Ofte stillede spørgsmål om projektet

De sidste godkendelser fra Københavns Kommune er modtaget, og det samlede projekt er dermed godkendt.
Det tidligere udarbejdede skitseprojekt fra 2016 er blevet gennemarbejdet og tilpasset de konkrete funktioner og konstruktioner på øen herunder tilpasset i forhold til myndighedskrav. Det er gjort så loyalt som muligt i forhold til det oprindelige oplæg. Både altaner og tagflader er bearbejdet på ny, men kvaliteterne omkring forskydninger og det horisontale udtryk er bevaret.

Se visualiseringerne og dyk ned i visionen.

Der var søgt om dispensation til trappehuse, som bekendt ikke blev givet jf. afgørelsen fra Teknik- og Miljøudvalget 25. januar 2021. Således er 745 m² trappehuse udgået fra projektet. Arealmæssigt er disse kvadratmeter i stedet omdannet til tagterrasser med yderligere plantekasser.

Adgangen til tagterrassen sker som hidtil via en indvendig trappe i de underliggende lejligheder. Trappen er nu overdækket af en vandret glasluge, der sikrer adgang til tagterrasserne i stedet for adgang via trappehuse.

Tagfladerne på de 6 bygninger indeholder udover tagterrasser ligeledes solceller og afskærmede teknikarealer. Teknikarealer er som i den øvrige del af Århusgadekvarteret tilladt på taget. I lokalplan 463 Århusgadekvarteret er det muliggjort, at teknik, der er placeret på taget, kan overskride den maksimale bygningshøjde på 20 meter. Nabobyggerierne langs Fortkaj har ligeledes teknik på taget, og Kronløbsøen adskiller sig dermed ved ikke også at have trappehuse.

Teknikarealerne indeholder ventilationsanlæg og er ikke opholdsrum. De har en visuel afskærmning i strækmetal, der er begrønnet med klatrebeplantning, og er trukket minimum tre meter tilbage fra tagkanterne i henhold til krav fra Københavns Kommune.

Tagterrasser er trukket en meter tilbage fra tagkanterne, dog to meter tilbage fra tagkanterne på de facader, der flugter med øens kant.

Solcellerne er trukket en meter tilbage fra tagkanterne, dog to meter fra tagkanter på facader mod nord.

Dette er ligeledes i henhold til krav fra Københavns Kommune.

De landskabeligt udformede byrum på øen er offentligt tilgængelige og indrettet med en høj grad af varieret beplantning og træer. Byrummene er inddelt i et stort indre gårdrum døbt ”Oasen”, og to ydre byrum: ”Klinten” mod øst og ”Kysten” mod vest. Byrummene udformes med større plantebede med buske og træer.

For at understrege de grønne miljøer i terræn begrønnes alle facader mod det indre grønne gårdrum. Begrønningen udføres i plantekasser etableret i forbindelse med altaner og langs tagkanter udvalgte steder. 

På tagfladen vil tagterrasser, der støder op mod hinanden, blive adskilt med integrerede plantebede, som sikrer store grønne flader på taget.

Selve udplantningen finder sted tæt på afslutning af byggeriet men under respekt af plantesæsonen.

Lokalplanen giver mulighed for at etablere et område til husbåde øst for Kronløbsøen. Det er p.t. ikke indarbejdet i projektet, som bliver udført i 2019-2023, men der vil blive forberedt forsyninger, der muliggør en evt. fremtidig koloni af husbåde. I lokalplanen er det fastlagt, at husbåde kan være op til 5,4 meter i højden og maximalt 15 meter i længden. Derudover må husbådenes samlede etageareal maksimalt udgøre 300 kvadratmeter. Sagen er nærmere beskrevet i lokalplan 463.

København er i en rivende udvikling, og derfor er der brug for at byggemodne grunde, så arbejdspladser og familier kan leve i smukke og velfungerende områder.

Frem mod 2031 forventes befolkningen i København at stige med cirka 118.000 mennesker, der både skal have et sted at bo og arbejde. Derfor er det vigtigt at udvide og byggemodne nye områder. Dette sker i respekt for byens ry som arkitektonisk og miljøvenligt forbillede.

Bag det storstilede projekt til en værdi af 1,1 mia. kr. står projektselskabet Kronløbsøen Projekt P/S, som består af By & Havn (50 pct.), PensionDanmark (40 pct.) og Nordkranen (10 pct.). NCC er totalentreprenør på byggeriet. Projektet er tegnet af Vilhelm Lauritzen Arkitekter og COBE samt tegnestuen STED, der står for landskabsarkitekturen.

ÅRHUSGADEKVARTERET I NORDHAVN Lokalplan nr. 463

LOKALPLANEN FOR NABOOMRÅDET PÅ SUNDMOLEN Lokalplan nr. 524

Der er afsat 300 kvadratmeter erhverv, som bliver placeret i det sydvestlige hjørne i de to facader, der vender mod lommevandrummet. Typen af erhverv er endnu ikke afklaret, men en cafe kan være en mulighed.

Kronløbsøen er en 9.500 kvadratmeter stor ø. Øen placeres i Kronløbsbassinet mellem Sundkaj og Fortkaj. Målene for det kan ses på nedenstående kort.Situationsplan KronløbsøenSe kort som pdf.

Ejerlejlighederne på Kronløbsøen forventes at blive udbudt til salg i løbet af 2021. For yderligere interesse og spørgsmål vedrørende salg henvises der til mæglerne via nordhavn@home.dk.

Ofte stillede spørgsmål om byggearbejdet

Byggeperioden løber fra sommeren 2019 og frem til vinteren 2023. Følg de kommende byggeaktiviteter her på siden og se mere i videoen, der viser byggetakten fra 2019-2023.

Der bliver varslet forud for byggeaktiviteter i Kronløbsbassinet. Varslinger bliver omdelt til naboer nær byggeriet, sendt digitalt til ejerforeningerne samt delt online på hjemmesiden www.kronløbsbassinet.dk. På hjemmesiden er det muligt at følge kommende byggeaktiviteter måned for måned.

For yderligere information kontakt projektsekretariatet for Kronløbsøen på info@kronlobsbassinet.dk.

Det er Københavns Kommune, der som miljømyndighed fastsætter støjgrænserne for det arbejde, som skal udføres.

I Københavns Kommunes Bygge- og Anlægsforskrift kan du læse, hvor meget der må støjes og støves fra en byggeplads, og i hvilket tidsrum, der må arbejdes.

Hvis du vil klage over støj, lugt eller støv fra byggearbejdet, skal du kontakte kommunen, som er myndighed på dette område. Du kan kontakte kommunen via dette link.

Du kan altid tage fat i projektsekretariatet på info@kronlobsbassinet.dk for at få mere information om selve byggeriet af Kronløbsøen.

Vi ved godt, at vores byggeri støjer. Både for folk, der færdes i Nordhavn, men naturligvis særligt for de mennesker, der bor eller arbejder nær byggepladsen.

Vi gør, hvad vi kan for at mindske generne, hvor bl.a. valg af maskiner, arbejdsmetode og indretning af arbejdspladsen spiller ind, når vi planlægger byggearbejdet.

Byggearbejde defineret som særligt støjende lægges mellem kl. 08.00 og 17.00 på hverdage i henhold til de vilkår, Københavns Kommune har fastlagt. Øvrigt arbejde på byggepladsen, der ikke er defineret som særligt støjende arbejde, foregår mandag til fredag fra kl. 7-19 og lørdage fra kl. 8-17.

Forud for byggeriets opstart er der foretaget støjberegninger for de mest støjende aktiviteter, som Københavns Kommune har efterprøvet i byggeperioden. Dette skete via tilsyn​, hvor støjberegningerne blev sammenlignet med aktiviteterne på pladsen og vurderet på baggrund af de givne vilkår for projektet. Der er ikke konstateret overtrædelser af vilkårene stillet af Københavns Kommune.

I løbet af byggerperioden tager Københavns Kommune stikprøver, når de kommer på uanmeldt byggepladsbesøg, og kommunen fører samtidig klagebåret tilsyn i tilfælde af, at kommunen modtager henvendelser fra naboerne vedrørende støj mm.​

Der vil være et element af støv i området under arbejdet med at anlægge Kronløbsøen.

Vi tager dog forholdsregler, så det bliver med mindst mulig gene for naboerne.

Hvis du vil klage over støj, lugt eller støv fra byggearbejdet, skal du kontakte kommunen, som er myndighed på dette område. Du kan kontakte kommunen via dette link.

NCC har tilladelse til at arbejde mandag til fredag fra kl. 7-19 og lørdag kl. 8-17. Hvis NCC ønsker at arbejde uden for de pågældende tider, skal der søges tilladelse om dette ved Københavns Kommune, og hvis tilladelse gives, skal NCC orientere naboer via varsling.

Nedramning af spuns, pæle eller lignende, etablering af slidsevægge, sekantpæle eller jordankre, skærende og slibende aktiviteter (fx betonskæring, asfaltskæring, metalskæring eller lignende), betonnedbrydning og tilsvarende særligt støjende aktiviteter, kan kun ske mandag til fredag kl. 8 – 17 uanset støjbelastningen ved naboer.

NCC har fokus på, at affald bliver håndteret og sorteret og frem for alt, at det ikke flyder med affald på eller udenfor pladsen. Materialer, der betragtes som affald, bortskaffes i bestemte containere. Materialer, der kommer ind på pladsen, bliver kontrolleret og placeret sikkert og hensigtsmæssigt.

Det er forbudt at opholde sig i Kronløbsbassinet, da ophold i bassinet under byggeriets opførelse er forbundet med livsfare!

Kronløbsbassinet er lukket for sejl- og vandsport frem til 2023, hvor Kronløbsbassinet åbner igen – nu med en ny ø. Farvandsafmærkningerne viser, hvor det er sikkert at sejle.

Det er generelt forbudt at bade i Kronløbsbassinet. Vi henviser badende gæster til Sandkaj Badezone eller et af Københavns andre badesteder. Brug et af de ni offentlige badesteder – for din egen sikkerheds skyld. Læs mere på www.byoghavn.dk

Forud for arbejdet på Kronløbsøen har NCC fotoregistreret en del af bygningerne i området omkring byggepladsen, og på visse ejendomme er der monteret vibrationsmålere, som kan registrere og måle eventuelle rystelser i de respektive bygninger, mens NCC foretager nedramningen.

For at fordele til- og frakørsel ad Sundkrogsgade og Helsinkigade etableres i indeværende år den nye vej ´Orientkaj´ til Sundmolen, så trafikken til Sundmolen ikke belaster krydset ved Helsinkigade og Southamptongade.

På sigt vil der blive etableret signalreguleringer i krydsene Sundkrogsgade/Helsinkigade og Helsinkigade/Southamptongade. For yderligere spørgsmål vedr. trafikken i området kontakt By & Havn via dette link: byoghavn.dk/nordhavn/spoerg-britta/

For at sikre en hensigtsmæssig trafikafvikling ad Sundkrogsgade og Helsinkigade blev der i 2020 etableret den nye vej ´Orientkaj´ til Sundmolen. Vejen gør, at trafikken til Sundmolen ikke belaster infrastrukturen ved Helsinkigade, som er projekteret til at være den primære adgangsvej til Kronløbsøen.

Snart vil der blive etableret permanente signalreguleringer i krydsene Sundkrogsgade/Helsinkigade og Helsinkigade/Southamptongade. For yderligere spørgsmål vedr. trafikken i området kontakt By & Havn via dette link: byoghavn.dk/nordhavn/spoerg-britta/

By & Havn sørger løbende for at sikre, at der er nok midlertidige parkeringsmuligheder i Indre Nordhavn imens arbejdet med etableringen af Kronløbsøens parkeringskælder og områdets øvrige permanente parkeringsfaciliteter pågår.   

Den midlertidige parkering indgår i en samlet plan for 2020-2023, der giver By & Havn et overblik over antallet af parkeringsmuligheder i området, så man hele tiden lever op til lokalplanernes bestemmelser. Planen tager højde for igangværende og kommende byggearbejde, såvel som væksten i antallet af nye beboere og erhvervsvirksomheder. Den myndighedsgodkendes af Københavns Kommunes Teknik- og Miljøudvalg, som er øverste vejmyndighed.

På By & Havns hjemmeside for parkering kan du se en oversigt over parkeringsmuligheder til dig, der skal parkere i Indre Nordhavn. Du finder oversigten her: parkincph.dk/da/omraader/nordhavn/.

Håndværkere kan købe en håndværkerlicens og må parkere på P-plads Glückstadsvej, P-plads Tromsøgade, P-plads Gittervej, og på Sundmolen ved Orientkaj (langs Pakhus 52). Håndværkere kan også købe korttidsparkering via de tilgængelige parkeringsapps (EasyPark, Apcoa Flow, ParkMan og ParkOne) og eller via bealingsautomater og på den måde parkere på lige fod med øvrige gæster i området.

Ofte stillede spørgsmål om parkering i Nordhavn m.v. finder du her:  parkincph.dk/da/faq

Du er også velkommen til at skrive til parkering@byoghavn.dk eller ringe på 3262 3323. Der er telefontid mandag til fredag kl. 9.00 – 12.00.

Øvrige spørgsmål vedr. arbejdet med Kronløbsøen skal stiles til info@kronlobsbassinet.dk

Har du spørgsmål?

Projektsekretariatet for Kronløbsøen sidder klar til at besvare alle jeres spørgsmål, hvad enten det gælder projektet som helhed eller de byggeaktiviteter, der finder sted på byggepladsen. Det gælder også henvendelser af mere akut karakter – vi holder skarpt øje med infomailen alle ugens dage og bestræber os på at besvare jeres henvendelser hurtigst muligt.

Skriv til os på info@kronlobsbassinet.dk

Øens placering