt springer ud, markerer NCC sæsonen med opstart på en ny byggeopgave, når sandtilfyldningen går i gang. Sandet fyldes i hulrummet mellem de ydre kældervægge og den midlertidige spunsvæg, der indrammer byggegruben. Sideløbende fortsætter støbearbejdet og forlængelsen af tilkørselstunnelen. Læs mere om dette arbejde og øvrige byggeaktiviteter i oversigten A-F.

 

A: Støbning af kældervægge: NCC fortsætter højdestøbning af kældervæggene, hvor de ydre vægge rejser sig samtidig med, at der støbes rampevægge til de skrå dæk, som forbinder etagerne. Støbning af kældervægge og rampevægge foregår inden for normal arbejdstid og forventes afsluttet i foråret 2021. NCC gør opmærksom på, at køleanlægget i byggegruben, der bruges til at afkøle betonen, når den er støbt, bliver overvåget elektronisk og giver alarm ved udfald eller uregelmæssigheder. Hvis der er fejlmelding uden for normal arbejdstid, vil en tekniker komme og tilse anlægget på byggepladsen. I dette tilfælde vil teknikeren naturligvis have brug for arbejdslys, hvilket vil medføre mindre områder med lys uden for normal arbejdstid. Læs mere i artiklen Fuld fart på støbearbejdet – kældervægge og mellemdæk på vej

B: Støbning af mellemdæk: NCC er i fuld gang med at støbe de mellemdæk, der skal adskille de fire etager til parkering. Hvert mellemdæk består af cirka otte dækstøbninger, og der kommer tre mellemdæk i alt, før parkeringskælderen lukkes med et stort transferdæk på toppen. Hver enkel dækstøbning udføres over én arbejdsdag, og størstedelen af de 24 dækstøbninger finder sted inden for normal arbejdstid i tidsrummet fra kl. 07.00 om morgenen til senest kl. 19.00 om aftenen. NCC sender en orientering ud, hvis støbeprocessen for enkelte dæk kræver længere arbejdsdage. Dækstøbningerne forventes at finde sted cirka fire gange om måneden frem til efteråret 2021. Læs mere i artiklen Mellemdæk vokser ud på gule formborde

C: Montering af betonelementer: NCC monterer løbende betonelementer i takt med, at flere støbninger står færdige. De præfabrikerede betonelementer bliver leveret som samlesystem på pladsen og består af vægge og søjler, der skal danne rammen om de trappe- og elevatorskakte, som skal forbinde parkeringskælderen med øens overflade.

D: Sandtilfyldning begynder: NCC starter op på en ny byggeopgave, når de i begyndelsen af marts går i gang med at fylde sand i hulrummet mellem de ydre kældervægge og den midlertidige spunsvæg, der indrammer byggegruben. Opfyldningen med sand er et stort arbejde og derfor opdelt i tre-fire etaper af hver cirka en-to ugers varighed.

I praksis foregår tilfyldningen ved hjælp af et stort hold maskiner. Ved sanddepotet på østsiden af byggepladsen står en stor gravemaskine og opgraver sandet til de gummigeder, der skal flytte sandet hen til byggegruben, hvor mindre gravemaskiner står klar til at fylde sandet ned mellem kældervæg og spunsvæg. Nede i selve gruben bliver sandet modtaget af bobcats og tromle, der skubber og fordeler sandet. Denne proces gentages, indtil sandet når byggepladsterræn.

Hele tilfyldningsarbejdet forventes afsluttet efteråret 2021. Arbejdet er et led i at etablere sandbund omkring Kronløbsøen, men inden NCC går i gang med kanalerne, skal de først fylde helt op til spunsen, så der bliver mere byggeplads at bevæge sig på. En stor del af sandet bliver fjernet igen, når kanalerne til sin tid skal etableres.

E: Tilkørselstunnel: NCC er i færd med at forlænge tilkørselstunnelen de sidste meter frem mod parkeringskælderen, hvor tunnelen skal forbindes på tredje kælderniveau. Det arbejde indebærer støbning af tunnelbund, vægge og loftdæk. Herefter kan tunnel og parkeringskælder forbindes, og den sidste tunneletape vil finde sted inde i selve tunnelen, hvor kørebanen og øvrige detaljer færdiggøres frem til, at parkeringskælderen åbner. Læs om seneste milepæl i artiklen Det store gennembrud – parkeringskælder og tunnel kan snart forbindes

F: Grundvandssænkningen fortsætter: Udtagning af vandprøver samt justering og kontrol af anlæg foretages løbende i hele perioden. Opsynet gælder både inde på byggepladsen og i området omkring Kronløbsbassinet, hvor reinfiltrationsbrøndene er etableret. NCC gør opmærksom på, at grundvandssænkningen bliver overvåget elektronisk og giver alarm ved udfald eller uregelmæssigheder. Hvis der er fejlmelding uden for normal arbejdstid, vil en tekniker komme og tilse anlægget på byggepladsen. I dette tilfælde vil teknikeren naturligvis have brug for arbejdslys, hvilket vil medføre mindre områder med lys udenfor normal arbejdstid. Installationerne er midlertidige og vil blive fjernet, når parkeringskælderen og dermed grundvandssænkningsarbejdet er afsluttet. Læs mere om arbejdet med grundvandssænkning i artiklen Et øje på hver pumpe

 

Kommende byggeaktiviteter

NCC fortsætter støbning af mellemdæk, kældervægge og rampevægge samt montering af trappe- og elevatorskakte, indtil de når toppen. Derefter påbegyndes støbningen af det transferdæk, der skal lukke kælderen af. Støbningen forventes at starte op primo april, og fortsætter hen over sommeren og ind i efteråret.

Det er en stor milepæl, som alle glæder sig til, da det samtidig er en støbning, som er helt særlig. Transferdækket er det tykkeste dæk, NCC støber – op til 90 cm for at være helt nøjagtigt, hvilket i øvrigt svarer til den gennemsnitlige afstand mellem køkkengulv og bordplade. Dækket består af seks-otte støbninger, og der vil forekomme støbninger, hvor støbeprocessen kræver længere arbejdsdage. I disse tilfælde vil NCC søge Københavns Kommune om særlig tilladelse til at arbejde uden for normal arbejdstid, og I vil modtage en orientering herom.

Kom tættere på byggeriet og følg fortællingerne på www.kronløbsbassinet.dk

 

 

Arbejdstider

Byggearbejde defineret som særligt støjende lægges mellem kl. 08.00 og 17.00 på hverdage i henhold til de vilkår, Københavns Kommune har fastlagt. Øvrigt arbejde på byggepladsen, der ikke er defineret som særligt støjende arbejde, foregår mandag til fredag fra kl. 7-19 og lørdage fra kl. 8-17.

Ved støbninger, hvor støbeprocessen kræver, at støbningen sker uden afbrydelser, søger NCC Københavns Kommune om særlig tilladelse til at arbejde uden for normal arbejdstid. Forud for de lange støbedage vil der være et pop up-vindue på hjemmesiden under ”Er du nabo?”, så I kan følge med i, hvornår de længere arbejdsdage indtræffer.

Det nye byggeår er godt i gang! NCC fortsætter med støbning af mellemdæk, kældervægge og rampevægge. Sideløbende skal tilkørselstunnelen forlænges mod parkeringskælderen, en midlertidig kørevej anlægges, og den afklædte tårnkran mod syd udskiftes. Læs mere om dette arbejde og øvrige byggeaktiviteter i oversigten A-G.

A: Støbning af kældervægge: NCC støber fortsat i højden, hvor de ydre kældervægge rejser sig samtidig med, at der støbes rampevægge til de skrå dæk, der forbinder etagerne. Det næste sæt ydre kældervægge er særligt interessante, da de vidner om, hvor øen vil stikke op ad vandet.

Støbning af kældervægge og rampevægge foregår inden for normal arbejdstid og forventes afsluttet i foråret 2021. NCC gør opmærksom på, at køleanlægget i byggegruben, der bruges til at afkøle betonen, når den er støbt, bliver overvåget elektronisk og giver alarm ved udfald eller uregelmæssigheder. Hvis der er fejlmelding uden for normal arbejdstid, vil en tekniker komme og tilse anlægget på byggepladsen. I dette tilfælde vil teknikeren naturligvis have brug for arbejdslys, hvilket vil medføre mindre områder med lys uden for normal arbejdstid. Læs mere i artiklen Fuld fart på støbearbejdet – kældervægge og mellemdæk på vej

B: Støbning af mellemdæk: NCC er i fuld gang med at støbe de mellemdæk, der skal adskille de fire etager til parkering. Hvert mellemdæk består af cirka otte dækstøbninger, og der kommer tre mellemdæk i alt, før parkeringskælderen lukkes med et stort transferdæk på toppen. Hver enkel dækstøbning udføres over én arbejdsdag, og størstedelen af de 24 dækstøbninger finder sted inden for normal arbejdstid i tidsrummet fra kl. 07.00 om morgenen til senest kl. 19.00 om aftenen. NCC sender en orientering ud, hvis støbeprocessen for enkelte dæk kræver længere arbejdsdage. Dækstøbningerne forventes at finde sted cirka fire gange om måneden frem til efteråret 2021. Læs mere i artiklen Mellemdæk vokser ud på gule formborde

C: Den sydlige tårnkran: I begyndelse af februar demonteres den sydlige tårnkran helt, da den forventede modificering ikke var tilstrækkelig. Der opstilles en ny tårnkran på samme placering. Det sker ved hjælp af en mobilkran og et hold kranmontører. Genlæs og se billeder fra opstillingen af den første tårnkran i artiklen Fire tårnkraner på vej til Kronløbsøen

D: Montering af betonelementer: NCC monterer løbende betonelementer i takt med, at flere støbninger står færdige. De præfabrikerede betonelementer bliver leveret som samlesystem på pladsen og består af vægge og søjler, der skal danne rammen om de trappe- og elevatorskakte, som skal forbinde parkeringskælderen med øens overflade.

E: Tilkørselstunnel: NCC er i færd med at forlænge tilkørselstunnelen de sidste fem meter frem mod parkeringskælderen, hvor tunnelen skal forbindes på tredje kælderniveau. Det arbejde indebærer støbning af tunnelbund, vægge og loftdæk. Herefter kan tunnel og parkeringskælder forbindes, og den sidste tunneletape vil finde sted inde i selve tunnelen, hvor kørebanen og øvrige detaljer færdiggøres frem til, at parkeringskælderen åbner. Læs om seneste milepæl i artiklen Det store gennembrud – parkeringskælder og tunnel kan snart forbindes

F: Etablering af kørevej: Sideløbende med tunnelarbejdet går NCC i gang med at fylde den tidligere tunnelgrube op med sand for at anlægge den midlertidige kørevej over tunnelgruben, der skal lette arbejdet på byggepladsen. Opfyldningen forventes udført medio februar, hvorefter den nye ringforbindelse kan tages i brug.

G: Grundvandssænkningen fortsætter: Udtagning af vandprøver samt justering og kontrol af anlæg foretages løbende i hele perioden. Opsynet gælder både inde på byggepladsen og i området omkring Kronløbsbassinet, hvor reinfiltrationsbrøndene er etableret. NCC gør opmærksom på, at grundvandssænkningen bliver overvåget elektronisk og giver alarm ved udfald eller uregelmæssigheder. Hvis der er fejlmelding uden for normal arbejdstid, vil en tekniker komme og tilse anlægget på byggepladsen. I dette tilfælde vil teknikeren naturligvis have brug for arbejdslys, hvilket vil medføre mindre områder med lys udenfor normal arbejdstid. Installationerne er midlertidige og vil blive fjernet, når parkeringskælderen og dermed grundvandssænkningsarbejdet er afsluttet. Læs mere om arbejdet med grundvandssænkning i artiklen Et øje på hver pumpe

Kommende byggeaktiviteter

I begyndelsen af marts starter NCC op på en ny byggeopgave, når de går i gang med at fylde sand op i hulrummet mellem de ydre kældervægge og den midlertidige spunsvæg, der indrammer byggegruben. Opfyldningen med sand er et stort arbejde og derfor opdelt i tre-fire etaper af hver cirka to ugers varighed. Hele opfyldningsarbejde forventes afsluttet til efteråret.

Arbejdet er et led i at etablere sandbund omkring Kronløbsøen, men inden NCC går i gang med kanalerne, skal de først fylde helt op til spunsen, så der bliver mere byggeplads at bevæge sig på. En stor del af sandet bliver fjernet igen, når kanalerne til sin tid skal etableres.

Arbejdstider

Byggearbejde defineret som særligt støjende lægges mellem kl. 08.00 og 17.00 på hverdage i henhold til de vilkår, Københavns Kommune har fastlagt. Øvrigt arbejde på byggepladsen, der ikke er defineret som særligt støjende arbejde, foregår mandag til fredag fra kl. 7-19 og lørdage fra kl. 8-17.

Ved støbninger, hvor støbeprocessen kræver, at støbningen sker uden afbrydelser, søger NCC Københavns Kommune om særlig tilladelse til at arbejde uden for normal arbejdstid. Forud for de lange støbedage vil der være et pop up-vindue på hjemmesiden under ”Er du nabo?”, så I kan følge med i, hvornår de længere arbejdsdage indtræffer.

2020 blev afsluttet med manér. December var en begivenhedsrig måned for Kronløbsøen, hvor den ene store milepæl afløste den anden. Først takkede den sidste ankermaskine af. Dernæst blev en ny tunneletape skudt i gang, og sidst men ikke mindst blev den sidste del af den knap 10.000 kvadratmeter store bundplade støbt.
Nu begynder et nyt byggeår på Kronløsbøen med flere milepæle og vigtig fremdrift. Januar vil skyde året i gang og byde på både støbearbejde, tunnelarbejde og en hel del montagearbejde. Læs mere om dette arbejde og øvrige byggeaktiviteter i oversigten A-E.

A: Støbning af kældervægge: NCC støber fortsat i højden, hvor de ydre kældervægge rejser sig samtidig med, at NCC støber rampevægge til de skrå dæk, der forbinder etagerne. Hver vægstøbning består af en vægforskalling som støbeform og indeholder bl.a. armering og kølerør, hvorefter betonen hældes i fra toppen med hjælp fra betonpumper. Støbning af kældervægge og rampevægge foregår inden for normal arbejdstid og forventes afsluttet i foråret 2021.
NCC gør opmærksom på, at køleanlægget i byggegruben, der bruges til at afkøle betonen, når den er støbt, bliver overvåget elektronisk og giver alarm ved udfald eller uregelmæssigheder. Hvis der er fejlmelding uden for normal arbejdstid, vil en tekniker komme og tilse anlægget på byggepladsen. I dette tilfælde vil teknikeren naturligvis have brug for arbejdslys, hvilket vil medføre mindre områder med lys uden for normal arbejdstid. Læs mere i artiklen Fuld fart på støbearbejdet – kældervægge og mellemdæk på vej

B: Støbning af mellemdæk: NCC er i fuld gang med at støbe de mellemdæk, der skal adskille de fire etager til parkering. Hvert mellemdæk består af cirka otte dækstøbninger, og der kommer tre mellemdæk i alt, før parkeringskælderen lukkes med et stort dæk på toppen. Hver enkel dækstøbning udføres over én arbejdsdag, og størstedelen af de 24 dækstøbninger finder sted inden for normal arbejdstid i tidsrummet fra kl. 07.00 om morgenen til senest kl. 19.00 om aftenen. NCC sender en orientering ud, hvis støbeprocessen for enkelte dæk kræver længere arbejdsdage. Dækstøbningerne forventes at finde sted cirka fire gange om måneden frem til efteråret 2021. Læs mere i artiklen Mellemdæk vokser ud på gule formborde

C: Montering af betonelementer: NCC monterer løbende betonelementer i takt med, at flere støbninger står færdige. De præfabrikerede betonelementer bliver leveret som samlesystem på pladsen og består af vægge og søjler, der skal danne rammen om de trappe- og elevatorskakte, som skal forbinde parkeringskælderen med øens overflade.

D: Tunnelgruben: I december markerede NCC overgangen til den næste tunneletape, da der blev skåret hul i den spunsvæg, der indtil nu har adskilt de to byggegruber. Der ligger nu to byggeopgaver forude, som kører sideløbende. NCC skal i gang med at fylde tunnelgruben op med sand for at etablere den nye kørevej, der skal løbe hen over tunnelgruben og lette arbejdet på byggepladsen. Derudover skal tilkørselstunnelen forlænges mod byggegruben og dermed forbindes til parkeringskælderen. Tunnelen skal forbindes på tredje kælderniveau, og NCC kan nu gå i gang med at etablere bund, tunnelvægge og loftdæk. Læs mere i artiklen Det store gennembrud – parkeringskælder og tunnel kan snart forbindes

E: Grundvandssænkningen fortsætter: Udtagning af vandprøver samt justering og kontrol af anlæg foretages løbende i hele perioden. Løbende opsyn gælder både inde på byggepladsen og i området omkring Kronløbsbassinet, hvor reinfiltrationsbrøndene er etableret. NCC gør opmærksom på, at grundvandssænkningen bliver overvåget elektronisk og giver alarm ved udfald eller uregelmæssigheder. Hvis der er fejlmelding uden for normal arbejdstid, vil en tekniker komme og tilse anlægget på byggepladsen. I dette tilfælde vil teknikeren naturligvis have brug for arbejdslys, hvilket vil medføre mindre områder med lys udenfor normal arbejdstid. Installationerne er midlertidige og vil blive fjernet, når parkeringskælderen og dermed grundvandssænkningsarbejdet er afsluttet. Læs mere om arbejdet med grundvandssænkning i artiklen Et øje på hver pumpe

Kommende byggeaktiviteter
I de kommende måneder fortsætter NCC støbning af mellemdæk, kældervægge og rampevægge. Sideløbende går NCC i gang med næste tunneletape, når tilkørselstunnelen skal forbindes til parkeringskælderen. I begyndelsen af 2021 starter NCC op på en ny byggeopgave, når de går i gang med at fylde sand mellem de ydre kældervægge og den midlertidige spunsvæg, der indrammer byggegruben. Tilfyldningen er et stort arbejde og et led i at etablere havbund omkring Kronløbsøen, hvor sandet transporteres fra sanddepotet på østsiden af byggepladsen og fyldes i med hjælp fra store maskiner. Senere skal NCC trække den midlertidige byggegrubespuns op, hvorefter man vil begynde at kunne fornemme konturerne af de kommende kanaler.

Kom tættere på byggeriet og følg fortællingerne på www.kronløbsbassinet.dk

Arbejdstider
Byggearbejde defineret som særligt støjende lægges mellem kl. 08.00 og 17.00 på hverdage i henhold til de vilkår, Københavns Kommune har fastlagt. Øvrigt arbejde på byggepladsen, der ikke er defineret som særligt støjende arbejde, foregår mandag til fredag fra kl. 7-19 og lørdage fra kl. 8-17.

Ved støbninger, hvor støbeprocessen kræver, at støbningen sker uden afbrydelser, søger NCC Københavns Kommune om særlig tilladelse til at arbejde uden for normal arbejdstid. Forud for de lange støbedage vil der være et pop up-vindue på hjemmesiden under ”Er du nabo?”, så I kan følge med i, hvornår de længere arbejdsdage indtræffer.

Året lakker mod enden, og 2020 afsluttes med manér. Den sidste ankermaskine har netop forladt byggepladsen, og borearbejdet er dermed endeligt afsluttet. Samtidig fejrer NCC en milepæl for tilkørselstunnelen, når de i december afslutter første tunneletape, som markeres ved at anlægge en ny kørevej over tunnelgruben. Sideløbende gør de klar til næste tunneletape, når de i begyndelsen af december skærer hul i den spunsvæg, der indtil nu har adskilt de to byggegruber. Sidst men ikke mindst vil NCC i løbet af december afslutte arbejdet med den enorme bundplade på 10.000 kvadratmeter, når den sidste og største bundpladestøbning finder sted. Læs mere om dette arbejde og øvrige byggeaktiviteter i oversigten A-G.

A: Støbning af bundpladen: NCC støber den sidste og største del af bundpladen fredag 11. december. Forud for støbning skal NCC etablere renselag og montere armering. Renselaget sikrer en god og jævn overflade, hvorpå armeringen placeres, når renselaget er tørt. Armeringsarbejdet består i at præbinde armeringsbjælker, der efterfølgende løftes ned i byggegruben ved hjælp af tårnkranerne. Kompleksiteten ved en stor sammenhængende støbning er ikke til at tage fejl af. Selve støbeprocessen kræver nemlig, at støbearbejdet bliver udført uden pauser over én enkelt arbejdsdag fra kl. 05.00 om morgenen til kl. 24.00 om aftenen. På denne dag vil der være fire betonpumper i gang godt hjulpet på vej af de 230 betonbiler, der gennem dagen vil køre til og fra byggepladsen. Hvis vejrforholdene hindrer støbning fredag 11. december, gør NCC et nyt forsøg onsdag 16. december. Læs mere om dette arbejde i artiklen Bundpladen tager form og Teamwork sikrer den gode støbning

B: Støbning af kældervægge: NCC støber fortsat i højden, hvor de ydre kældervægge rejser sig samtidig med, at NCC støber rampevægge til de skrå dæk, der forbinder etagerne. I runde tal skal der foregå 42 vægstøbninger, før de ydre kældervægge står færdige og indrammer de fire etager til parkering. Hver vægstøbning består af en vægforskalling som støbeform, som indeholder bl.a. armering og kølerør, hvorefter betonen hældes i fra toppen med hjælp fra betonpumper. Støbning af kældervægge og rampevægge foregår inden for normal arbejdstid og forventes afsluttet i foråret 2021.
NCC gør opmærksom på, at køleanlægget i byggegruben, der bruges til at afkøle betonen, når den er støbt, bliver overvåget elektronisk og giver alarm ved udfald eller regelmæssigheder. Hvis der er fejlmelding uden for normal arbejdstid, vil en tekniker komme og tilse anlægget på byggepladsen. I dette tilfælde vil teknikeren naturligvis have brug for arbejdslys, hvilket vil medføre mindre områder med lys uden for normal arbejdstid. Læs mere i artiklen Fuld fart på støbearbejdet – kældervægge og mellemdæk på vej

C: Støbning af mellemdæk: NCC er i fuld gang med at støbe de mellemdæk, der skal adskille de fire etager til parkering. Hvert mellemdæk består af cirka otte dækstøbninger, og der kommer tre mellemdæk i alt, før parkeringskælderen lukkes med et stort dæk på toppen. Hver enkel dækstøbning udføres over én arbejdsdag, og støbeprocessen er nu optimeret således, at størstedelen af de 24 dækstøbninger finder sted inden for normal arbejdstid i tidsrummet fra kl. 07.00 om morgenen til senest kl. 19.00 om aftenen. NCC sender en orientering ud, hvis støbeprocessen for enkelte dæk kræver længere arbejdsdage. Dækstøbningerne forventes at finde sted cirka to-fire gange om måneden frem til efteråret 2021, og de næste fire finder sted i løbet af december og frem til jul. Læs mere i artiklen Mellemdæk vokser ud på gule formborde

D: De fem spunskasser fjernes: På østsiden af byggegruben fjerner NCC de fem midlertidige opbevaringsrum, der er blevet brugt til håndtering af boreslam og vandholdigt kalk, som skulle tørre, inden det kunne blive kørt væk fra pladsen. Da sekantboremaskinerne har afsluttet deres arbejde, skal spunskasserne nu fjernes, og det sker ved hjælp af en stor gravemaskine, der kan vibrere de korte spunsplader op af jorden, hvorefter de køres væk fra pladsen. Arbejdet finder sted ultimo november/primo december og vil vare cirka en uge. Det vil støje i korte perioder, når spunsen vibreres op af jorden.

E: Montering af betonelementer: NCC monterer løbende betonelementer i takt med, at flere støbninger står færdige. De præfabrikerede betonelementer bliver leveret som samlesystem på pladsen og består af vægge og søjler, der skal danne rammen om de trappe- og elevatorskakte, som skal forbinde parkeringskælderen med øens overflade.

F: En milepæl for tunnelgruben: I begyndelsen af december markerer NCC overgangen fra en tunneletape til den næste, når de skærer hul i den spunsvæg, der indtil nu har adskilt de to byggegruber. Frem til nu har NCC haft travlt med det mellemled, som starter ved Fortkaj og stopper nær byggegruben. Der er nu støbt tunnelvægge og inden længe loftdæk, hvormed NCC i begyndelsen af december kan fylde tunnelgruben op med sand og etablere den nye kørevej, der skal løbe hen over tunnelgruben og lette arbejdet på byggepladsen.
Næste tunneletape starter, når NCC skærer hul i spunsvæggen, så tilkørselstunnel kan forbindes til parkeringskælderen. Tunnelen skal forbindes på det næstnederste niveau, og derfor kan NCC først fortsætte arbejdet, når nederste mellemdæk nær tunnelgruben står klar ultimo november. Læs mere i artiklen En milepæl for tunnelgruben

G: Grundvandssænkningen fortsætter: Udtagning af vandprøver samt justering og kontrol af anlæg foretages løbende i hele perioden. Løbende opsyn gælder både inde på byggepladsen og i området omkring Kronløbsbassinet, hvor reinfiltrationsbrøndene er etableret. NCC gør opmærksom på, at grundvandssænkningen bliver overvåget elektronisk og giver alarm ved udfald eller uregelmæssigheder. Hvis der er fejlmelding uden for normal arbejdstid, vil en tekniker komme og tilse anlægget på byggepladsen. I dette tilfælde vil teknikeren naturligvis have brug for arbejdslys, hvilket vil medføre mindre områder med lys udenfor normal arbejdstid. Installationerne er midlertidige og vil blive fjernet, når parkeringskælderen og dermed grundvandssænkningsarbejdet er afsluttet. Læs mere om arbejdet med grundvandssænkning i artiklen Et øje på hver pumpe

Kommende byggeaktiviteter
Når bundpladen står færdig, vil det være de øvrige støbninger af mellemdæk, kældervægge og rampevægge, der er i fokus. De mangeartede støbninger afhænger af hinanden og forudsætter en række forskellige byggeaktiviteter, der varetages af de mange byggehold. Sideløbende kan NCC inden længe gå i gang med næste tunneletape, når tilkørselstunnelen skal forbindes til parkeringskælderen.
Støbearbejdet på byggepladsen fortsætter frem til efteråret 2021, men allerede i begyndelsen af det nye år starter flere byggeopgaver op. NCC går bl.a. i gang tilfyldning af sand mellem de ydre kældervægge og den midlertidige spunsvæg, der indrammer byggegruben. Tilfyldningen er et stort arbejde og et led i at etablere havbund omkring øen, hvor sandet transporteres fra sanddepotet på østsiden af byggepladsen og fyldes i med hjælp fra store maskiner. Senere skal NCC trække den midlertidige byggegrubespuns op, hvorefter kanalerne omkring øen løbende vil tage form frem til, at vandet kan lukkes tilbage ind i bassinet, når Kronløbsøen står færdig.

Byggepladsen holder ikke juleferie men er aktiv mellem jul og nytår og frem til 2023, hvor Kronløbsøen står færdig. Der vil dog være færre byggefolk og maskiner i gang mellem jul og nytår, og NCC tager så vidt muligt hensyn til juleferien, når byggeaktiviteterne planlægges.

Mellem jul og nytår vil projektsekretariatet som altid sidde klar ved infomailen, hvis I skulle have spørgsmål. Det gælder også henvendelser af mere akut karakter. Skriv til os på info@kronlobsbassinet.dk

Arbejdstider
Byggearbejde defineret som særligt støjende lægges mellem kl. 08.00 og 17.00 på hverdage i henhold til de vilkår, Københavns Kommune har fastlagt. Øvrigt arbejde på byggepladsen, der ikke er defineret som særligt støjende arbejde, foregår mandag til fredag fra kl. 7-19 og lørdage fra kl. 8-17.

Ved støbninger, hvor støbeprocessen kræver, at støbningen sker uden afbrydelser, søger NCC Københavns Kommune om særlig tilladelse til at arbejde uden for normal arbejdstid. Forud for de lange støbedage vil der være et pop up-vindue på hjemmesiden under “Er du nabo?“, så I kan følge med i, hvornår de længere arbejdsdage indtræffer.

Nordhavns nye parkeringskælder er på vej! Der støbes på livet løs på Kronløbsøen, og de permanente konstruktioner konkurrerer om at komme til syne i både byggegruben og tunnelgruben. Den første del af bundpladen er færdig, og NCC er nu begyndt at støbe i højden med kældervægge og på tværs med mellemdæk. Imens følger holdet i tunnelgruben trop med vægstøbninger og loftdæk. Læs mere om dette arbejde og øvrige byggeaktiviteter i oversigten A-H.

A: Støbning af bundpladen: Den første halvdel af den enorme bundplade er støbt, og der mangler to støbninger, før den store bundplade på 10.000 kvadratmeter står færdig. Inden hver støbning skal NCC etablere renselag og montere armering. Renselaget sikrer en god og jævn overflade, hvorpå armeringen placeres, når renselaget er tørt. Armeringsarbejdet består i at præbinde armeringsbjælker, der efterfølgende løftes ned i byggegruben ved hjælp af tårnkranerne. Kompleksiteten ved en stor sammenhængende støbning er ikke til at tage fejl af. Selve støbeprocessen kræver nemlig, at støbearbejdet bliver udført uden pauser over én enkelt arbejdsdag. Næste støbning finder sted medio november, og der sendes en orientering ud, når NCC præcist ved hvilken dag, næste støbning finder sted. Den store bundplade forventes at stå færdig ultimo december, men det vil være svært at se hele pladen, fordi de forskellige støbeprocesser følges ad, og derfor vil kældervægge og mellemdæk inden længe dække for den del af bundpladen, der allerede står færdig. Læs mere om dette arbejde i artiklen Bundpladen tager form og Teamwork sikrer den gode støbning

B: Støbning af kældervægge: NCC er begyndt at støbe i højden, hvor de første kældervægge nu rejser sig på det område, hvor den første del af bundpladen er støbt. I runde tal skal der foregå 42 vægstøbninger, før de ydre kældervægge står færdige og indrammer de fire etager til parkering. Hver vægstøbning består af en vægforskalling som støbeform, der bl.a. indeholder armering og kølerør, hvorefter betonen hældes i fra toppen med hjælp fra betonpumper. I samme omgang, som kældervæggene bliver støbt, går NCC i gang med at støbe rampevægge til de skrå dæk, der forbinder etagerne. Støbning af kældervægge og rampevægge foregår inden for normal arbejdstid, og kældervæggene forventes afsluttet i foråret 2021.
NCC gør opmærksom på, at køleanlægget i byggegruben, der bruges til at afkøle betonen, når den er støbt, bliver overvåget elektronisk og giver alarm ved udfald eller uregelmæssigheder. Hvis der er fejlmelding uden for normal arbejdstid, vil en tekniker komme og tilse anlægget på byggepladsen. I dette tilfælde vil teknikeren naturligvis have brug for arbejdslys, hvilket vil medføre mindre områder med lys udenfor normal arbejdstid. Læs mere i artiklen Fuld fart på støbearbejdet – kældervægge og mellemdæk på vej

C: Støbning af mellemdæk: Primo november går NCC i gang med at støbe de mellemdæk, der skal adskille de fire etager til parkering. Hvert mellemdæk består af cirka otte dækstøbninger, og der kommer tre mellemdæk i alt, før parkeringskælderen lukkes med et stort dæk på toppen. Hver enkel dækstøbning skal udføres over én lang arbejdsdag på samme måde, som det gælder for de øvrige støbninger af denne størrelse. Dækstøbningerne forventes at finde sted cirka to gange om måneden, og der støbes på flere niveauer samtidig. Det første mellemdæk, der startes op, er det dæk, som skal adskille de to nederste etager til parkering. Den første dækstøbning i november finder sted onsdag 4. november fra kl. 06.00 om morgenen til senest kl. 21.00 om aftenen efter aftale med Københavns Kommune, men er NCC forhindret i at udføre støbningen, gør de et nyt forsøg fredag 6. november. Anden støbning i november finder sted mandag 23. november fra kl. 06.00 om morgenen til senest kl. 21.00 om aftenen efter aftale med Københavns Kommune, men er NCC forhindret i at udføre støbningen, gør de et nyt forsøg onsdag 25. november. Forud for hver støbning laver vi et pop up-vindue på hjemmesiden under ”Er du nabo?”, så I kan følge med i, hvornår de længere arbejdsdage indtræffer. Dækstøbningerne forventes afsluttet efteråret 2021. Læs mere i artiklen Fuld fart på støbearbejdet – kældervægge og mellemdæk på vej

D: De fem spunskasser fjernes: På østsiden af byggegruben fjerner NCC de fem midlertidige opbevaringsrum, der er blevet brugt til håndtering af boreslam og vandholdigt kalk, som skulle tørre, inden det kunne blive kørt væk fra pladsen. Da sekantboremaskinerne har afsluttet deres arbejde, skal spunskasserne nu fjernes, og det sker ved hjælp af en stor gravemaskine, der kan vibrere de korte spunsplader op af jorden, hvorefter de køres væk fra pladsen. Arbejdet finder sted ultimo november/primo december og vil vare cirka en uge. Det vil støje i korte perioder, når spunsen vibreres op af jorden.

E: Montering af betonelementer: NCC starter op på montering af betonelementer i takt med, at flere støbninger står færdige. De præfabrikerede betonelementer bliver leveret som samlesystem på pladsen og består af vægge og søjler, der skal danne rammen om de trappe- og elevatorskakte, der skal forbinde parkeringskælderen med øens overflade.

F: Fundering af parkeringskælderen: Ankermaskinerne afslutter i løbet af november arbejdet med de resterende opdriftsankre, der løbende testes i takt med, at de står klar. Det betyder, at funderingsarbejdet nu er endeligt afsluttet. Læs mere i artiklen To maskiner borer sig igennem den ekstremt hårde Københavnerkalk og Sekantboremaskinerne takker af – de borede pæle bærer det hele og er snart på plads

G: Etablering af tilkørselstunnel: NCC afslutter inden årsskiftet den første del af tilkørselstunnelen, som er det mellemled, der starter fra Fortkaj og senere skal forbindes til parkeringskælderen. Den første tunnelvæg er støbt, og i november følger den anden tunnelvæg samt det loftdæk, der skal lukke tunnelgruben af. Støbearbejdet minder om det, vi ser i byggegruben – dog i mindre skala og inden for normal arbejdstid. Dernæst bliver der lagt jord på loftdækket, så NCC kan anlægge en kørevej hen over tunnelgruben. Ultimo november forventes opfyldningen at påbegynde. Kørevejen afslutter dermed første etape med tilkørselstunnelen, hvorefter tunnelgruben går i hi, indtil tunnelarbejdet genoptages i begyndelse af det nye år. Tilkørselstunnelen skal forbindes til parkeringskælderen på det næstnederste niveau, og derfor kan tunnelarbejdet først færdiggøres, når de to nederste mellemdæk nær tunnelgruben står klar. Læs mere om første etape i artiklen Med en sigtbarhed på 20 centimeter arbejder dykkerne på Kronløbsøen i noget, der minder om tæt tåge og Hul igennem: En tunnel tegner sig

H: Grundvandssænkningen fortsætter: Udtagning af vandprøver samt justering og kontrol af anlæg foretages løbende i hele perioden. Løbende opsyn gælder både inde på byggepladsen og i området omkring Kronløbsbassinet, hvor reinfiltrationsbrøndene er etableret. NCC gør opmærksom på, at grundvandssænkningen bliver overvåget elektronisk og giver alarm ved udfald eller uregelmæssigheder. Hvis der er fejlmelding uden for normal arbejdstid, vil en tekniker komme og tilse anlægget på byggepladsen. I dette tilfælde vil teknikeren naturligvis have brug for arbejdslys, hvilket vil medføre mindre områder med lys udenfor normal arbejdstid. Installationerne er midlertidige og vil blive fjernet, når parkeringskælderen og dermed grundvandssænkningsarbejdet er afsluttet. Læs mere om arbejdet med grundvandssænkning i artiklen Et øje på hver pumpe

Kommende byggeaktiviteter

Hovedfokus på byggepladsen er de mangeartede støbninger, der skal finde sted i forlængelse af hinanden i takt med, at byggeriet skrider frem. Støbearbejdet forudsætter en række forskellige byggeaktiviteter, der afhænger af hinanden. Derfor er der travlt på pladsen, og det kommer til udtryk i den pallette af faglige kompetencer og byggetekniske opgaver, der hver dag indtager byggegruben. Samtidig er et helt byggehold i fuld gang med tilkørselstunnelen, der tager form og i mindre skala følger byggeaktiviteterne i den store byggegrube.

NCC søger Københavns Kommune om særlig tilladelse til at arbejde uden for normal arbejdstid, hvis støbeprocessen kræver, at støbningen sker uden afbrydelser. Herefter orienteres I, vores naboer, så I ved, hvornår vi udfører de store sammenhængende støbninger. Forud for hver støbning laver vi et pop up-vindue på hjemmesiden under “Er du nabo?“, så I kan følge med i, hvornår de længere arbejdsdage indtræffer.

Kom tættere på byggeriet og følg fortællingerne på www.kronløbsbassinet.dk

Byggearbejde defineret som særligt støjende lægges mellem kl. 08.00 og 17.00 på hverdage i henhold til de vilkår, Københavns Kommune har fastlagt.

Øvrigt arbejde på byggepladsen, der ikke er defineret som særligt støjende arbejde, foregår mandag til fredag fra kl. 7-19 og lørdage fra kl. 8-17.

Støbearbejdet på Kronløbsøen er i fuld gang, og NCC markerer dermed en milepæl for projektet, hvor de første synlige konstruktioner nu træder frem. Det gælder både i den store byggegrube for parkeringskælderen, hvor bundpladen er ved at blive støbt, og i den mindre tunnelgrube for tilkørselstunnelen, hvor gulv og vægge tager form. Læs mere om dette arbejde og øvrige byggeaktiviteter i oversigten A-H.

A: Bundpladen i byggegruben: NCC er i gang med bundpladearbejdet, der indebærer støbning af renselag og montering af armering. Renselaget sikrer en god og jævn overflade, hvorpå armeringen placeres, når renselaget er tørt. Armeringsarbejdet består i at præbinde armeringsbjælker, der efterfølgende løftes ned i byggegruben ved hjælp af tårnkranerne. Dette arbejde går forud for støbningen af selve bundpladen, der består af fire støbninger, før den store bundplade på 10.000 kvadratmeter er færdig forventeligt december. Den første støbning fandt sted i september, og den næste finder sted medio oktober i den nordlige del af byggegruben. Kompleksiteten ved en stor sammenhængende støbning er ikke til at tage fejl af. Selve støbeprocessen kræver nemlig, at støbearbejdet bliver udført uden pauser over en enkelt arbejdsdag. Der sendes en orientering ud til naboerne, når NCC præcist ved hvilken dag, næste støbning finder sted. Læs mere om dette arbejde i artiklen Bundpladen tager form og Teamwork sikrer den gode støbning

B: Kældervægge og mellemdæk i byggegruben: NCC er begyndt på opbygningen af kælderydrevægge på det område, hvor den første del af bundpladen er støbt. Den første støbeetape for kældervæggene består af seks vægstøbninger, hvor den første del bliver støbt primo oktober og er 21 meter lang og seks meter høj svarende til højden på de to nederste etager af parkeringskælderen. Hver vægstøbning består af en vægforskalling som støbeform, der bl.a. indeholder armering, hvorefter betonen hældes i fra toppen med hjælp fra betonpumper. Allerede medio oktober forventer NCC at opbygge dækforskallingen til det første mellemdæk, der skal adskille etage -4 og -3 og støbes, når de første vægge står klar. Hvert mellemdæk består af cirka otte dækstøbninger, og der kommer tre mellemdæk i alt, før parkeringskælderen lukkes med et stort dæk på toppen.
NCC gør opmærksom på, at køleanlægget i byggegruben, der bruges til at afkøle betonen, når den er støbt, bliver overvåget elektronisk og giver alarm ved udfald eller uregelmæssigheder. Hvis der er fejlmelding uden for normal arbejdstid, vil en tekniker komme og tilse anlægget på byggepladsen. I dette tilfælde vil teknikeren naturligvis have brug for arbejdslys, hvilket vil medføre mindre områder med lys udenfor normal arbejdstid.

C: Fire tårnkraner kommer til byggepladsen: De to første af i alt fire tårnkraner er opstillet omkring byggegruben på den vestlige og nordlige side. Den tredje tårnkran bliver opstillet på den sydlige langside i oktober. Den sidste tårnkran følge en måned senere, og placeres på den østlige side af byggegruben. Til slut vil de fire tårnkraner omkredse byggegruben med en kran på hver langside og en på hver gavl, hvor de skal løfte søjler og armering m.v. på plads og senere være med til at opføre boligerne. Læs mere om samlearbejdet og tårnkranerne i artiklen Fire tårnkraner på vej til Kronløbsøen

 D: Fundering af parkeringskælderen: Sekantmaskinerne har takket af for denne gang, men ankermaskinerne fortsætter arbejdet frem til medio november, hvor de borer og monterer de resterende opdriftsankre, der løbende testes i takt med, at de står klar. Læs mere i artiklen To maskiner borer sig igennem den ekstremt hårde Københavnerkalk og Sekantboremaskinerne takker af – de borede pæle bærer det hele og er snart på plads

E: Rampen fjernes: Rampen i byggegruben fjernes primo oktober, hvorefter det i høj grad vil være tårnkranerne, der kommer på arbejde.

F: Faskine langs den nordlige kajkant: I løbet af oktober graver NCC ud til faskine langs den nordlige kajkant på byggepladsen. Faskinen skal bruges til at håndtere det regnvand, der falder på byggepladsen i byggeperioden.

G: Etablering af tilkørselstunnel: Tunnelgruben er ved at tage form, og det indebærer armerings- og støbearbejde godt hjulpet på vej af kraner og mandskab. På nuværende tidspunkt er der fokus på armeringsarbejdet for tunnelvæggene og den såkaldte vægforskalling, der udgør støbeformen for tunnelvæggene, som skal støbes på stedet. Tilkørselstunnelen bygges i etaper, da den skal følge byggeriet af parkeringskælderen. NCC forventer at afslutte arbejdet med første etape af tilkørselstunnelen inden udgangen af året, og senere følger næste etape, når tunnelen skal sammenkobles med parkeringskælderen. Læs mere om første etape i artiklen Med en sigtbarhed på 20 centimeter arbejder dykkerne på Kronløbsøen i noget, der minder om tæt tåge og Hul igennem: En tunnel tegner sig

H: Grundvandssænkningen fortsætter: Udtagning af vandprøver samt justering og kontrol af anlæg foretages løbende i hele perioden. Løbende opsyn gælder både inde på byggepladsen og i området omkring Kronløbsbassinet, hvor reinfiltrationsbrøndene er etableret. NCC gør opmærksom på, at grundvandssænkningen bliver overvåget elektronisk og giver alarm ved udfald eller uregelmæssigheder. Hvis der er fejlmelding uden for normal arbejdstid, vil en tekniker komme og tilse anlægget på byggepladsen. I dette tilfælde vil teknikeren naturligvis have brug for arbejdslys, hvilket vil medføre mindre områder med lys udenfor normal arbejdstid. Installationerne er midlertidige og vil blive fjernet, når parkeringskælderen og dermed grundvandssænkningsarbejdet er afsluttet. Læs mere om arbejdet med grundvandssænkning i artiklen Et øje på hver pumpe

Kommende byggeaktiviteter

Byggeriet er for alvor gået ind i en ny byggefase! Funderingsarbejdet lakker mod enden, nu hvor sekantboremaskinerne, der har arbejdet i byggegruben siden maj, har takket af. Det forudgående funderingsarbejde muliggør, at flere byggeaktiviteter nu kan finde sted på en gang, hvilket kommer til udtryk i den pallette af faglige kompetencer og byggetekniske opgaver, der har indtaget byggegruben. Inden længe begynder parkeringskælderen at rejse sig fra bunden af byggegruben, når ikke blot bundpladen men også kældervægge og mellemdæk bliver støbt. Samtidig er et helt byggehold i fuld gang med tilkørselstunnelen, der tager form og i mindre skala følger byggeaktiviteterne i den store byggegrube. Kom tættere på byggeriet og følg fortællingerne på www.kronløbsbassinet.dk

Byggearbejde defineret som særligt støjende lægges mellem kl. 08.00 og 17.00 på hverdage i henhold til de vilkår, Københavns Kommune har fastlagt.

Øvrigt arbejde på byggepladsen, der ikke er defineret som særligt støjende arbejde, foregår mandag til fredag fra kl. 7-19 og lørdage fra kl. 8-17.

Byggearbejdet går i september ind i en ny fase, når støbearbejdet for alvor går i gang. Det gælder både i den store byggegrube for parkeringskælderen og i den mindre tunnelgrube for tilkørselstunnelen, som begge vil tage form, når de første synlige konstruktioner støbes. Læs mere om dette arbejde og øvrige byggeaktiviteter i oversigten A-E.

A: Bundpladen i byggegruben: NCC er i fuld gang med bundpladearbejdet, der indebærer støbning af renselag og montering af armering. Renselaget sikrer en god og jævn overflade, hvorpå armeringen placeres, når renselaget er tørt. Armeringsarbejdet består i at præbinde armeringsbjælker, der efterfølgende løftes ned i byggegruben ved hjælp af tårnkranerne. Dette arbejde går forud for støbningen af selve bundpladen, som NCC forventer at påbegynde medio september. Dette indebærer et stort mandskab såvel som maskiner, hvor særligt betonbiler og -pumper har en vigtig rolle på pladsen, hvilket vil øge byggepladstrafikken. Læs mere om dette arbejde i artiklen Bundpladen tager form

B: Fire tårnkraner kommer til byggepladsen: Den første af i alt fire tårnkraner er blevet opstillet på den vestlige side af byggegruben mod skurbyen. Den næste er på vej og opstilles på den nordlige side af byggegruben primo september. De øvrige to kommer med en måneds mellemrum og placeres på de to resterende sider. Til slut vil de fire tårnkraner omkredse byggegruben med en kran på hver langside og en på hver gavl, hvor de skal løfte søjler og armering m.v. på plads og senere være med til at opføre boligerne. Læs mere om samlearbejdet og tårnkranerne i artiklen Fire tårnkraner på vej til Kronløbsøen

 C: Fundering af parkeringskælderen: To sekantboremaskiner arbejder fortsat i bunden af byggegruben, hvor de er i færd med at etablere de sidste af de i alt 355 funderingspæle, der skal understøtte parkeringskælderen samt fastholde de såkaldte opdriftsankre. Sekantboremaskinerne samarbejder med ankermaskinerne, der borer og monterer opdriftsankre i de borede pæle. NCC forventer på nuværende tidspunkt, at sekantboremaskinerne kan afslutte deres arbejde allerede primo september, hvorefter ankermaskinerne fortsætter arbejdet igennem efteråret, hvor de borer og monterer de resterende opdriftsankre. Læs mere i artiklen To maskiner borer sig igennem den ekstremt hårde Københavnerkalk

 D: Etablering af tilkørselstunnel: Tunnelgruben er pumpet tør og klargøres nu til det støbearbejde, der inden længe skal i gang. Det indebærer renselag og armeringsarbejde godt hjulpet på vej af kraner og mandskab. Tilkørselstunnelen bygges i etaper, da den skal følge byggeriet af parkeringskælderen. NCC forventer at afslutte arbejdet med første etape af tilkørselstunnelen inden udgangen af året og senere følger næste etape, når tunnelen skal sammenkobles med parkeringskælderen. Læs mere om første etape i artiklen Med en sigtbarhed på 20 centimeter arbejder dykkerne på Kronløbsøen i noget, der minder om tæt tåge og Hul igennem: En tunnel tegner sig

E: Grundvandssænkningen fortsætter: Udtagning af vandprøver samt justering og kontrol af anlæg foretages løbende i hele perioden. Løbende opsyn gælder både inde på byggepladsen og i området omkring Kronløbsbassinet, hvor reinfiltrationsbrøndene er etableret. NCC gør opmærksom på, at grundvandssænkningen bliver overvåget elektronisk og giver alarm ved udfald eller uregelmæssigheder. Hvis der er fejlmelding uden for normal arbejdstid, vil en tekniker komme og tilse anlægget på byggepladsen. I dette tilfælde vil teknikeren naturligvis have brug for arbejdslys, hvilket vil medføre mindre områder med lys udenfor normal arbejdstid. Installationerne er midlertidige og vil blive fjernet, når parkeringskælderen og dermed grundvandssænkningsarbejdet er afsluttet. Læs mere om arbejdet med grundvandssænkning i artiklen Et øje på hver eneste pumpe

Kommende byggeaktiviteter

De kommende måneder står i parkeringskælderens tegn, da NCC nu starter op på støbearbejdet for bundpladen og senere kældervægge og etagedæk. Samtidig er arbejdet med tilkørselstunnelen i fuld gang, hvor renselag og armeringsarbejde er i fokus, så støbearbejdet inden længe kan gå i gang. Det bliver kort sagt en aktivitetsrig tid, hvor byggepladsen opruster mandskab og maskiner i takt med byggeriets fremdrift. Kom tættere på byggeriet og følg fortællingerne på www.kronløbsbassinet.dk

Byggearbejde defineret som særligt støjende lægges mellem kl. 08.00 og 17.00 på hverdage i henhold til de vilkår, Københavns Kommune har fastlagt.  

Øvrigt arbejde på byggepladsen, der ikke er defineret som særligt støjende arbejde, foregår mandag til fredag fra kl. 7-19 og lørdage fra kl. 8-17.

Byggeaktivitet Kronløbsøen august 2020

Funderingsarbejdet for parkeringskælderen er i den afsluttende fase, og NCC har startet op på forarbejdet til den bundplade, der skal støbes i byggegruben og udgøre gulvet på nederste etage i parkeringskælderen. Læs mere om dette arbejde og øvrige byggeaktiviteter i oversigten A-G.

A: Fundering af parkeringskælderen: To sekantboremaskiner arbejder i bunden af byggegruben, hvor de frem mod oktober skal bore de 355 funderingspæle, der skal understøtte parkeringskælderen samt fastholde de såkaldte opdriftsankre. I praksis borer sekantboremaskinerne lodrette huller, hvorfra funderingspælene støbes. Sekantboremaskinerne samarbejder med ankermaskinerne, der borer og monterer opdriftsankre i de borede pæle. De to hold af maskiner kører sideløbende frem til oktober, hvor fundamentet for parkeringskælderen er etableret. Læs mere i artiklen To maskiner borer sig igennem den ekstremt hårde Københavnerkalk

B: Etablering af tilkørselstunnel: Der er nu sat prop i den ellers vandfyldte tunnelgrube, hvor et hold af dykkere over to arbejdsdage har stået for undervandsstøbningen af bundproppen. Nu kan tunnelgruben pumpes tør, og opbygningen af selve tunnelkonstruktionen kan begynde. Dette indebærer armerings- og betonarbejde godt hjulpet på vej af mobilkraner og mandskab. NCC forventer at afslutte arbejdet med første etape af tilkørselstunnelen inden udgangen af 2020. Læs mere om dette arbejde i artiklen Med en sigtbarhed på 20 centimeter arbejder dykkerne på Kronløbsøen i noget, der minder om tæt tåge

C: Rampen flyttes: Rampen til byggegruben, som består af sand, flyttes til det nordøstlige hjørne af byggegruben ved hjælp af dumper og gravemaskiner.

D: Fire tårnkraner kommer til byggepladsen: Den første af i alt fire tårnkraner er blevet sat op på den vestlige side af byggegruben. Den næste tårnkran opstilles i løbet af august på den nordlige side af byggegruben, og de øvrige to kommer med en måneds mellemrum og placeres på de to resterende sider. Til slut vil de fire tårnkraner omkredse byggegruben med en kran på hver langside og en på hver gavl, hvor de skal løfte søjler og armering m.v. på plads og senere være med til at opføre boligerne. Læs mere om samlearbejdet og tårnkranerne i artiklen Fire tårnkraner på vej til Kronløbsøen

E: Bundpladen i byggegruben: NCC har indledt armeringsarbejdet til den bundplade, der skal støbes i bunden af byggegruben. Det sker i takt med, at de borede pæle begynder at stå færdige. Armeringsarbejdet består i at præbinde armeringsbjælker, der efterfølgende løftes ned i byggegruben ved hjælp af tårnkranerne. I byggegruben står et hold klar til at tage imod og armere bundpladen oven på det renselag, der er lagt omkring de borede pæle. Armeringen kan beskrives som skellettet for bundpladen, hvorefter betonen hældes i. Primo august går NCC i gang med selve betonarbejdet og opruster derfor på mandskab, maskiner og skurby.

F: Øget byggepladstrafik: I takt med at flere byggeopgaver og faggrupper skal i gang, vil trafikken til og fra byggepladsen stige, og mandskab og maskiner kommer til at fylde mere.

G: Grundvandssænkningen fortsætter: Udtagning af vandprøver samt justering og kontrol af anlæg foretages løbende i hele perioden. Løbende opsyn gælder både inde på byggepladsen og i området omkring Kronløbsbassinet, hvor reinfiltrationsbrøndene er etableret. NCC gør opmærksom på, at grundvandssænkningen bliver overvåget elektronisk og giver alarm ved udfald eller uregelmæssigheder. Hvis der er fejlmelding uden for normal arbejdstid, vil en tekniker komme og tilse anlægget på byggepladsen. I dette tilfælde vil teknikeren naturligvis have brug for arbejdslys, hvilket vil medføre mindre områder med lys udenfor normal arbejdstid. Installationerne er midlertidige og vil blive fjernet, når parkeringskælderen og dermed grundvandssænkningsarbejdet er afsluttet. Læs mere om arbejdet med grundvandssænkning i artiklen Et øje på hver pumpe

Kommende byggeaktiviteter

NCC starter op på de synlige konstruktioner for parkeringskælderen, som gælder bundpladen og senere kældervægge og etagedæk. Opgaven indebærer først og fremmest en del armeringsarbejde på byggepladsen og nede i byggegruben. I takt med at armeringen står færdigbundet og klar, begynder betonarbejdet og selve støbningen af konstruktionerne, hvilket er en arbejdsgang, der særligt vil præge de kommende måneder. Men allerede i slutningen af august begynder NCC at samle støbeformene til de kældervægge og etagedæk, der skal støbes i forlængelse af arbejdet med bundpladen. NCC påbegynder selve betonarbejdet primo august, hvor de første konstruktioner bliver støbt. Kom tættere på byggeriet og følg fortællingerne på www.kronløbsbassinet.dk

Byggearbejde defineret som særligt støjende lægges mellem kl. 08.00 og 17.00 på hverdage i henhold til de vilkår, Københavns Kommune har fastlagt.

Øvrigt arbejde på byggepladsen, der ikke er defineret som særligt støjende arbejde, foregår mandag til fredag fra kl. 7-19 og lørdage fra kl. 8-17.

Kronløbsøen byggeaktiviteter 2020

Funderingsarbejdet for parkeringskælderen er i fuld gang, og NCC starter lige så stille op på forarbejdet til den bundplade, der skal støbes i byggegruben og udgøre gulvet på nederste etage i parkeringskælderen.

Netop nu er byggegruben domineret af sekantboremaskiner og ankermaskiner, der er ved at etablere de 355 borede pæle og 723 opdriftsankre, som parkeringskælderen og resten af øen skal stå på. Sideløbende med dette arbejde er et hold af dykkere i færd med at klargøre tunnelgruben til den undervandsstøbning, der finder sted senere på sommeren. Læs mere om dette arbejde og øvrige byggeaktiviteter i oversigten A-H.

A: Fundering af parkeringskælderen: To sekantboremaskiner skal frem mod oktober bore de 355 funderingspæle, som skal understøtte parkeringskælderen samt fastholde de såkaldte opdriftsankre. I praksis borer sekantboremaskinerne lodrette huller, hvorfra funderingspælene støbes. Sekantboremaskinerne suppleres af ankermaskiner, der borer og monterer opdriftsankre i de borede pæle. De to hold af maskiner kommer til at køre sideløbende frem til oktober, hvor de borede fundamenter for parkeringskælderen er etableret. Læs mere i artiklen To maskiner borer sig igennem den ekstremt hårde Københavnerkalk

B: Etablering af tilkørselstunnel: Et hold af dykkere er i fuld gang med at klargøre tunnelgruben til den undervandsstøbning, der skal finde sted senere på sommeren. Fundamentpladen fungerer som en bundprop, der skal lukke af for vandet i tunnelgruben. NCC forventer, at undervandsstøbningen finder sted senere på sommeren, når dykkerne er færdige med forarbejdet. Derefter opbygges selve tunnelkonstruktionen, og NCC forventer at afslutte arbejdet med første etape af tilkørselstunnelen inden udgangen af 2020. Læs mere om dette arbejde i artiklen Med en sigtbarhed på 20 centimeter arbejder dykkerne på Kronløbsøen i noget, der minder om tæt tåge

C: Restudgravning og finafretning i byggegruben: De sidste sandbunker udgraves og transporteres væk. Det overskydende sand fra udgravningen, der ikke kan anvendes på byggepladsen, fragtes væk og sendes til genanvendelse på andre projekter. Læs mere om udgravningsarbejdet i artiklerne Parkeringskælderen er ved at tage form og Byggepladsen forlænges mod øst

D: Fire tårnkraner ankommer til byggepladsen: Over sommeren begynder NCC at opstille fire høje tårnkraner omkring byggegruben med en kran på hver langside og en på hver gavl af byggegruben. Den første kran bliver sat op i løbet af juli på øens vestlige side, og med cirka en måneds mellemrum mellem hver rejser de tre næste kraner sig på øens tre øvrige sider. Tårnkranerne skal løfte søjler og armering m.v. på plads og senere være med til at opføre boligerne.

E: Bundpladen i byggegruben: I løbet af sommeren starter NCC lige så stille op på forarbejdet til den bundplade, der skal støbes i bunden af byggegruben. Det sker i takt med, at de borede pæle begynder at stå klar. Bundpladen bliver den første synlige konstruktion i byggegruben og udgør gulvet på nederste etage, hvorfra de fire etager til parkering vil rejse sig. Forarbejdet til selve støbning består af armeringsarbejde, hvor armeringen på og omkring de borede pæle skal klargøres, før der kan støbes. Armeringen udgør så at sige skellettet for bundpladen, hvorefter betonen hældes i. NCC forventer at indlede betonarbejdet i løbet af efteråret, og NCC opruster derfor på mandskab, maskiner og skurby.

F: Øget byggepladstrafik: I takt med at flere byggeopgaver og faggrupper skal i gang, vil trafikken til og fra byggepladsen stige, og mandskab og maskiner kommer til at fylde mere.

G: Østsiden af byggepladsen: Denne del af byggepladsen fungerer som lager- og arbejdsområde samt sand- og jorddepot. Derudover er der etableret fem midlertidige bassiner til håndtering af boreslam og vandholdigt kalk fra byggegruben. De vandholdige masser er et restprodukt fra funderingsarbejdet, der håndteres i takt med, at NCC etablerer de borede pæle i bunden af byggegruben. Bassinerne kan betragtes som midlertidige opbevaringsrum for boreslam og vandholdigt kalk, der skal tørre, inden det kan blive kørt væk fra pladsen. Hen mod efteråret vil der blive opsat en tårnkran på gavlen mod byggegruben. Kranen skal arbejde sammen med de tre øvrige om parkeringskælderen og senere boligerne.

H: Grundvandssænkningen fortsætter: Udtagning af vandprøver samt justering og kontrol af anlæg foretages løbende i hele perioden. Løbende opsyn gælder både inde på byggepladsen og i området omkring Kronløbsbassinet, hvor reinfiltrationsbrøndene er etableret. NCC gør opmærksom på, at grundvandssænkningen bliver overvåget elektronisk og giver alarm ved udfald eller uregelmæssigheder. Hvis der er fejlmelding uden for normal arbejdstid, vil en tekniker komme og tilse anlægget på byggepladsen. I dette tilfælde vil teknikeren naturligvis have brug for arbejdslys, hvilket vil medføre mindre områder med lys udenfor normal arbejdstid. Installationerne er midlertidige og vil blive fjernet, når parkeringskælderen og dermed grundvandssænkningsarbejdet er afsluttet. Læs mere om arbejdet med grundvandssænkning i artiklen Et øje på hver pumpe

Kommende byggeaktiviteter
De permanente konstruktioner rejser sig fra bunden af byggegruben, hvor sekantboremaskiner og ankermaskiner samarbejder om de 340 borede pæle, der skal stå klar til efteråret. Allerede i løbet af sommeren forventer NCC at have etableret størstedelen af pælene, hvorefter forarbejdet til støbning af bundpladen for parkeringskælderen kan begynde. Det indebærer armeringsarbejde godt hjulpet på vej af den første tårnkran, der bliver stillet op på den vestlige side af byggegruben.
Hen mod efteråret vil selve betonarbejdet starte op, hvor NCC støber bundpladen i byggegruben – en milepæl for parkeringskælderen. Sideløbende vil NCC i den sidste halvdel af 2020 afslutte arbejdet med første etape af tilkørselstunnelen.

Kom tættere på byggeriet og følg fortællingerne på www.kronløbsbassinet.dk

Byggearbejde defineret som særligt støjende lægges mellem kl. 08.00 og 17.00 på hverdage i henhold til de vilkår, Københavns Kommune har fastlagt.

Øvrigt arbejde på byggepladsen, der ikke er defineret som særligt støjende arbejde, foregår mandag til fredag fra kl. 7-19 og lørdage fra kl. 8-17.


Funderingsarbejdet for parkeringskælderen er i fuld gang. I bunden af byggegruben er sekantboremaskiner og ankermaskiner ved at etablere de 355 borede pæle, som parkeringskælderen og resten af øen skal stå på. Sideløbende med dette arbejde er et hold af dykkere ved at klargøre tunnelgruben til den undervandsstøbning, der finder sted senere på sommeren, når fundamentpladen i tunnelgruben skal etableres. Læs mere om dette arbejde og øvrige byggeaktiviteter i oversigten A-E.

A: Fundering af parkeringskælderen: To sekantboremaskiner skal frem mod oktober bore de 355 funderingspæle, som skal understøtte parkeringskælderen samt fastholde de såkaldte opdriftsankre, der bliver placeret i bunden af byggegruben.
I praksis borer sekantboremaskinerne lodrette huller, hvorfra funderingspælene støbes. Sekantboremaskinerne suppleres af ankermaskiner, der borer og monterer opdriftsankre. De to hold af maskiner kommer til at køre sideløbende frem til oktober, hvor de borede fundamenter for parkeringskælderen er etableret. Læs mere i artiklen To maskiner borer sig igennem den ekstremt hårde Københavnerkalk

B: Etablering af tilkørselstunnel: Et hold af dykkere er i fuld gang med at klargøre tunnelgruben til den undervandsstøbning, der skal finde sted senere på sommeren. Fundamentpladen fungerer som en bundprop, der skal lukke af for vandet i tunnelgruben. NCC har af hensyn til naboerne nu valgt en arbejdsgang, der gør det muligt at støbe inden for de normale arbejdstider, hvilket ellers kan være en udfordring, når der skal støbes under vand. NCC forventer, at undervandsstøbningen finder sted i løbet af sommeren, når dykkerne er færdige med forarbejdet. Derefter opbygges selve tunnelkonstruktionen, og NCC forventer at afslutte arbejdet med første etape af tilkørselstunnelen i løbet af efteråret 2020.

C: Restudgravning og finafretning i byggegruben: De sidste sandbunker udgraves og transporteres væk. Det overskydende sand fra udgravningen, der ikke kan anvendes på byggepladsen, fragtes væk og sendes til genanvendes på andre projekter. Læs mere om udgravningsarbejdet i artiklerne Parkeringskælderen er ved at tage form og Byggepladsen forlænges mod øst

D: Håndtering af boreslam og vandholdigt kalk fra byggegruben: På østsiden af byggegruben har NCC etableret fem midlertidige bassiner til håndtering af boreslam og vandholdigt kalk fra byggegruben. De vandholdige masser er et restprodukt fra funderingsarbejdet, der håndteres i takt med, at NCC etablerer de borede pæle i bunden af byggegruben. Bassinerne kan betragtes som midlertidige opbevaringsrum for boreslam og vandholdigt kalk, der skal tørre, inden det kan blive kørt væk fra pladsen.

E: Grundvandssænkningen fortsætter: Udtagning af vandprøver samt justering og kontrol af anlæg foretages løbende i hele perioden. Løbende opsyn gælder både inde på byggepladsen og i området omkring Kronløbsbassinet, hvor reinfiltrationsbrøndene er etableret. NCC gør opmærksom på, at grundvandssænkningen bliver overvåget elektronisk og giver alarm ved udfald eller uregelmæssigheder. Hvis der er fejlmelding uden for normal arbejdstid, vil en tekniker komme og tilse anlægget på byggepladsen. I dette tilfælde vil teknikeren naturligvis have brug for arbejdslys, hvilket vil medføre mindre områder med lys udenfor normal arbejdstid. Installationerne er midlertidige og vil blive fjernet, når parkeringskælderen og dermed grundvandssænkningsarbejdet er afsluttet. Læs mere om arbejdet med grundvandssænkning i artiklen Et øje på hver pumpe


Kommende byggeaktiviteter
Frem til efteråret vil NCC i særdeleshed have fokus på de funderingspæle og opdriftsankre, der skal etableres i bunden
af byggegruben ved hjælp af sekantboremaskiner og ankermaskiner. Når cirka en tredjedel af de borede fundamenter er etableret, bliver det muligt at påbegynde betonarbejdet og hermed støbe bundpladen i byggegruben, der bliver en milepæl for parkeringskælderen. Bundpladen bliver den første synlige konstruktion i byggegruben og udgør gulvet på nederste etage, hvorfra de fire etager til parkering vil rejse sig. Sideløbende med dette arbejde bygger NCC den tilkørselstunnel, der skal forbinde parkeringskælderen under Kronløbsøen med Helsinkigade og resten af Nordhavn. NCC forventer at afslutte arbejdet med første etape af tilkørselstunnelen i løbet af efteråret 2020. Følg byggeaktiviteterne på www.kronløbsbassinet.dk

Byggearbejde defineret som særligt støjende lægges mellem kl. 08.00 og 17.00 på hverdage i henhold til de vilkår, Københavns Kommune har fastlagt.
Øvrigt arbejde på byggepladsen, der ikke er defineret som særligt støjende arbejde, foregår mandag til fredag fra kl. 7-19 og lørdage fra kl. 8-17.

Funderingsarbejdet for parkeringskælderen er påbegyndt, og maj bliver særlig aktivitetsrig. Måneden skydes i gang med dynamiske prøvebelastningsforsøg i byggegruben, og senere skal der støbes under vand, når fundamentspladen i tunnelgruben etableres. Sideløbende med dette arbejde vil sekantboremaskiner for alvor indtage byggegruben, hvor de i samarbejde med ankermaskiner skal etablere de 355 borede pæle, som parkeringskælderen og resten af øen skal stå på. Læs mere om dette arbejde og øvrige byggeaktiviteter i oversigten A-F.

A: Restudgravning i byggegruben: De sidste sandbunker udgraves og transporteres væk. Det overskydende sand fra udgravningen, der ikke kan anvendes på byggepladsen, fragtes væk og sendes til genanvendes på andre projekter. Sideløbende med dette arbejde testes de færdigmonterede vægankre, der er placeret nede i byggegruben. Læs mere om udgravningsarbejdet i artiklerne Parkeringskælderen er ved at tage form og Byggepladsen forlænges mod øst.

B: Dynamisk prøvebelastningsforsøg: I løbet af uge 19 udføres en række dynamiske prøvebelastningsforsøg i byggegruben, der tester kommende funderingspæle ved hjælp af et stort faldlod, som man kontrolleret lader falde ned på testpælen og via sensorer måler pælens bæreevne. Disse forsøg vil give genlyd i området og finder sted i tidsrummet mellem kl. 08-17.00 på hverdage. Læs mere om de forskellige prøvebelastningsforsøg i artiklen 355 borede pæle skal holde parkeringskælderen på plads

C: Etablering af tilkørselstunnel: NCC er i fuld gang med at etablere den tilkørselstunnel, der skal forbinde Kronløbsøen med Helsinkigade. Primo maj vil et hold af dykkere arbejde i den vandfyldte tunnelgrube, hvor de vil forberede bunden til den fundamentsplade, der senere på måneden skal støbes under vand. Selve støbningen af fundamentspladen er værd at hæfte sig ved. Støbningen sker nemlig under vand, og fundamentspladen skal derfor støbes i et stræk over en enkelt arbejdsdag, hvor der bliver støbt fra morgen til aften, indtil fundamentspladen er færdig. Støbningen finder sted tirsdag 19. maj i tidsrummet kl. 06-21.00. Københavns Kommune har givet særlig tilladelse til at udvide arbejdstiden på denne dag grundet kompleksiteten ved undervandsstøbning og nødvendigheden ved at støbe fundamentspladen over en enkelt arbejdsdag.

Læs mere om dette arbejde i varslingen Varsling om udvidet arbejdstid i forbindelse med undervandsstøbning i tunnelgruben

D: Fundering af parkeringskælderen: To sekantboremaskiner har indtaget byggegruben og skal frem mod oktober bore de 355 funderingspæle, som skal understøtte parkeringskælderen samt fastholde de jordankre, der bliver placeret i bunden af byggegruben. I praksis borer sekantboremaskinerne lodrette huller, hvorfra funderingspælene støbes. Sekantboremaskinerne suppleres af ankermaskiner, der borer og monterer opdriftsankre. De to hold af sekantboremaskiner og ankermaskiner kommer til at køre sideløbende fra maj og frem til oktober, hvor de borede fundamenter for parkeringskælderen er etableret.

E: Håndtering af boreslam og vandholdigt kalk fra byggegruben: På østsiden af byggegruben har NCC etableret fem midlertidige bassiner til håndtering af boreslam og vandholdigt kalk fra byggegruben. De vandholdige masser er et restprodukt fra funderingsarbejdet, der håndteres i takt med, at NCC etablerer de borede funderingspæle i bunden af byggegruben. Bassinerne kan betragtes som midlertidige opbevaringsrum for boreslam og vandholdigt kalk, der skal tørre, inden det kan blive kørt væk fra pladsen.

F: Grundvandssænkningen fortsætter: Udtagning af vandprøver samt justering og kontrol af anlæg foretages løbende i hele perioden. Løbende opsyn gælder både inde på byggepladsen og i området omkring Kronløbsbassinet, hvor reinfiltrationsbrøndene er etableret.

NCC gør opmærksom på, at grundvandssænkningen bliver overvåget elektronisk og giver alarm ved udfald eller uregelmæssigheder. Hvis der er fejlmelding uden for normal arbejdstid, vil en tekniker komme og tilse anlægget på byggepladsen. I dette tilfælde vil teknikeren naturligvis have brug for arbejdslys, hvilket vil medføre mindre områder med lys udenfor normal arbejdstid. Installationerne er midlertidige og vil blive fjernet, når parkeringskælderen og dermed grundvandssænkningsarbejdet er afsluttet. Læs mere om arbejdet med grundvandssænkning i artiklen Et øje på hver eneste pumpe.

Kommende byggeaktiviteter

Frem til efteråret vil NCC i særdeleshed have fokus på de funderingspæle og opdriftsankre, der skal etableres i bunden
af byggegruben ved hjælp af sekantboremaskiner og ankermaskiner. Når cirka en tredjedel af de borede fundamenter er etableret, bliver det muligt at påbegynde betonarbejdet og hermed støbe bundpladen i byggegruben, der bliver en milepæl for parkeringskælderen. Bundpladen bliver den første synlige konstruktion i byggegruben og udgør gulvet på nederste etage, hvorfra de fire etager til parkering vil rejse sig. Sideløbende med dette arbejde bygger NCC den tilkørselstunnel, der skal forbinde parkeringskælderen under Kronløbsøen med Helsinkigade og resten af Nordhavn. NCC forventer at afslutte arbejdet med tilkørselstunnelen i løbet af efteråret 2020. Følg byggeaktiviteterne på www.kronløbsbassinet.dk

Byggearbejde defineret som særligt støjende lægges mellem kl. 08.00 og 17.00 på hverdage i henhold til de vilkår,
Københavns Kommune har fastlagt.

Øvrigt arbejde på byggepladsen, der ikke er defineret som særligt støjende arbejde, foregår mandag til fredag fra kl. 7-19 og lørdage fra kl. 8-17.

I henhold til den igangværende epidemi følger NCC alle regeringens forholdsregler i forbindelse med coronasmitten meget tæt og arbejder efter myndighedernes anvisninger for at undgå spredning af smitten. Som byggevirksomhed befinder NCC sig i en af de sektorer, som følger regeringens opfordring til at holde arbejdspladser i gang under krisen. Det sker efter myndighedernes retningslinjer, og først og fremmest med fokus på medarbejdernes sikkerhed. Læs orientering 19. marts 2020.

På Kronløbsøen står 2020 i parkeringskælderens tegn, og NCC tager nu hul på næste store byggeetape. I foråret afslutter NCC udgravningsarbejdet i byggegruben og påbegynder funderingsarbejdet for parkeringskælderen. Dette arbejde bistås af sekantboremaskiner og ankermaskiner, der samarbejder i byggegruben. Sideløbende med dette arbejde er NCC i fuld gang med at bygge den tilkørselstunnel, der skal forbinde Kronløbsøen med Helsinkigade. Læs mere om dette arbejde og øvrige byggeaktiviteter i oversigten A-H.

A: Udgravning i byggegruben: Udgravningen i byggegruben afsluttes i løbet af april og maj. Den endelige udgravning får en dybde på knap 13 meter under terræn, hvilket er den nødvendige dybde for at etablere en parkeringskælder på fire etager. Det overskydende sand fra udgravningen, der ikke kan anvendes på byggepladsen, fragtes væk og sendes til genanvendes på andre projekter. Sideløbende med dette arbejde testes de færdigmonterede vægankre, der er placeret nede i byggegruben. Læs mere om udgravningsarbejdet i artiklerne Parkeringskælderen er ved at tage form og Byggepladsen forlænges mod øst.

B: Ankerboring og montage af vægankre: I løbet af april bores og monteres de sidste vægankre, der skal fastholde byggegrubespunsen under udgravningen. Etableringen af vægankre kan give korte perioder med støj, når ankermaskinerne skal ned i Københavnerkalken. Læs mere om ankerboring og montage i artiklen Parkeringskælderen er ved at tage form. 

C: Transport til og fra byggepladsen: I den kommende periode er der særligt behov for at transportere sand væk fra byggegruben samt transportere materialer til byggepladsen. Trafikken løber fra Sundkrogsgade og over til Helsinkigade 11, hvor der er indkørsel til byggepladsen.

D: Fundering af parkeringskælderen: I begyndelsen af april markerer NCC næste etape af byggeriet, når funderingsarbejdet for parkeringskælderen går i gang. De nyankomne sekantboremaskiner borer lodrette huller i undergrunden, så NCC kan etablere de nødvendige fundamenter for det videre arbejde med parkeringskælderen. Sekantboremaskinerne suppleres af ankermaskiner, der borer og monterer opdriftsankre. Det er de samme ankermaskiner, der tidligere har boret og monteret vægankre. Inden længe vil de stå for de lodrette opdriftsankre i bunden af byggegruben. De to hold af sekantboremaskiner og ankermaskiner kommer til at køre sideløbende fra april og frem til oktober, hvor fundamentet for parkeringskælderen er etableret. Læs mere i artiklen Tårnkraner, sekantmaskiner og en asfalteret kørevej kommer til Kronløbsøen – 2020 står i parkeringskælderens tegn!

E: Byggepladsen mod øst: Byggepladsen er blevet forlænget og indrettes nu til de nødvendige formål. Læs mere om det forudgående arbejde i artiklen Byggepladsen forlænges mod øst.

F: Håndtering af boreslam og vandholdigt kalk fra byggegruben: På østsiden af byggegruben har NCC etableret fem midlertidige bassiner til håndtering af boreslam og vandholdigt kalk fra byggegruben. De vandholdige masser er et restprodukt fra funderingsarbejdet, når NCC etablerer de borede funderingspæle i bunden af byggegruben. Bassinerne kan betragtes som midlertidige opbevaringsrum for boreslam og vandholdigt kalk, der skal tørre, inden det kan blive kørt væk fra pladsen.

G: Etablering af tilkørselstunnel: NCC er i fuld gang med at etablere den tilkørselstunnel, der skal forbinde Kronløbsøen med Helsinkigade. Fra april indrettes en mindre byggeplads omkring tunnelgruben, når NCC opruster det arbejdshold og de maskiner, der skal bistå arbejdet. Maskinerne indebærer bl.a. en mindre tårnkran, ankermaskine og betonpumpe, der placeres omkring tunnelgruben. I starten af april etableres en platform hen over tunnelgruben, hvorfra ankermaskinen kan bore og montere lodrette opdriftankre i bunden af tunnelgruben. Etableringen af opdriftankre kan give korte perioder med støj, når ankermaskinen skal ned i Københavnerkalken. Dernæst støbes en bundplade i tunnelgruben ved hjælp af en betonpumpe, herfra opbygges tilkørselstunnelen. NCC forventer at afslutte arbejdet med tilkørselstunnelen i løbet af efteråret 2020. Læs mere om dette arbejde i artiklen Tunnel på vej til Kronløbsøens parkeringskælder.

H: Grundvandssænkningen fortsætter: Udtagning af vandprøver samt justering og kontrol af anlæg foretages løbende i hele perioden. Løbende opsyn gælder både inde på byggepladsen og i området omkring Kronløbsbassinet, hvor reinfiltrationsbrøndene er etableret. NCC gør opmærksom på, at grundvandssænkningen bliver overvåget elektronisk og giver alarm ved udfald eller uregelmæssigheder. Hvis der er fejlmelding uden for normal arbejdstid, vil en tekniker komme og tilse anlægget på byggepladsen. I dette tilfælde vil teknikeren naturligvis have brug for arbejdslys, hvilket vil medføre mindre områder med lys udenfor normal arbejdstid. Installationer er midlertidige og vil blive fjernet, når parkeringskælderen og dermed grundvandssænkningsarbejdet er afsluttet. Læs mere om arbejdet med grundvandssænkning i artiklen Et øje på hver eneste pumpe.

 

Kommende byggeaktiviteter

I de kommende måneder vil NCC i særdelshed have fokus på de funderingspæle og opdriftsankre, der skal etableres i bunden af byggegruben ved hjælp af sekantboremaskiner og ankermaskiner. Parallelt med dette arbejde etablerer NCC den tilkørselstunnel, der skal forbinde parkeringskælderen under Kronløbsøen med Helsinkigade og resten af Nordhavn. Når udgravningsarbejdet er afsluttet, står de næste måneder på funderings- og betonarbejdet i tunnelgruben ved hjælp af en ankermaskine, tårnkran og betonpumpe. Selve støbningen af bundpladen i tunnelgruben er værd at hæfte sig ved. Støbningen sker nemlig under vand, og bundpladen skal derfor støbes i et stræk over en enkelt arbejdsdag, hvor der bliver støbt fra morgen til aften, indtil bundpladen er færdig. NCC er i dialog med myndighederne omkring udvidelse af arbejdstiden på denne arbejdsdag og forventer, at støbningen finder sted i begyndelsen af maj. Følg byggeaktiviteterne på www.kronløbsbassinet.dk

Byggearbejde defineret som særligt støjende lægges mellem kl. 08.00 og 17.00 på hverdage i henhold til de vilkår, Københavns Kommune har fastlagt.

Øvrigt arbejde på byggepladsen, der ikke er defineret som særligt støjende arbejde, foregår mandag til fredag fra kl. 7-19 og lørdage fra kl. 8-17.

Byggeaktivitet Kronløbsøen marts 2020

NCC er i den afsluttende fase for udgravningsarbejdet til den parkeringskælder, der skal udgøre fundamentet for Kronløbsøen. I takt med udgravningens fremdrift borer og monteres fortsat de såkaldte vægankre, der skal forankre byggegrubespunsen. Sideløbende med dette arbejde er NCC i fuld gang med at bygge den tilkørselstunnel, der skal forbinde Kronløbsøen med Helsinkigade. Derudover er grundvandssænkningen gået i gang og løber frem til forventeligt 2022, hvor parkeringskælderen står færdig. Læs mere om dette arbejde og øvrige byggeaktiviteter i oversigten A-G.

A: Udgravning i byggegruben: Udgravningen fortsættes i byggegruben, hvor maskiner som dumpere og gravemaskiner på forskellig vis bidrager til arbejdet med at tømme byggegruben for sand.  Den endelige udgravning får en dybde på knap 13 meter under terræn, hvilket er den nødvendige dybde for at etablere en parkeringskælder på fire etager. Sandet fra udgravningen flyttes fra byggegruben til vandbassinet mellem byggepladsspunsen, hvorved byggepladsen bliver forlænget. Når byggepladsen er forlænget, vil det overskydende sand fra udgravningen blive fragtet væk fra pladsen. NCC forventer at udgravningsarbejdet er afsluttet i april. Læs mere om udgravningsarbejdet i artiklen Parkeringskælderen er ved at tage form og Byggepladsen forlænges mod øst.

B: Ankerboring og montage af vægankre: Frem til ultimo marts bores og monteres de vægankre, der skal fastholde byggegrubespunsen under udgravningen. Etableringen af vægankre kan give korte perioder med støj, når ankermaskinerne skal ned i Københavnerkalken. Læs mere om ankerboring og montage i artiklen Parkeringskælderen er ved at tage form. 

C: Fundering af parkeringskælderen: I slutningen af mart – starten af april markerer NCC næste etape af byggeriet, når funderingsarbejdet for parkeringskælderen går i gang. I slutningen af marts ankommer to sekantboremaskiner til byggepladsen. De skal bore lodrette huller i undergrunden, så NCC kan etablere de nødvendige fundamenter for det videre arbejde med parkeringskælderen. De to sekantboremaskiner er nogle af de største maskiner, der kommer i 2020, og vejer op mod 115 tons. Sekantboremaskinerne suppleres af ankermaskiner, der borer og monterer opdriftsankre. Det er de samme ankermaskiner, der på nuværende tidspunkt borer og monterer vægankre, som inden længe vil stå for de lodrette opdriftsankre i bunden af byggegruben. De to hold af sekantboremaskiner og ankermaskiner kommer til at køre sideløbende fra sidst i marts og frem til oktober, hvor fundamentet for parkeringskælderen er etableret. Læs mere i artiklen Tårnkraner, sekantmaskiner og en asfalteret kørevej kommer til Kronløbsøen – 2020 står i parkeringskælderens tegn!

D: Etablering af tilkørselstunnel: NCC er i fuld gang med at etablere den tilkørselstunnel, der skal forbinde Kronløbsøen med Helsinkigade. I marts er der hovedsageligt fokus på udgravningsarbejdet mellem de spunsvægge, der indrammer tunnelen. Fra slutningen af marts og frem vil der være fokus på funderings- og betonarbejdet for tunnelen. NCC forventer at afslutte arbejdet med tilkørselstunnelen i løbet af sommeren 2020. Læs mere om dette arbejde i artiklen Tunnel på vej til Kronløbsøens parkeringskælder.

E: Optimering af vandbehandlingsanlæg til overfladevand: I løbet af marts udvider NCC vandbehandlingsanlægget på byggepladsen og flytter samtidigt anlægget et stykke mod vest på byggepladsen nær Fortkaj. Vandbehandlingsanlægget til overfladevand øges med flere sedimentationscontainere i takt med udgravningsarbejdet. Installationerne er midlertidige og vil blive fjernet, når parkeringskælderen står færdig forventeligt 2022.

F:  Grundvandssænkningen: Flere måneders forarbejde går forud for den grundvandssænkning, der nu er gået i gang. Det omfattende grundvandssænkningsanlæg er etableret på byggepladsen og i drift via de såkaldte reinfiltrationsbrønde, der er boret i området omkring Kronløbsøen. NCC gør opmærksom på, at grundvandssænkningen bliver overvåget elektronisk og giver alarm ved udfald eller uregelmæssigheder. Hvis der er fejlmelding uden for normal arbejdstid, vil en tekniker komme og tilse anlægget. I dette tilfælde vil teknikeren naturligvis have brug for arbejdslys, hvilket vil medføre mindre områder med lys udenfor normal arbejdstid. Installationer er midlertidige og vil blive fjernet, når parkeringskælderen og dermed grundvandssænkningsarbejdet er afsluttet. Læs mere om arbejdet med grundvandssænkning i artiklen Et øje på hver eneste pumpe

G: Omlægning af regnvandsledning langs Sundkaj og Fortkaj: Læs mere om afvandingsprojektet i artiklen Afvandingsprojekt hindrer oversvømmelser.

 

Kommende byggeaktiviteter

2020 står i parkeringskælderen tegn, og NCC tager i starten af foråret hul på næste store byggeetape. I den første halvdel af året afslutter NCC nemlig udgravningsarbejdet i byggegruben og påbegynder derfor funderingsarbejdet for parkeringskælderen. I de kommende måneder vil NCC i særdelshed have fokus på de funderingspæle og opdriftsankre, der skal etableres i bunden af udgravningen ved hjælp af sekantboremaskiner og ankermaskiner. Parallelt med dette arbejde etablerer NCC den tilkørselstunnel, der skal forbinde Kronløbsøen med Helsinkigade. Følg byggeaktiviteterne på www.kronløbsbassinet.dk

Byggearbejde defineret som særligt støjende lægges mellem kl. 08.00 og 17.00 på hverdage i henhold til de vilkår, Københavns Kommune har fastlagt.

Øvrigt arbejde på byggepladsen, der ikke er defineret som særligt støjende arbejde, foregår mandag til fredag fra kl. 7-19 og lørdage fra kl. 8-17.

NCC er godt i gang med udgravningsarbejdet til den parkeringskælder, der skal udgøre fundamentet for Kronløbsøen. Den endelige udgravning får en dybde på knap 13 meter under terræn, hvilket er den nødvendige dybde for at etablere en parkeringskælder på fire etager. I takt med udgravningens fremdrift borer og monterer vi fortsat de såkaldte vægankre, der skal forankre byggegrubespunsen. Sideløbende med dette arbejde påbegynder NCC etableringen af den tilkørselstunnel, der skal forbinde Kronløbsøen med Helsinkigade. Derudover er grundvandssænkningen startet op og løber frem til forventeligt 2022, hvor parkeringskælderen står færdig. Læs mere om dette arbejde og øvrige byggeaktiviteter i oversigten A-I.
A: Udgravning i byggegruben: Udgravningen finder sted i byggegruben, hvor maskiner som dumpere og gravemaskiner på forskellig vis bidrager til arbejdet med at tømme byggegruben for sand, til den nødvendige dybde er nået. Sandet flyttes fra byggegruben til vandbassinet mellem byggepladsspunsen, hvorved byggepladsen bliver forlænget. NCC forventer at udgravnings- arbejdet er afsluttet i april. Læs mere om udgravningsarbejdet i artiklen Parkeringskælderen er ved at tage form.
B: Ankerboring og montage af vægankre: Frem til ultimo marts bores og monteres de vægankre, der skal fastholde byggegrubespunsen under udgravningen, og derfor foregår dette arbejde lag for lag i takt med udgravningens fremdrift. Etableringen af vægankre kan give korte perioder med støj, når ankermaskinerne skal ned i Københavnerkalken. Læs mere om ankerboring og montage i artiklen Parkeringskælderen er ved at tage form.
C: Etablering af kranskinner og aflæsningspladser: I løbet af uge fem og seks etablerer NCC de sidste kranskinner og aflæsningspladser på østsiden af byggegruben. Dette arbejde inde- bærer som tidligere oplyst nedramning af stålpæle og -rør, cirka 20 styk. Arbejdet betragtes som særligt støjende i korte, intensive forløb. Dette arbejde er nødvendigt for at sikre byggegruben mod vægten fra de tårnkraner og betonpumper, som senere ankommer til pladsen. Læs mere om dette arbejde i artiklen Etablering af aflæsningspladser og kranfundamenter – det støjer i korte intervaller.
D: Etablering af tilkørselstunnel: Primo februar påbegyndes etableringen af den tilkørselstunnel, der skal forbinde Kronløbsøen med Helsinkigade. Dette arbejde kræver bl.a. en kortere periode med nedramning af spuns på den korte strækning mellem øen og Fortkaj, så forbindelsen kan etableres. Spunsningen forventes at vare en uge og udføres primo februar. Dette arbejde betragtes som særligt støjende. Derefter fortsætter arbejdet med tilkørselstunnelen, som indebærer udgravnings-, funderings- og beton- arbejde. NCC forventer at afslutte første etape af tilkørselstunnelen i løbet af sommeren.
E: Opstilling af vandbehandlingsanlæg til overfladevand: I løbet af februar opstiller NCC yderligere vandbehandlingsanlæg på byggepladsen nær Fortkaj. Vandbehandlingsanlægget til overfladevand øges med flere sedimentationscontainere i takt med udgravningsarbejdet. Installationerne er midlertidige og vil blive fjernet, når parkeringskælderen står færdig forventeligt 2022.
F: Opstilling af vandbehandlingsanlæg til grundvandssænkning: I løbet af februar forventer NCC at opstille et vandbehandlingsanlæg til grundvandssænkning på byggepladsen nær Fortkaj. Dette vandbehandlingsanlæg anvendes til den del af det oppumpede grundvand fra byggegruben, som skal renses iht. krav stillet af Københavns Kommune, inden det reinfiltreres via reinfiltrationsboringerne i og omkring byggepladsen. Grundvandssænkningen bliver overvåget elektronisk og giver alarm ved udfald eller uregelmæssigheder. Hvis der er fejlmelding uden for normal arbejdstid, vil en tekniker komme og tilse anlægget. I dette tilfælde vil teknikeren naturligvis have brug for arbejdslys, hvilket vil medføre mindre områder med lys udenfor normal arbejdstid. Installationerne er midlertidige og vil blive fjernet, når parkeringskælderen står færdig forventeligt 2022.
G: Omlægning af regnvandskloak langs Sundkaj og Fortkaj: Læs mere om afvandingsprojektet i artiklen Afvandingsprojekt hindrer oversvømmelser.
H: Montering af bannere: I løbet af februar monteres bannere om projektet på udvalgte placeringer langs byggepladshegnet.
I: Kørevej til byggepladsen fra Helsinkigade kloakeres og asfalteres: I løbet af februar og marts forbedres kørevejen til og fra byggepladsen, så gener fra støv og støj bliver minimeret. Først kloakeres og asfalteres kørevejen fra Helsinkigade og ind på byggepladsen. Derefter etableres en kørevej omkring byggegruben.
Kommende byggeaktiviteter
Selve udgravningsarbejdet forventes afsluttet i april, hvorefter funderingsarbejdet for parkeringskælderen påbegyndes, og NCC markerer hermed næste etape af byggeriet. I slutningen af marts ankommer to sekantmaskiner til byggepladsen. De skal bore lodrette huller i undergrunden, så NCC kan etablere de nødvendige fundamenter for det videre arbejde med parkeringskælderen. De to sekantmaskiner er nogle af de største maskiner, der kommer i 2020, og vejer op mod 115 tons. Sekantmaskinerne suppleres af ankermaskiner, der borer og monterer opdriftsankre. Det er de samme ankermaskiner, der på nuværende tidspunkt borer og monterer vægankre, som inden længe vil stå for de lodrette opdriftsankre i bunden af byggegruben. De to hold af sekantmaskiner og ankermaskiner kommer til at køre sideløbende fra sidst i marts og frem til oktober, hvor fundamentet for parkeringskælderen er etableret. Følg byggeaktiviteterne på www.kronløbsbassinet.dk
 Byggearbejde defineret som særligt støjende lægges mellem kl. 08.00 og 17.00 på hverdage i henhold til de vilkår, Københavns Kommune har fastlagt.
Øvrigt arbejde på byggepladsen, der ikke er defineret som særligt støjende arbejde, foregår mandag til fredag fra kl. 7-19 og lørdage fra kl. 8-17.

Byggeaktivitet Kronløbsøen januar 2020NCC er i fuld gang med at grave ud til den parkeringskælder, der skal udgøre fundamentet for øen. Udgravningsarbejdet udføres i etaper, og første udgravningsniveau, NCC skal nå, er cirka fem meter under terræn. Den endelige udgravning får en dybde på knap 13 meter under terræn, som er den nødvendige dybde for at etablere en parkeringskælder på fire etager. I takt med udgravningens fremdrift skal Hercules Fundering bore og montere de såkaldte vægankre, der skal forankre byggegrube- spunsen under udgravningen. Derudover arbejdes der på de sidste forberedelser til den grundvandssænkning, som skal finde sted. Læs mere om dette arbejde og øvrige byggeaktiviteter i oversigten A-I.

A: Udgravning i byggegruben: Udgravningen finder sted i byggegruben, hvor maskiner som dumpere og gravemaskiner på forskellig vis bidrager til arbejdet med at tømme byggegruben for sand, til den nødvendige dybde er nået. Sandet flyttes fra byggegruben til vandbassinet mellem byggepladsspunsen, hvormed byggepladsen bliver forlænget. NCC forventer at afslutte udgravningsarbejdet i løbet af foråret 2020. Læs mere om udgravningsarbejdet i artiklen Parkeringskælderen er ved at tage form og Byggepladsen forlænges mod øst.

B: Ankerboring og montage af vægankre: Frem til ultimo marts bores og monteres de vægankre, der skal fastholde byggegrubespunsen under udgravningen, og derfor foregår dette arbejde lag for lag i takt med udgravningens fremdrift. Etableringen af vægankre kan give korte perioder med støj, når ankermaskinerne skal ned i Københavnerkalken. Læs mere om ankerboring og montage i artiklen Parkeringskælderen er ved at tage form.

C: Groutboringer langs byggegruben: Frem til først i det nye år foretager NCC groutboringer langs byggegruben. Grout består af en cementbentonit-blanding, der skal tætne undergrunden omkring byggegruben fra bunden af byggegrubespunsen og videre ned til den nødvendige dybde, således at grundvandssænkningen senere kan begynde. Groutboringer giver som nævnt korte perioder med støj, når groutmaskinerne skal ned i Københavnerkalken. Læs mere om groutarbejdet i artiklen Byggegruben på Kronløbsøen tætnes helt ned til den nødvendige dybde.

D: Udførelse af reinfiltrationsboringer til grundvandssænkning: NCC foretager reinfiltrationsboringer i den østlige og vestlige ende af byggepladsen samt ved indkørslen til byggepladsen og langs Helsinkigade og Orientkaj. Dette arbejde pågår frem til først i det nye år. Reinfiltrationsboringer er et yderligere led i den grundvandssænkning, der skal finde sted i begyndelsen af det nye år og frem til forventeligt 2022. Langs Orientkaj og Helsinkigade finder boringerne sted via en borerig, der borer reinfiltrationsbrøndene en for en. Som resultat af boringerne efterlader NCC en afspærring på 1×1 meter med et stålrør på 4,5 meter i højden, hvorfra brøndene forbindes. Installationer er midlertidige og vil blive fjernet, når parkeringskælderen og dermed grundvandssænkningsarbejdet er afsluttet. Læs mere om arbejdet med grundvandssænkning i artiklen Forarbejdet er i fuld gang – sådan holder man en underjordisk byggeplads fri for vand.

E: Udførelse af moniteringsboringerne til grundvandssænkning: NCC foretager moniteringsboringerne i området omkring Kronløbsbassinet. Formålet med moniteringsbrøndene er at holde øje med grundvandsstanden, fra grundvandssænkningen påbegyndes og frem til afslutningen. Arbejdet foregår i henhold til de krav, Københavns Kommune har stillet.

F: Opstilling af vandbehandlingsanlæg: I løbet af januar og februar opstiller NCC yderligere vandbehandlingsanlæg på byggepladsen nær Fortkaj. Vandbehandlingsanlægget til overfladevand øges med flere sedimentationscontainere i takt med udgravningsarbejdet. Derudover opstilles et separat vandbehandlingsanlæg til den del af det oppumpede grundvand fra byggegruben, som skal renses iht. krav stillet af Københavns Kommune, inden det reinfiltreres via reinfiltrationsboringerne i og omkring byggepladsen

G: Omlægning af regnvandskloak langs Sundkaj og Fortkaj: Læs mere om afvandingsprojektet i artiklen Afvandingsprojekt hindrer oversvømmelser.

H: Montering af bannere: I løbet af december og januar monteres bannere om projektet på udvalgte placeringer langs byggepladshegnet ved Sundkaj og Fortkaj.

I: Etablering af aflæsningspladser og kranfundamenter: I slutningen af januar etableres de sidste kranskinner og aflastningspladser på østsiden af byggegruben. Dette arbejde indebærer som bekendt nedramning af stålpæle og -rør, der samlet er cirka 20 styk. Arbejdet betragtes som særligt støjende i korte, intensive forløb, svarende til cirka 10-15 støjende minutter pr. emne. Dette arbejde er nødvendigt for at sikre byggegruben mod vægten fra de tårnkraner og betonpumper, som senere ankommer til pladsen. Læs mere i artiklen Etablering af aflæsningspladser og kranfundamenter – det støjer i korte intervaller.

 

Kommende byggeaktiviteter

De kommende måneder vil NCC hovedsageligt have fokus på udgravningsarbejdet, montering af vægankre og i særdeleshed den grundvandssænkning, der påbegyndes i det nye år og fortsætter frem til forventeligt 2022. Følg byggeaktiviteterne på www.kronløbsbassinet.dk

Byggearbejde defineret som særligt støjende lægges mellem kl. 08.00 og 17.00 på hverdage i henhold til de vilkår, Københavns Kommune har fastlagt.

Øvrigt arbejde på byggepladsen, der ikke er defineret som særligt støjende arbejde, foregår mandag til fredag fra kl. 7-19 og lørdage fra kl. 8-17.


NCC har indledt udgravningen til den parkeringskælder, der skal udgøre fundamentet for øen. Udgravningsarbejdet udføres i etaper, og første udgravningsniveau, NCC skal nå, er cirka fem meter under terræn. Den endelige udgravning får en dybde på knap 13 meter under terræn, som er den nødvendige dybde for at etablere en parkeringskælderen på fire etager. I takt med udgravningens fremdrift skal Hercules Fundering bore og montere de såkaldte vægankre, der skal forankre byggegrubespunsen under udgravningen. Læs mere om dette arbejde og øvrige byggeaktiviteter i oversigten A-G.

A: Udgravning i byggegruben: Udgravningen finder sted i byggegruben, hvor maskiner som dumpere og gravemaskiner på forskellig vis bidrager til arbejdet med at tømme byggegruben for sand, til den nødvendige dybde er nået. Sandet flyttes fra byggegruben til vandbassinet mellem byggepladsspunsen, hvormed byggepladsen bliver forlænget.

NCC forventer at afslutte udgravningsarbejdet i løbet af foråret 2020. Læs mere om udgravningsarbejdet i artiklen Parkeringskælderen er ved at tage form.

B: Ankerboring og montage af vægankre: Frem til ultimo marts bores og monteres de vægankre, der skal fastholde byggegrubespunsen under udgravningen, og derfor foregår dette arbejde lag for lag i takt med udgravningens fremdrift. Etableringen af vægankre kan give korte perioder med støj, når ankermaskinerne skal ned i Københavnerkalken. Læs mere om ankerboring og montage i artiklen Parkeringskælderen er ved at tage form.

C: Groutboringer langs byggegruben: Frem til først i det nye år foretager NCC groutboringer langs byggegruben. Grout består af en cementbentonit-blanding, der skal tætne undergrunden omkring byggegruben fra bunden af byggegrubespunsen og videre ned til den nødvendige dybde, således at grundvandssænkningen senere kan begynde. Groutboringer giver som nævnt korte perioder med støj, når groutmaskinerne skal ned i Københavnerkalken. Læs mere om groutarbejdet i artiklen Byggegruben på Kronløbsøen tætnes helt ned til den nødvendige dybde.

D: Udførelse af reinfiltrationsboringer: NCC foretager reinfiltrationsboringer i den østlige og vestlige ende af byggepladsen samt ved indkørslen til byggepladsen og langs Helsinkigade og Orientkaj. Dette arbejde pågår frem til først i det nye år. Reinfiltrationsboringer er et yderligere led i den grundvandssænkning, der skal finde sted i begyndelsen af det nye år og frem til forventeligt 2022. Langs Orientkaj og Helsinkigade finder boringerne sted via en borerig, der borer reinfiltrationsbrøndene en for en. Som resultat af boringerne efterlader NCC en afspærring på 1×1 meter med et stålrør på 4,5 meter i højden, hvorfra brøndene forbindes. Installationer er midlertidige og vil blive fjernet, når parkeringskælderen og dermed grundvandssænkningsarbejdet er afsluttet. Læs mere om arbejdet med grundvandssænkning i artiklen Forarbejdet er i fuld gang – sådan holder man en underjordisk byggeplads fri for vand.

E: Udførelse af moniteringsboringerne: NCC foretager moniteringsboringerne i området omkring Kronløbsbassinet. Boringerne sker via en borerig, og dette arbejde pågår året ud. Formålet med moniteringsbrøndene er at holde øje med grundvandsstanden fra grundvandssænkningen påbegyndes og frem til afslutningen. Arbejdet foregår i henhold til de krav, Københavns Kommune har stillet.

F: Omlægning af regnvandskloak langs Sundkaj og Fortkaj: Læs mere om afvandingsprojektet i artiklen Afvandingsprojekt hindrer oversvømmelser.

G: Informationsvogn for Kronløbsøen: Infovognen har åbent frem til onsdag 11. december, hvor I kan møde medarbejdere fra Kronløbsøen. De kan fortælle om projektet, så kig forbi til en kop kaffe og en snak om byggeriet. Informationsvognen har åbent tirsdage mellem kl. 09.00 og 11.00 og igen onsdage fra kl. 15.30 til 17.30.

Kommende byggeaktiviteter
De kommende måneder vil NCC hovedsageligt have fokus på udgravningsarbejdet, montering af vægankre og i særdeleshed den grundvandssænkning, der påbegyndes i det nye år og fortsætter frem til forventeligt 2022. I løbet af januar vil der bl.a. blive opstillet yderligere vandbehandlingsanlæg på byggepladsen nær Fortkaj. Selve grundvandssænkningen foregår via reinfiltrationsbrøndene og det omtalte vandbehandlingsanlæg. Læs mere i artiklen Forarbejdet er i fuld gang – sådan holder man en underjordisk byggeplads fri for vand. Følg kommende byggeaktiviteter på www.kronløbsbassinet.dk

Byggearbejde defineret som særligt støjende lægges mellem kl. 08.00 og 17.00 på hverdage i henhold til de vilkår, Københavns Kommune har fastlagt.

Øvrigt arbejde på byggepladsen, der ikke er defineret som
særligt støjende arbejde, foregår mandag til fredag fra kl. 7-19 og lørdage fra kl. 8-17.

NCC er i den afsluttende fase for nedramningen af byggegrubespunsen og markerer i starten af november næste etape af byggearbejdet, når udgravningen til parkeringskælderen påbegyndes. Det betyder, at spunsarbejdet lakker mod enden, og dermed stopper det arbejde, der betragtes som noget af det mest støjende. NCC kan ikke love, at det kommende arbejde ikke støjer, men det bliver på en anden måde end det, I som naboer har været udsat for i september og oktober. Læs mere om dette arbejde og øvrige byggeaktiviteter i oversigten A-I.

A: Udgravning i byggegruben. Fra november påbegyndes udgravningen til den parkeringskælder, der skal udgøre fundamentet for øen. Udgravningen finder sted i byggegruben, hvor maskiner som dumpere, gravemaskiner og stampere på forskellig vis bidrager til arbejdet med at tømme byggegruben for sand, til den nødvendige dybde er nået. Sandet flyttes fra byggegruben til vandbassinet mellem byggepladsspunsen. Se mere på denne tegning.

Udgravningsarbejdet udføres i etaper, og første udgravningsniveau, NCC skal nå, er kote -3 meter. Det vil sige en dybde på tre meter under havets overflade. Den endelige udgravning får en dybde på kote -11, der er den nødvendige dybde for at etablere en parkeringskælder på fire etager. Se mere i videoen for byggetakten.

B: Omlægning af regnvandskloak langs Sundkaj og Fortkaj. Læs mere om afvandingsprojektet i artiklen Afvandingsprojekt hindrer oversvømmelser.

C: Etablering af aflæsningspladser og kranfundamenter. Fra begyndelse af november og måneden ud nedrammer NCC stålpæle omkring byggegruben til aflæsningspladser og kranfundamenter for kommende kraner og betonpumper. Dette forarbejde er nødvendigt for at sikre byggegruben mod vægten fra kraner og betonpumper, når NCC begynder at grave ud til parkeringskælderen. Læs mere i artiklen Etablering af aflæsningspladser og kranfundamenter – det støjer i korte intervaller.

D: Ankerboring og montage af vægankre. Fra medio november og frem til ultimo marts bores og monteres de vægankre, der skal fastholde byggegrubespunsen under udgravningen, og derfor foregår dette arbejde lag for lag i takt med udgravningens fremdrift.

E: Opstilling af vandbehandlingsanlæg. I november opstiller NCC et vandbehandlingsanlæg på byggepladsen nær Fortkaj. Anlægget bruges til at rense vandet fra byggepladsen, før det pumpes ud i havet. Vandet pumpes væk for at holde byggepladsen tør og behandles i henhold til de krav, Københavns Kommune har stillet.

F: Udførelse af reinfiltrationsboringer. NCC foretager reinfiltrationsboringer i den østlige og vestlige ende af byggepladsen samt ved indkørslen til byggepladsen og langs Helsinkigade og Orientkaj. Dette arbejde pågår frem til først i det nye år. Reinfiltrationsboringer er et yderligere led i den grundvandssænkning, der skal finde sted, når NCC begynder at bygge parkeringskælderen. Langs Orientkaj og Helsinkigade finder boringerne sted via en borerig, der borer reinfiltrationsbrøndene en for en. Som resultat af boringerne efterlader NCC en afspærring på 1×1 meter med et stålrør, 4,5 meter højt. Disse installationer er midlertidige og vil blive fjernet, når parkeringskælderen og dermed grundvandssænkningsarbejdet er afsluttet. Forventeligt i begyndelsen af 2022. Læs mere om arbejdet med grundvandssænkning i artiklen Forarbejdet er i fuld gang – sådan holder man en underjordisk byggeplads fri for vand.

G: Udførelse af moniteringsboringerne. NCC foretager moniteringsboringerne i området omkring Kronløbsbassinet. Boringerne sker via en borerig, og dette arbejde pågår året ud. Formålet med moniteringsbrøndene er at holde øje med grundvandsstanden fra grundvandssænkningen påbegyndes og frem til afslutningen. Forventeligt i begyndelsen af 2022. Arbejdet foregår i henhold til de krav, Københavns Kommune har stillet.

H: Groutboringer langs byggegruben. Frem til først i det nye år foretager NCC groutboringer langs byggegruben. Grout består af en cementbentonit-blanding, der skal tætne undergrunden omkring byggegruben fra bunden af byggegrubespunsen og videre ned til den nødvendige dybde, således at grundvandssænkningen senere kan begynde. Læs mere i artiklen Byggegruben på Kronløbsøen tætnes helt ned til den nødvendige dybde

I: Informationsvogn for Kronløbsøen. Vi vil de kommende
måneder bemande en infovogn, hvor I kan møde medarbejdere fra Kronløbsøen, der kan fortælle om projektet. Kig forbi til en kop kaffe og en snak om byggeriet.

Informationsvognen har åbent to gange ugentligt: tirsdage
mellem kl. 09.00 og 11.00 og igen onsdage fra kl. 15.30 til 17.30.

 

Byggearbejde defineret som særligt støjende lægges mellem kl. 08.00 og 17.00 på hverdage i henhold til de vilkår, Københavns Kommune har fastlagt.

Øvrigt arbejde på byggepladsen, der ikke er defineret som særligt støjende arbejde, foregår mandag til fredag fra kl. 7-19 og lørdage fra kl. 8-17.

Det støjer den næste tid – og vi skynder os at blive færdige!

Sandopfyldningen er afsluttet, og byggepladsen er ved at tage form. NCC er i fuld gang med at ramme stålplader (spuns) ned i sandet omkring det, der skal blive til selve øen. Denne del af byggeriet støjer særligt for jer, der bor eller arbejder nær byggepladsen. NCC arbejder derfor i udvalgte tidsrum og i højest muligt tempo. Læs mere om dette arbejde og øvrige byggeaktiviteter i oversigten A-F.

A: Byggepladsinstallationer for vand, el og afløb til skurby.

B: Omlægning af regnvandskloak langs Sundkaj og Fortkaj. Læs mere om afvandingsprojektet i artiklen Afvandingsprojekt hindrer oversvømmelser.

C: Udlægning af stabilgrus på byggepladsen mod øst, og nedgravning af diverse byggepladsinstallationer.

D: Etablering af byggegruben på sandpuden. Spunsvæggen for byggegruben består af stålplader (spuns), der vibreres og rammes ned i havbunden side om side. Støjen skyldes først og fremmest nedsætningen af stålpladerne – den såkaldte nedramning. Dette arbejde er efter planen færdigt i slutningen af oktober. Læs mere om etablering af byggegruben i artiklen Støjende arbejde på Kronløbsøen.

E: Groutboringer langs byggegruben. Grout består af en cementbetonit-blanding og er med til at sikre, at vandet i byggegruben kan sænkes til et acceptabelt niveau, mens NCC bygger parkeringskælderen. I praksis etablerer NCC først spunsvæggen ved at banke denne ned til en bestemt dybde. Dernæst tætnes undergrunden for byggegruben ved hjælp af grout, der fyldes i fra bunden af spunsvæggen og videre ned til den nødvendige dybde i forhold til jordbundsforholdene, således at grundvandssænkningen senere kan begynde. Læs mere om arbejdet med grundvandssænkningen i artiklen Forarbejdet er i fuld gang – sådan holder man en underjordisk byggeplads fri for vand.

F: Udførelse af reinfiltrationsboringer ved byggegruben, indkørsel til byggepladsen og langs Helsinkigade og Orientkaj. Boringerne er forarbejdet til den grundvandssænkning, der vil finde sted i byggegruben i det nye år. Reinfiltrationsboringer langs Orientkaj og Helsinkigade finder sted via en borerig, der borer reinfiltrationsbrøndene en for en. Som resultat af boringerne efterlader NCC en afspærring på 1×1 meter med et stålrør, 4,5 meter højt. Disse installationer er midlertidige og vil blive fjernet, når parkeringskælderen og dermed grundvandssænkningsarbejdet er afsluttet. Forventeligt i begyndelsen af 2022. Læs mere om arbejdet med grundvandssænkning i artiklen Forarbejdet er i fuld gang – sådan holder man en underjordisk byggeplads fri for vand.

Selve spunsningen, reinfiltrationsboringerne og andet særligt støjende byggearbejde lægges mellem kl. 08.00 og 17.00 på hverdage i henhold til de vilkår, Københavns Kommune har fastlagt.

Øvrigt arbejde på byggepladsen, der ikke er defineret som særligt støjende, foregår mandag til fredag fra kl. 7-19 og lørdage fra kl. 8-17.

Arbejdet med Kronløbsøen er i fuld gang. Sandopfyldningen er ved at være afsluttet, og byggepladsen er snart klar. Nu skal vi bl.a. i gang med at ramme stålplader (spuns) ned i sandet omkring det, der skal blive til selve øen.

A: Etablering af byggeplads og opsætning af skurby.

B: Udlægning af stabilgrus på hele området samt nedgravning af byggepladsinstallationer.

C: Opsætning af mast til data.

D: Opstartsarbejde på adgangstunnel fra Fortkaj til den kommende P-kælder under Kronløbsøen. Det indebærer dykker- og støbningsarbejde.

E: Omlægning af regnvandskloak langs Sundkaj og Fortkaj.

F: Sandpumpning og afretning af sand.

G: Transport til og fra byggepladsen. I den kommende periode er der særligt behov for at transportere sand, grus og spuns til pladsen. Trafikken løber fra Sundkrogsgade og over til Helsinkigade 11,  hvor der er indkørsel til byggepladsen.

I perioder med høj transport intensitet etableres en venteplads ved Orientkaj, som byggepladstransporten anvender.

H: Byggegruben etableres i sandet med en afgrænsning. Spunsvæggen består af stålplader (spuns), der vibreres og rammes ned i havbunden side om side. Dette arbejde vil vare i ca. otte uger og er efter planen færdigt i løbet af oktober.

I: Forgravning og udførelse af reinfiltrations- og groutboringer i og omkring Kronløbsbassinet, ved indkørsel til byggepladsen og langs Helsinkigade og Orientkaj. Forgravning og boringer er forarbejdet til den grundvandssænkning, der vil finde sted i byggegruben. Vi forventer at begynde boringerne i september, og de varer året ud.

J: Byggepladshegnet forventes at blive forlænget langs Sundkaj og Fortkaj frem til yderste spunsvæg.

 

Selve spunsningen, reinfiltrationsboringerne og andet særligt støjende byggearbejde lægges mellem kl. 08.00 og 17.00 på hverdage i henhold til de vilkår, Københavns Kommune har fastlagt.

Øvrigt arbejde på byggepladsen, der ikke er defineret som
særligt støjende, foregår mandage til fredage fra kl. 7-19 og lørdage fra kl. 8-17.

Arbejdet med Kronløbsøen er i fuld gang. Sedimentoprensningen er netop afsluttet, og byggepladshegnet er etableret omkring Kronløbsbassinet. Nu påbegyndes arbejdet med sandfyldning i bassinet, og derefter etableres den byggegrube, der udgør Kronløbsøen. Se byggeaktiviteterne A-I.

A: Her pumpes sandet ud i bassinet via en pumpeledning.
I dagtimerne håndteres det indpumpede sand af bl.a. gravemaskiner, dumpere og tromle. Arbejdet med sandfyldningen i Kronløbsbassinet forventes at slutte medio september.

B: Pumpeledning til sandfyldning. Pumpeledningen vil være nedsænket under vand for at minimere støj. Sidst i perioden kan det blive nødvendigt at hæve ledningen lejlighedsvis i dagtimerne.

C: Sandet bliver pumpet ind i Kronløbsbassinet fra sandskibe, som lægger til i Orientbassinet, og gennem en pumpeledning i havnen føres sandet til bassinet. Pumpearbejdet foregår i korte tidsrum af cirka 1,5 time per skibsanløb. Skibene anløber døgnet rundt, og der forventes omkring seks anløb i døgnet.

D: Der etableres en nedkørsel på sand til leverance af spuns, stabilgus mm.

E: Opstart på etablering af den spunsvæg, der skal udgøre byggegruben for Kronløbsøen. Byggegruben etableres i sandet med en ramme af stålspuns, som former den nye ø. Spunsning omkring den kommende ø forventes at vare otte uger og afsluttes primo oktober . Der spunses i tidsrummet fra kl. 8-17.00 på hverdage og ikke i weekenden.

F: De to tværvægge af stålspuns lukkes.

G: Forgravning for reinfiltrationsboring langs Helsinkigade og Orientkaj. Det er forarbejdet til den grundvandssænkning, der vil finde sted i bassinet.

H: Udlægning af stabilgrus. Stabilgrus gør det muligt at køre rundt på byggepladsområdet i Kronløbsbassinet.

I: Regnvandsudløb i Kronløbsbassinet forlænges i bassinet via en nedgravet rørledning langs Fortkaj.

OBS: Det er yderst farligt og derfor forbudt at træde ud på det nyindpumpede sand! Sandet er en løs vandfyldt jord, der vil være som kviksand visse steder i bassinet, og det er derfor forbundet med livsfare at træde ud på sandet!

Kronløbsbassinet er afspærret af sikkerhedsmæssige årsager frem mod årsskiftet 2023/2024.

A: Opgravning af sediment fra havbunden i Kronløbsbassinet. Sediment er det, der afsætter sig, når stenarter bliver nedbrudt. Bassinet renses også for formuldet organisk materiale.

B: Etablering af ankerspuns. Ankerspuns forankrer og stabiliserer spunsvæggene.

C: Lukning af spunsvægge.

D: Etablering af pumpeledning til sandtilførsel fra sandskib.

E: Sandskibet placeres ved Orientkaj.

F: Indpumpning af sand i Kronløbsbassinet.

G: Opsætning af trådhegn omkring Kronløbsbassinet

Kontorvogne, mandskabsvogne, adgangsvej etableres

Kronløbsbassinet lukkes af for sejl- og vandsport. Gule bøjer placeres i bassinet som farvandsafmærkninger, der markerer restriktionsområdet.

Etablering af tværvægge i stålspuns, der lukker Kronløbsbassinet.

Sediment fra havbunden graves op og sejles væk.

Visualisering af byggetakten fra 2019-2023 i timelapse og 3D

Invitationer

Her på siden kan I løbende følge med i de invitationer, der henvender sig til naboer og beboere omkring Kronløbsbassinet.

Sidste søndag i august var Kronløbsøens naboer inviteret til at komme ned i byggegruben og gå på den historiske Københavnerkalk.

Administrerende direktør i By & Havn, Anne Skovbro, bød velkommen.

–Det er vigtigt med milepæle i projekter som det her. At vi kan samles og sige, at nu har vi passeret noget, der er vigtigt – vi er faktisk nået ned til bunden af Kronløbsøen. Her viser vi virkelig noget af det, vi kan herude i Nordhavn, sagde hun.

Læs mere i artiklen Et nabokig på Københavnerkalken

Pakhus 47, 2. sal, på Sundkaj 125 lagde rum til et særdeles velbesøgt nabomøde tirsdag 3. marts 2020. Godt 260 interesserede var mødt op til By & Havns arrangement, og dets bredde illustreres af, at Nordhavn Lokalhistoriske Forening også havde et bord, så lokalt interesserede kunne får svar på dette og hint.

Som ved tidligere nabomøder blev repræsentanterne fra Kronløbsøen opsøgt af mange nysgerrige sjæle, og Trine Skou Tindborg, projektdirektør i NCC, svarede sammen med Jens Damgaard, direktør i Kronløbsøen Projekt P/S, på de mange gode spørgsmål.

Læs mere i artiklen: Fem temaborde og guidet tur med el-bus – nabomødet i Nordhavn blev et tilløbsstykke

Kronløbsøen er et spektakulært byggeprojekt, der fylder meget i gadebilledet. Derfor vil vi i de kommende måneder parkere en infovogn ved byggepladsen, hvor I kan møde medarbejdere fra Kronløbsøen, der kan fortælle om projektet.

Åbningstider:
– Tirsdage fra kl. 09.00-11.00
– Onsdage fra kl. 15.30-17.30

Sidste åbningsdag i denne omgang 11. december 2019.

Kig forbi til en kop kaffe og en snak om byggeriet. I finder os i det lille rullende gule hus, der holder på Stubkaj nær parkeringspladsen.

Kære naboer til Kronløbsbassinet

Vi er flyttet ind i vores nye skurby på byggepladsen og vil gerne invitere jer på et let traktement søndag 24. november kl. 13-14.00.

Vi ruller en kaffevogn og pandekagevogn ind på pladsen og byder på en snak om byggeriet med de medarbejdere, der har deres daglige gang på pladsen.

Vi vil benytte lejligheden til at fortæller om den spektakulære byggeopgave, der vil være jeres nabo frem til 2023.

Indgangen til pladsen finder I på Sundkaj foran vores skurby. Kig forbi til en pandekage, en kop kaffe og en snak om byggeriet.

Vi glæder os til at se jer.

Med venlig hilsen
NCC’s projektteam på Kronløbsøen

På mødet gav By & Havns medarbejdere en status på udviklingen af Nordhavn. Der var også tid til at stille spørgsmål og få en uddybende snak ved temaborde om byggeprojekter, byrum og sommerens liv ved havnekanten. Ved temabordet om Kronløbsøen kunne man snakke med: Claus Rasmussen og Jens Damgaard fra Kronløbsøen Projekt P/S, Christian Dyregaard, Martin Manthorpe og Mette Michelsen fra NCC.

Læs mere i artiklen: Kronløbsøen vendt og drejet

Den 19. juni inviterede projektselskabet Kronløbsøen Projekt og entreprenørvirksomheden NCC til informationsmøde om den kommende ø, Kronløbsøen, der bliver etableret i Kronløbsbassinet mellem Fortkaj og Sundkaj. Informationsmødet var målrettet naboer og andre nysgerrige sjæle, der ønskede at blive klogere på projektet. På informationsmødet fik deltagerne en præsentation af projektet, og hvad der kommer til at ske frem mod 2023. Der var mulighed for at stille spørgsmål til de kommende byggeaktiviteter og få indsigt i den ambitiøse byggeopgave, der vil præge Indre Nordhavn de kommende år.

Læs artikel om informationsmødet.