Ofte stillede spørgsmål om projektet

Københavns Kommune har den 13. oktober udsendt en naboorientering om en ansøgt dispensation fra enkelte bestemmelser i lokalplan nr. 463 for Århusgadekvarteret og lokalplan 524 for Sundmolen, som projektselskabet for Kronløbsøen har søgt kommunen om.

Den ansøgte dispensation vedrører blandt andet trappehuse, broer, facadeudtryk og indretning af byrum i forbindelse med byggeriet af Kronløbsøen. I den sammenhæng skal I, vores naboer, selvfølgelig høres, og Københavns Kommune har sendt orienteringen til dig, som er beboer, ejer, lejer eller repræsentant for en virksomhed, der kan blive berørt af byggeprojektet.

Hvis du er en af dem, der har modtaget naboorienteringen via Digital Post, har du mulighed for at indsende dine bemærkninger til den ansøgte dispensation til Københavns Kommune.

Orienteringen beskriver de forhold, der er søgt dispensation til og den værdi, de kan tilføje projektet og resten af Nordhavn. I orienteringen er det også muligt at læse kommunens holdning til dispensationen samt reglerne i planloven, der muliggør dispensationer.

 

Hvornår er svarfristen?

Du skal sende dine bemærkninger til Københavns Kommune senest den 9. november 2020. I orienteringen kan du læse mere om hvem i Københavns Kommune, du kan kontakte, hvis du har spørgsmål til høringsprocessen eller den ansøgte dispensation, og hvordan du indsender dine bemærkninger.

Det tidligere udarbejdede skitseprojekt for Kronløbsøen er nu gennemarbejdet og tilpasset de konkrete funktioner og konstruktioner på øen, som fx parkeringskælderens konstruktion. I lokalplanen er det fastlagt, at øen ikke må overstige 9.500 kvadratmeter, hvilket projektet overholder. Derudover er der i lokalplanen fastlagt minimums afstandskrav fra Kronløbsøen til de bestående kajkanter. Se den blåstiplede linje på nedenstående kort. Mod syd er der et afstandskrav på minimum 25 meter til Fortkaj. Afstandskravet måles ved det sydøstlige hjørne, fordi det er her øen er nærmest Fortkaj – og dermed sikrer man, at øens afstandskrav på 25 meter er overholdt hele vejen langs Fortkaj.

Mod vest er der et afstandskrav på minimum 45 meter til Stubkaj. Dette afstandskrav overholder projektet også.

Mod nord er der et afstandskrav på minimum 15 meter til Sundkaj. Her er øen rykket længere væk fra Sundkaj, og afstanden er nu 19,5 meter.

Mod øst definerer lokalplanen ikke en afstand, og der er ikke fastlagt en maksimal længde på øen, der er blot henvist til en principiel tegning af øen. Da øen er blevet smallere, er den i stedet blevet længere.

På informationsmøde om Kronløbsøen den 19. juni 2019 blev der efterspurgt mål for, hvor langt der bliver fra eksisterende bygningers facader til Kronløbsøens bygningsfacader. Målene for det kan ses på nedenstående kort.

Situationsplan KronløbsøenSe kort som pdf.

Der etableres seks bygninger på øen.

Etagehøjder og bygningshøjde er i henhold til lokalplanen. Stueetagen er 4 meter og hver af de efterfølgende 5 etager er 3,20 meter. Det giver en samlet højde på 20 meter målt fra terræn til overkant tagdæk. Herudover er der taghuse for adgang til tagterrasser og til teknikhuse.

Antallet af fulde etager er således 6, hvortil der yderligere udføres tilbagetrukne taghuse ligeledes i h.t. lokalplanen, svarende til de øvrige bebyggelser i Århusgadekvarteret.

Kronløbsøen er stadig i projekteringsfasen og de endelige visualiseringer vil blive offentliggjort, så snart de er klar.

Der har været en bearbejdning af projektet, og det er gjort så loyalt som muligt i forhold til det oprindelige oplæg, der har været vist. Altanerne er bearbejdet på ny, og arkitekterne fastholder kvaliteterne omkring forskydningerne og det horisontale udtryk.

Bygherre er i proces med Københavns Kommune, hvor man skal have afklaret den endelige udformning, og afventer dermed godkendelse af det endelige projekt.

Lokalplanen giver mulighed for at etablere et område til husbåde øst for Kronløbsøen. Det er p.t. ikke indarbejdet i projektet, som bliver udført i 2019-2023, men der vil blive forberedt forsyninger, der muliggør en evt. fremtidig koloni af husbåde. I lokalplanen er det fastlagt, at husbåde kan være op til 5,4 meter i højden og maximalt 15 meter i længden. Derudover må husbådenes samlede etageareal maksimalt udgøre 300 kvadratmeter. Sagen er nærmere beskrevet i lokalplan 463.

København er i en rivende udvikling, og derfor er der brug for at byggemodne grunde, så arbejdspladser og familier kan leve i smukke og velfungerende områder.

Frem mod 2031 forventes befolkningen i København at stige med cirka 118.000 mennesker, der både skal have et sted at bo og arbejde. Derfor er det vigtigt at udvide og byggemodne nye områder. Dette sker i respekt for byens ry som arkitektonisk og miljøvenligt forbillede.

Bag det storstilede projekt til en værdi af 1,1 mia. kr. står projektselskabet Kronløbsøen Projekt P/S, som består af By & Havn (50 pct.), PensionDanmark (40 pct.) og Nordkranen (10 pct.). NCC er totalentreprenør på byggeriet. Projektet er tegnet af Vilhelm Lauritzen Arkitekter og COBE samt tegnestuen STED, der står for landskabsarkitekturen.

ÅRHUSGADEKVARTERET I NORDHAVN Lokalplan nr. 463

LOKALPLANEN FOR NABOOMRÅDET PÅ SUNDMOLEN Lokalplan nr. 524

Der er afsat 300 kvadratmeter erhverv, som bliver placeret i det sydvestlige hjørne i de to facader, der vender mod lommevandrummet. Typen af erhverv er endnu ikke afklaret, men en cafe kan være en mulighed.

Det er et krav i lokalplanen, at mindst én side af hver bygning skal gå helt til kajkanten. Det betyder, at det ikke er muligt at gå rundt om øen.

Situationsplan KronløbsøenSe kort som pdf.

Kronløbsøen er en 9.500 kvadratmeter stor ø. Øen placeres i Kronløbsbassinet mellem Sundkaj og Fortkaj. Målene for det kan ses på nedenstående kort.Situationsplan KronløbsøenSe kort som pdf.

Ejerlejlighederne på Kronløbsøen forventes at blive sat til salg i løbet af 2021. For yderligere interesse og spørgsmål vedrørende salg kontakt ejendomsmægler Henrik Bengtson via hbengt@home.dk

Ofte stillede spørgsmål om byggearbejdet

Byggeperioden løber fra sommeren 2019 og frem til vinteren 2023. Følg de kommende byggeaktiviteter her på siden og se mere i videoen, der viser byggetakten fra 2019-2023.

Der bliver varslet forud for byggeaktiviteter i Kronløbsbassinet. Varslinger bliver omdelt til naboer nær byggeriet, sendt digitalt til ejerforeningerne samt delt online på hjemmesiden www.kronløbsbassinet.dk. På hjemmesiden er det muligt at følge kommende byggeaktiviteter måned for måned.

For yderligere information kontakt projektsekretariatet for Kronløbsøen på info@kronlobsbassinet.dk.

Det er Københavns Kommune, der som miljømyndighed fastsætter støjgrænserne for det arbejde, som skal udføres.

I Københavns Kommunes Bygge- og Anlægsforskrift kan du læse, hvor meget der må støjes og støves fra en byggeplads, og i hvilket tidsrum, der må arbejdes.

Hvis du vil klage over støj, lugt eller støv fra byggearbejdet, skal du kontakte kommunen, som er myndighed på dette område. Du kan kontakte kommunen via dette link.

Du kan altid tage fat i projektsekretariatet på info@kronlobsbassinet.dk for at få mere information om selve byggeriet af Kronløbsøen.

Vi ved godt, at vores byggeri støjer. Både for folk, der færdes i Nordhavn, men naturligvis særligt for de mennesker, der bor eller arbejder nær byggepladsen.

Støjen fra byggeriets første etaper skyldes især spunsarbejdet. Selve nedbringningen af stålspuns foregår via vibrering og ramning, hvor spuns vibreres og rammes ned i jorden side om side og danner en væg.

Selve spunsningen, boringerne og andet særligt støjende byggearbejde lægges mellem kl. 08.00 og 17.00 på hverdage i henhold til de vilkår, Københavns Kommune har fastlagt. Øvrigt arbejde på byggepladsen, der ikke er defineret som særligt støjende, foregår mandage til fredage fra kl. 7-19 og lørdage fra kl. 8-17.

Forud for byggeriets opstart er der foretaget støjberegninger for de mest støjende aktiviteter, som Københavns Kommune har efterprøvet i byggeperioden. Dette skete via tilsyn​, hvor støjberegningerne blev sammenlignet med aktiviteterne på pladsen og vurderet på baggrund af de givne vilkår for projektet. Der er ikke konstateret overtrædelser af vilkårene stillet af Københavns Kommune.

I løbet af byggerperioden tager Københavns Kommune stikprøver, når de kommer på uanmeldt byggepladsbesøg, og kommunen fører samtidig klagebåret tilsyn i tilfælde af, at kommunen modtager henvendelser fra naboerne vedrørende støj mm.​

Der vil være et element af støv i området under arbejdet med at anlægge Kronløbsøen.

Vi tager dog forholdsregler, så det bliver med mindst mulig gene for naboerne.

Hvis du vil klage over støj, lugt eller støv fra byggearbejdet, skal du kontakte kommunen, som er myndighed på dette område. Du kan kontakte kommunen via dette link.

NCC har tilladelse til at arbejde mandag til fredag fra kl. 7-19 og lørdag kl. 8-17. Hvis NCC ønsker at arbejde uden for de pågældende tider, skal der søges tilladelse om dette ved Københavns Kommune, og hvis tilladelse gives, skal NCC orientere naboer via varsling.

Nedramning af spuns, pæle eller lignende, etablering af slidsevægge, sekantpæle eller jordankre, skærende og slibende aktiviteter (fx betonskæring, asfaltskæring, metalskæring eller lignende), betonnedbrydning og tilsvarende særligt støjende aktiviteter, kan kun ske mandag til fredag kl. 8 – 17 uanset støjbelastningen ved naboer.

NCC har fokus på, at affald bliver håndteret og sorteret og frem for alt, at det ikke flyder med affald på eller udenfor pladsen. Materialer, der betragtes som affald, bortskaffes i bestemte containere. Materialer, der kommer ind på pladsen, bliver kontrolleret og placeret sikkert og hensigtsmæssigt.

Det er forbudt at opholde sig i Kronløbsbassinet, da ophold i bassinet under byggeriets opførelse er forbundet med livsfare!

Kronløbsbassinet er lukket for sejl- og vandsport frem til 2023, hvor Kronløbsbassinet åbner igen – nu med en ny ø. Farvandsafmærkningerne viser, hvor det er sikkert at sejle.

Det er generelt forbudt at bade i Kronløbsbassinet. Vi henviser badende gæster til Sandkaj Badezone eller et af Københavns andre badesteder. Brug et af de ni offentlige badesteder – for din egen sikkerheds skyld. Læs mere på www.byoghavn.dk

Forud for arbejdet på Kronløbsøen har NCC fotoregistreret en del af bygningerne i området omkring byggepladsen, og på visse ejendomme er der monteret vibrationsmålere, som kan registrere og måle eventuelle rystelser i de respektive bygninger, mens NCC foretager nedramningen.

For at fordele til- og frakørsel ad Sundkrogsgade og Helsinkigade etableres i indeværende år den nye vej ´Orientkaj´ til Sundmolen, så trafikken til Sundmolen ikke belaster krydset ved Helsinkigade og Southamptongade.

På sigt vil der blive etableret signalreguleringer i krydsene Sundkrogsgade/Helsinkigade og Helsinkigade/Southamptongade. For yderligere spørgsmål vedr. trafikken i området kontakt By & Havn via dette link: byoghavn.dk/nordhavn/spoerg-britta/

By & Havn arbejder løbende på midlertidige parkeringsmuligheder i Nordhavn, indtil Kronløbsøens parkeringshus og øvrige planlagte parkeringshuse er etableret.

De midlertidige parkeringsmuligheder indgår i en 4-årig plan for parkering i Indre Nordhavn. By & Havn er ved at færdiggøre planen, der vil give et overblik over kommende P-huse, terrænparkering og midlertidige parkeringspladser i årene 2020, 2021, 2022 og 2023.

Planen tager højde for Nordhavns fremtidige byggearbejde og væksten i nye beboere, og den skal myndighedsgodkendes i Københavns Kommunes Teknik-og Miljøudvalg. Det er forventningen, at det vil ske i løbet af 3. kvartal 2019.

Her kan du se de nuværende parkeringsmuligheder i Nordhavn: parkincph.dk/da/omraader/nordhavn/

Håndværkere kan købe en håndværkerlicens og må parkere på P-plads Southampton og P-plads Gittervej og på Sundmolen ved Orientkaj (langs Pakhus 52). Håndværkere kan også købe korttidsparkering via diverse betalings-APP og automater og på den måde parkere på lige fod med øvrige gæster i området.

Ofte stillede spørgsmål om parkering i Nordhavn m.v. finder du her:  parkincph.dk/da/faq

Du er også velkommen til at skrive til parkering@byoghavn.dk eller ringe på 3262 3323. Der er telefontid mandag til fredag kl. 9.00 – 12.00.

Øvrige spørgsmål vedr. arbejdet med Kronløbsøen skal stiles til info@kronlobsbassinet.dk

Har du spørgsmål?

Projektsekretariatet for Kronløbsøen sidder klar til at besvare alle jeres spørgsmål, hvad enten det gælder projektet som helhed eller de byggeaktiviteter, der finder sted på byggepladsen. Det gælder også henvendelser af mere akut karakter – vi holder skarpt øje med infomailen alle ugens dage og bestræber os på at besvare jeres henvendelser hurtigst muligt.

Skriv til os på info@kronlobsbassinet.dk

Øens placering

Situationsplan Kronløbsøen

Se kort som pdf.