Ofte stillede spørgsmål om projektet

Bag det storstilede projekt til en værdi af 1,1 mia. kr. står projektselskabet Kronløbsøen Projekt P/S, som består af By & Havn (50 pct.), PensionDanmark (40 pct.) og Nordkranen (10 pct.). NCC er totalentreprenør på byggeriet. Projektet er tegnet af Vilhelm Lauritzen Arkitekter og COBE samt tegnestuen STED, der står for landskabsarkitekturen.

ÅRHUSGADEKVARTERET I NORDHAVN Lokalplan nr. 463

LOKALPLANEN FOR NABOOMRÅDET PÅ SUNDMOLEN Lokalplan nr. 524

Der er afsat 300 kvadratmeter erhverv, som bliver placeret i det sydvestlige hjørne i de to facader, der vender mod lommevandrummet. Typen af erhverv er endnu ikke afklaret, men en cafe kan være en mulighed.

Det er et krav i lokalplanen, at mindst én side af hver bygning skal gå helt til kajkanten. Det betyder, at det ikke er muligt at gå rundt om øen.

Situationsplan KronløbsøenSe kort som pdf.

Kronløbsøen er en 9.500 kvadratmeter stor ø. Øen placeres i Kronløbsbassinet mellem Sundkaj og Fortkaj. Målene for det kan ses på nedenstående kort.Situationsplan KronløbsøenSe kort som pdf.

Bag det storstilede projekt til en værdi af 1,1 mia. kr. står projektselskabet Kronløbsøen Projekt P/S, som består af By & Havn (50 pct.), PensionDanmark (40 pct.) og Nordkranen (10 pct.). NCC er totalentreprenør på byggeriet. Projektet er tegnet af Vilhelm Lauritzen Arkitekter og COBE samt tegnestuen STED, der står for landskabsarkitekturen.

ÅRHUSGADEKVARTERET I NORDHAVN Lokalplan nr. 463

LOKALPLANEN FOR NABOOMRÅDET PÅ SUNDMOLEN Lokalplan nr. 524

Der er afsat 300 kvadratmeter erhverv, som bliver placeret i det sydvestlige hjørne i de to facader, der vender mod lommevandrummet. Typen af erhverv er endnu ikke afklaret, men en cafe kan være en mulighed.

Det er et krav i lokalplanen, at mindst én side af hver bygning skal gå helt til kajkanten. Det betyder, at det ikke er muligt at gå rundt om øen.

Situationsplan KronløbsøenSe kort som pdf.

Kronløbsøen er en 9.500 kvadratmeter stor ø. Øen placeres i Kronløbsbassinet mellem Sundkaj og Fortkaj. Målene for det kan ses på nedenstående kort.Situationsplan KronløbsøenSe kort som pdf.

Ejerlejlighederne på Kronløbsøen forventes at blive sat til salg i løbet af 2021. For yderligere interesse og spørgsmål vedrørende salg kontakt ejendomsmægler Henrik Bengtson via hbengt@home.dk

Ofte stillede spørgsmål om byggearbejdet

Byggeperioden løber fra sommeren 2019 og frem til vinteren 2023. Følg de kommende byggeaktiviteter her på siden og se mere i videoen, der viser byggetakten fra 2019-2023.

Der bliver varslet forud for byggeaktiviteter i Kronløbsbassinet. Varslinger bliver omdelt til naboer nær byggeriet, sendt digitalt til ejerforeningerne samt delt online på hjemmesiden www.kronløbsbassinet.dk. På hjemmesiden er det muligt at følge kommende byggeaktiviteter måned for måned.

For yderligere information kontakt projektsekretariatet for Kronløbsøen på info@kronlobsbassinet.dk.

Det er Københavns Kommune, der som miljømyndighed fastsætter støjgrænserne for det arbejde, som skal udføres.

I Københavns Kommunes Bygge- og Anlægsforskrift kan du læse, hvor meget der må støjes og støves fra en byggeplads, og i hvilket tidsrum, der må arbejdes.

Hvis du vil klage over støj, lugt eller støv fra byggearbejdet, skal du kontakte kommunen, som er myndighed på dette område. Du kan kontakte kommunen via dette link.

Du kan altid tage fat i projektsekretariatet på info@kronlobsbassinet.dk for at få mere information om selve byggeriet af Kronløbsøen.

Vi ved godt, at vores byggeri støjer. Både for folk, der færdes i Nordhavn, men naturligvis særligt for de mennesker, der bor eller arbejder nær byggepladsen.

Støjen fra byggeriets første etaper skyldes især spunsarbejdet. Selve nedbringningen af stålspuns foregår via vibrering og ramning, hvor spuns vibreres og rammes ned i jorden side om side og danner en væg.

Selve spunsningen, boringerne og andet særligt støjende byggearbejde lægges mellem kl. 08.00 og 17.00 på hverdage i henhold til de vilkår, Københavns Kommune har fastlagt. Øvrigt arbejde på byggepladsen, der ikke er defineret som særligt støjende, foregår mandage til fredage fra kl. 7-19 og lørdage fra kl. 8-17.

Forud for byggeriets opstart er der foretaget støjberegninger for de mest støjende aktiviteter, som Københavns Kommune har efterprøvet i byggeperioden. Dette skete via tilsyn​, hvor støjberegningerne blev sammenlignet med aktiviteterne på pladsen og vurderet på baggrund af de givne vilkår for projektet. Der er ikke konstateret overtrædelser af vilkårene stillet af Københavns Kommune.

I løbet af byggerperioden tager Københavns Kommune stikprøver, når de kommer på uanmeldt byggepladsbesøg, og kommunen fører samtidig klagebåret tilsyn i tilfælde af, at kommunen modtager henvendelser fra naboerne vedrørende støj mm.​

Der vil være et element af støv i området under arbejdet med at anlægge Kronløbsøen.

Vi tager dog forholdsregler, så det bliver med mindst mulig gene for naboerne.

Hvis du vil klage over støj, lugt eller støv fra byggearbejdet, skal du kontakte kommunen, som er myndighed på dette område. Du kan kontakte kommunen via dette link.

NCC har tilladelse til at arbejde mandag til fredag fra kl. 7-19 og lørdag kl. 8-17. Hvis NCC ønsker at arbejde uden for de pågældende tider, skal der søges tilladelse om dette ved Københavns Kommune, og hvis tilladelse gives, skal NCC orientere naboer via varsling.

Nedramning af spuns, pæle eller lignende, etablering af slidsevægge, sekantpæle eller jordankre, skærende og slibende aktiviteter (fx betonskæring, asfaltskæring, metalskæring eller lignende), betonnedbrydning og tilsvarende særligt støjende aktiviteter, kan kun ske mandag til fredag kl. 8 – 17 uanset støjbelastningen ved naboer.

NCC har fokus på, at affald bliver håndteret og sorteret og frem for alt, at det ikke flyder med affald på eller udenfor pladsen. Materialer, der betragtes som affald, bortskaffes i bestemte containere. Materialer, der kommer ind på pladsen, bliver kontrolleret og placeret sikkert og hensigtsmæssigt.

Det er forbudt at opholde sig i Kronløbsbassinet, da ophold i bassinet under byggeriets opførelse er forbundet med livsfare!

Kronløbsbassinet er lukket for sejl- og vandsport frem til 2023, hvor Kronløbsbassinet åbner igen – nu med en ny ø. Farvandsafmærkningerne viser, hvor det er sikkert at sejle.

Det er generelt forbudt at bade i Kronløbsbassinet. Vi henviser badende gæster til Sandkaj Badezone eller et af Københavns andre badesteder. Brug et af de ni offentlige badesteder – for din egen sikkerheds skyld. Læs mere på www.byoghavn.dk

Forud for arbejdet på Kronløbsøen har NCC fotoregistreret en del af bygningerne i området omkring byggepladsen, og på visse ejendomme er der monteret vibrationsmålere, som kan registrere og måle eventuelle rystelser i de respektive bygninger, mens NCC foretager nedramningen.

For at fordele til- og frakørsel ad Sundkrogsgade og Helsinkigade etableres i indeværende år den nye vej ´Orientkaj´ til Sundmolen, så trafikken til Sundmolen ikke belaster krydset ved Helsinkigade og Southamptongade.

På sigt vil der blive etableret signalreguleringer i krydsene Sundkrogsgade/Helsinkigade og Helsinkigade/Southamptongade. For yderligere spørgsmål vedr. trafikken i området kontakt By & Havn via dette link: byoghavn.dk/nordhavn/spoerg-britta/

By & Havn arbejder løbende på midlertidige parkeringsmuligheder i Nordhavn, indtil Kronløbsøens parkeringshus og øvrige planlagte parkeringshuse er etableret.

De midlertidige parkeringsmuligheder indgår i en 4-årig plan for parkering i Indre Nordhavn. By & Havn er ved at færdiggøre planen, der vil give et overblik over kommende P-huse, terrænparkering og midlertidige parkeringspladser i årene 2020, 2021, 2022 og 2023.

Planen tager højde for Nordhavns fremtidige byggearbejde og væksten i nye beboere, og den skal myndighedsgodkendes i Københavns Kommunes Teknik-og Miljøudvalg. Det er forventningen, at det vil ske i løbet af 3. kvartal 2019.

Her kan du se de nuværende parkeringsmuligheder i Nordhavn: parkincph.dk/da/omraader/nordhavn/

Håndværkere kan købe en håndværkerlicens og må parkere på P-plads Southampton og P-plads Gittervej og på Sundmolen ved Orientkaj (langs Pakhus 52). Håndværkere kan også købe korttidsparkering via diverse betalings-APP og automater og på den måde parkere på lige fod med øvrige gæster i området.

Ofte stillede spørgsmål om parkering i Nordhavn m.v. finder du her:  parkincph.dk/da/faq

Du er også velkommen til at skrive til parkering@byoghavn.dk eller ringe på 3262 3323. Der er telefontid mandag til fredag kl. 9.00 – 12.00.

Øvrige spørgsmål vedr. arbejdet med Kronløbsøen skal stiles til info@kronlobsbassinet.dk

Har du spørgsmål?

Projektsekretariatet for Kronløbsøen sidder klar til at besvare alle jeres spørgsmål, hvad enten det gælder projektet som helhed eller de byggeaktiviteter, der finder sted på byggepladsen. Det gælder også henvendelser af mere akut karakter – vi holder skarpt øje med infomailen alle ugens dage og bestræber os på at besvare jeres henvendelser hurtigst muligt.

Skriv til os på info@kronlobsbassinet.dk

Øens placering

Situationsplan Kronløbsøen

Se kort som pdf.