Spørgsmål og svar om Nordhavns nye ø

Det velbesøgte informationsmøde om Kronløbsøen stillede en lang række spørgsmål til parterne bag projektet: fra mulige husbåde øst for Kronløbsøen til antallet af bygninger på den kommende ø, og undervejs blev der også spurgt om støj, affald og parkering i byggeperioden, som strækker sig frem til 2023.

COBE Architects på Orientkaj lagde lokale til mødet, hvor By & Havn, NCC og Kronløbsøen Projekt P/S også deltog. Mødet fandt sted 19. juni 2019.

Spunsning og opfyldning med sand

Frem til slutningen af juli udfører NCC spunsarbejde i Kronløbsbassinet. Herefter går arbejdet med at fylde bassinet med sand i gang. Sandet pumpes via en særlig ledning fra et skib og direkte ind i bassinet. NCC forventer at opfyldningsarbejdet er afsluttet i starten af september.

Når bassinet er fyldt op med sand, tager man hul på at spunse omkring det, der bliver den fremtidige ø. Dét arbejde varer i seks til otte uger.

Spunsarbejdet foregår i tidsrummet 08.00 til 17.00 på hverdage. Der spunses ikke i weekenden.

Der bliver i øvrigt varslet forud for byggeaktiviteter i Kronløbsbassinet. Varslinger bliver omdelt til naboer nær byggeriet, sendt digitalt til ejer- og grundforeningerne samt delt online på www.kronløbsbassinet.dk.

På hjemmesiden er det muligt at følge kommende byggeaktiviteter måned for måned.

Nøjagtige tal styrer dimensioner og placering

Lokalplanen sætter rammerne for byggeriet. Fx opererer lokalplanen med en bygningshøjde på 18-20 meter for Århusgadekvarteret. På Kronløbsøen bliver stueetagen fire meter høj og hver af de efterfølgende fem etager er 3.20 meter høje – altså en samlet bygningshøjde på 20 meter målt fra terræn til overkant tagdæk. Herudover er der taghuse for adgang til tagterrasser og til teknikhuse. Antallet af fulde etager er således seks, svarende til de øvrige bebyggelser i Århusgadekvarteret.

De endelige tegninger er på vej

I lokalplanen er det fastlagt, at øen ikke må overstige 9.500 kvadratmeter, hvilket projektet overholder. På øen etableres en parkeringskælder med plads til ca. 1.100 biler. Der opføres seks bygninger med i alt 233 ejerlejligheder, alle med en eller flere altaner.

300 kvadratmeter er afsat til erhverv og bliver placeret i det sydvestlige hjørne i de to facader, der vender ud mod det såkaldte lommevandrum. Typen af erhverv er endnu ikke afklaret, men en cafe kan være en mulighed.

Bygningernes endelige udformning er endnu ikke helt på plads, og lige nu er bygherre i en proces med Københavns Kommune om de sidste detaljer, men forskydningerne i bygningernes facader bliver fastholdt, og det samlede byggeris horisontale udtryk bevares. De endelige tegninger vedrørende byggeriet bliver offentliggjort i løbet af det kommende efterår.

Det er et krav i lokalplanen, at mindst en af facaderne på hver bygning skal gå helt til kajkanten. I praksis betyder kravet, at det ikke bliver muligt at gå rundt om øen.

Lokalplanen giver mulighed for at etablere et område til husbåde øst for Kronløbsøen. Det er p.t. ikke indarbejdet i det projekt, som bliver udført i 2019-2023, men der vil blive forberedt forsyninger, der muliggør en evt. fremtidig koloni af husbåde. I lokalplanen er det fastlagt, at husbåde kan være op til 5,4 meter i højden og maximalt 15 meter i længden. Derudover må husbådenes samlede etageareal maksimalt udgøre 300 kvadratmeter. Sagen er nærmere beskrevet i lokalplan 463.

Forskellige afstandskrav kortlægges endeligt

Et stort emne på informationsmødet var Kronløbsøens mål og afstande fra kajkant til kajkant og fra facade til facade. Det tidligere udarbejdede skitseprojekt for Kronløbsøen er nu gennemarbejdet og tilpasset de konkrete funktioner og konstruktioner på øen, som fx parkeringskælderens konstruktion. Derfor er øens mål også bearbejdet i forhold til vinderprojektet fra 2016. Nedenfor ses et kort over Kronløbsøens endelige mål og placering i Kronløbsbassinet.

I lokalplanen er der fastlagt minimums afstandskrav fra Kronløbsøen til de bestående kajkanter. Afstandskravene til øen fra kajkanterne på tre af øens sider er forskellige. Se den blåstiplede linje på nedenstående kort.

Mod syd er der et afstandskrav på minimum 25 meter til Fortkaj. Afstandskravet måles ved det sydøstlige hjørne, fordi det er her øen er nærmest Fortkaj – og dermed sikrer man, at øens afstandskrav på 25 meter er overholdt hele vejen langs Fortkaj.

Mod vest er der et afstandskrav på minimum 45 meter til Stubkaj. Dette afstandskrav overholder projektet også.

Mod nord er der et afstandskrav på minimum 15 meter til Sundkaj. Her er øen rykket længere væk fra Sundkaj, og afstanden er nu 19.5 meter.

Mod øst definerer lokalplanen ikke en afstand, og der er ikke fastlagt en maksimal længde på øen men blot henvist til en principiel tegning af øen. Da øen er blevet smallere, er den derfor i stedet blevet længere.

På informationsmøde om Kronløbsøen 19. juni 2019 blev der efterspurgt mål for, hvor langt der bliver fra eksisterende bygningers facader til Kronløbsøens bygningsfacader. Målene for det kan ses på nedenstående kort.

Situationsplan Kronløbsøen

Styr på affaldet

NCC har fokus på, at affald bliver håndteret og sorteret og frem for alt, at det ikke flyder med affald på eller udenfor pladsen. Materialer, der betragtes som affald, bortskaffes i bestemte containere. Materialer, der kommer ind på pladsen, bliver kontrolleret og placeret sikkert og hensigtsmæssigt.

Rundt om byggepladsen opsættes et trådhegn, og NCC overvejer i øjeblikket, om der skal opsættes en egentlig udsigtsplatform, så alle har en mulighed for at følge med i byggeriet fra første parket.

Trafikforhold nu og senere

For at fordele til- og frakørsel ad Sundkrogsgade og Helsinkigade bedst muligt vil der i løbet af 2019 blive etableret en ny vej ´Orientkaj´ til Sundmolen, så trafikken til Sundmolen ikke belaster krydset ved Helsinkigade og Southamptongade.

På sigt vil der også blive etableret signalreguleringer i krydsene Sundkrogsgade/Helsinkigade og Helsinkigade/Southamptongade.

Transport til byggepladsen i form af lastbiler m.v. kører via byggepladsvejen som munder ud i Helsinkigade.

Parkering under byggearbejdet

By & Havn arbejder løbende på midlertidige parkeringsmuligheder i Nordhavn, indtil Kronløbsøens parkeringshus og øvrige planlagte parkeringshuse er etableret.

De midlertidige parkeringsmuligheder indgår i en ny 4-årig plan for parkering i Indre Nordhavn. By & Havn er ved at færdiggøre planen, der vil give et overblik over kommende P-huse, terrænparkering og midlertidige parkeringspladser i årene 2020, 2021, 2022 og 2023.

Planen tager højde for Nordhavns fremtidige byggearbejde og væksten i antallet af nye beboere, og den skal myndighedsgodkendes i Københavns Kommunes Teknik-og Miljøudvalg. Det er forventningen, at det vil ske i løbet af 3. kvartal 2019.

Læs mere
Ofte stillede spørgsmål
Vægge af stål signalerer, at Kronløbsøen er ved at tage form
Lokalplan nr. 463

Video: NCC // Kort: COBE // Tekst: Søren Egert / NXT // Situationsbilleder fra mødet: Stine Skøtt Olesen / NXT

Tagget , , , .