Fem temaborde og guidet tur med el-bus – nabomødet i Nordhavn blev et tilløbsstykke

Pakhus 47, 2. sal, på Sundkaj 125 lagde rum til et særdeles velbesøgt nabomøde tirsdag 3. marts 2020. Godt 260 interesserede var mødt op til By & Havns arrangement, og dets bredde illustreres af, at Nordhavn Lokalhistoriske Forening også havde et bord, så lokalt interesserede kunne får svar på dette og hint.

Som ved tidligere nabomøder blev repræsentanterne fra Kronløbsøen opsøgt af mange nysgerrige sjæle, og Trine Skou Tindborg, projektdirektør i NCC, svarede sammen med Jens Damgaard, direktør i Kronløbsøen Projekt P/S, på de mange gode spørgsmål.

Nabomøde i Nordhavn - Kronløbsøens temabord. Oversigt over temaborde.

Projektet fylder

–Mange spørger om, hvad der konkret foregår på den ø, vi er ved at etablere, og det store fremmøde tager jeg som et udtryk for, at vi bygger noget, som mange interesserer sig for, vurderer Trine Skou Tindborg.

–De besøgende på nabomødet er både folk her fra området og folk udefra. Måske har vi også besøg af nysgerrige, der overvejer at slå sig ned i Nordhavn, tilføjer hun.

–Den store interesse er noget, vi som entreprenører skal være bevidste om, når vi bygger nyt. Ved et arrangement som nabomødet i dag, bliver vi mindet om, hvor meget et projekt som Kronløbsøen fylder i folks oplevelse af Nordhavn som byområde, siger Trine Skou Tindborg.

–Folk er optaget af øens placering, bygningernes højde, parkeringsforholdene og rent faktisk er der mange, som spørger ind til de byggetekniske løsninger, og det er jo altid rart at kunne gøre brug af sin faglighed også på den måde, konstaterer Trine Skou Tindborg, som tror på, at det at være til stede ved fx et nabomøde øger forståelsen for projektet.

Nabomøde i Nordhavn. Kronløbsøens temabord. Trine Tindborg, NCC.

Fokus på lommevandrum

Direktør Jens Damgaard fra Kronløbsøen Projekt P/S havde travle timer ved temabordet om Danmarks nyeste ø.

–Folk er meget nysgerrige, og det er tydeligt, at deltagerne på nabomødet følger særdeles godt med i det, der sker på og omkring Kronløbsøen, siger han.

–Der bliver spurgt meget ind til de såkaldte lommevandrum, hvor forskellige aktiviteter kan foregå. Mange spørger til, hvad rummet i grunden skal bruges til. Ligesom de kommende beboere og andre lokale har vi selvfølgelig også en interesse i, at det ikke bliver ghettoblastere, der dominerer billedet, også lydbilledet. Så for os giver det god mening, at borgerne presser lidt på her i planlægningsfasen. Mit indtryk er, at man gerne ser lommevandrum brugt til noget, der kan glæde familierne. Vi skal undgå en egentlig partyzone, som Jens Damgaard udtrykker det.

–Nabomødet viser klart, at hjemmesiden om Kronløbsøen og de forskellige varslinger om arbejdet på øen fungerer, tilføjer han og nævner, at flere naboer savner den gule infovogn, der bød på kaffe og en snak om byggeriet i de kolde vintermåneder.

–Vi arbejder på at gennemføre lignende initiativer som infovognen, slutter Jens Damgaard.

Mødet i Pakhus 47 drejede sig også om Århusgadekvarteret, Sundmolen/Levantkaj, Kronløbsøen, trafik/parkering, fritid/byrum/parker og blev suppleret af ture med den selvkørende el-bus.

Nabomøde i Nordhavn - Kronløbsøens temabord. Thomas Mathiasson, Hercules.

Øvrige spørgsmål og svar

Kronløbsøen blev vendt og drejet, og nogle af de tilbagevendende spørgsmål og svar kan læses herunder:

Ejerlejlighederne på Kronløbsøen forventes at blive sat til salg i løbet af 2021. For yderligere interesse og spørgsmål vedrørende salg kontakt ejendomsmægler Henrik Bengtson via hbengt@home.dk

Uddrag af artiklen: Lokalplan med frihedsgrader og visioner – og kærlighed til vand

–Lokalplanen lægger op til, at indre Nordhavn og Århusgadekvarteret bliver et meget varieret område og rigt på oplevelser. Lommevandrummet ved Kronløbsøen bliver en form for beskyttet område, hvor børn i fred og ro kan lære at sejle fx optimistjoller eller andet, og der bliver pladser, hvorfra der er fri udsigt til både Lommevandrummet og Øresund. Ved pladsen mod Lommevandrummet bliver der tale om det, der kaldes en aktiv stueetage, muligvis café, men i hvert fald noget, der henvender sig bredt til folk. Via Kronløbsøen og Sundmolen kan man bevæge sig videre til metroen ved Orientkaj og senere videre til det, vi kalder Levantkaj Vest, når vi begynder at udvikle dét område. Her kommer fx den første folkeskole og en større fodboldbane. Alt i alt prøver vi med hele vores projekt for Nordhavn at skabe en attraktiv bydel, og når vi taler om en bæredygtig bydel, så er det også et mål for os, at folk, der flytter ind i området, ikke har lyst til at flytte fra det igen, siger Rita Justesen.

Byggeaktivitet Kronløbsøen marts 2020

Byggeaktiviteter marts 2020

NCC er i den afsluttende fase for udgravningsarbejdet til den parkeringskælder, der skal udgøre fundamentet for Kronløbsøen. I takt med udgravningens fremdrift borer og monteres fortsat de såkaldte vægankre, der skal forankre byggegrubespunsen. Sideløbende med dette arbejde er NCC i fuld gang med at bygge den tilkørselstunnel, der skal forbinde Kronløbsøen med Helsinkigade. Derudover er grundvandssænkningen gået i gang og løber frem til forventeligt 2022, hvor parkeringskælderen står færdig. Læs mere om dette arbejde og øvrige byggeaktiviteter i oversigten A-G.

A: Udgravning i byggegruben: Udgravningen fortsættes i byggegruben, hvor maskiner som dumpere og gravemaskiner på forskellig vis bidrager til arbejdet med at tømme byggegruben for sand.  Den endelige udgravning får en dybde på knap 13 meter under terræn, hvilket er den nødvendige dybde for at etablere en parkeringskælder på fire etager. Sandet fra udgravningen flyttes fra byggegruben til vandbassinet mellem byggepladsspunsen, hvorved byggepladsen bliver forlænget. Når byggepladsen er forlænget, vil det overskydende sand fra udgravningen blive fragtet væk fra pladsen. NCC forventer at udgravningsarbejdet er afsluttet i april. Læs mere om udgravningsarbejdet i artiklen Parkeringskælderen er ved at tage form og Byggepladsen forlænges mod øst.

B: Ankerboring og montage af vægankre: Frem til ultimo marts bores og monteres de vægankre, der skal fastholde byggegrubespunsen under udgravningen. Etableringen af vægankre kan give korte perioder med støj, når ankermaskinerne skal ned i Københavnerkalken. Læs mere om ankerboring og montage i artiklen Parkeringskælderen er ved at tage form. 

C: Fundering af parkeringskælderen: I slutningen af mart – starten af april markerer NCC næste etape af byggeriet, når funderingsarbejdet for parkeringskælderen går i gang. I slutningen af marts ankommer to sekantboremaskiner til byggepladsen. De skal bore lodrette huller i undergrunden, så NCC kan etablere de nødvendige fundamenter for det videre arbejde med parkeringskælderen. De to sekantboremaskiner er nogle af de største maskiner, der kommer i 2020, og vejer op mod 115 tons. Sekantboremaskinerne suppleres af ankermaskiner, der borer og monterer opdriftsankre. Det er de samme ankermaskiner, der på nuværende tidspunkt borer og monterer vægankre, som inden længe vil stå for de lodrette opdriftsankre i bunden af byggegruben. De to hold af sekantboremaskiner og ankermaskiner kommer til at køre sideløbende fra sidst i marts og frem til oktober, hvor fundamentet for parkeringskælderen er etableret. Læs mere i artiklen Tårnkraner, sekantmaskiner og en asfalteret kørevej kommer til Kronløbsøen – 2020 står i parkeringskælderens tegn!

D: Etablering af tilkørselstunnel: NCC er i fuld gang med at etablere den tilkørselstunnel, der skal forbinde Kronløbsøen med Helsinkigade. I marts er der hovedsageligt fokus på udgravningsarbejdet mellem de spunsvægge, der indrammer tunnelen. Fra slutningen af marts og frem vil der være fokus på funderings- og betonarbejdet for tunnelen. NCC forventer at afslutte arbejdet med tilkørselstunnelen i løbet af sommeren 2020. Læs mere om dette arbejde i artiklen Tunnel på vej til Kronløbsøens parkeringskælder.

E: Optimering af vandbehandlingsanlæg til overfladevand: I løbet af marts udvider NCC vandbehandlingsanlægget på byggepladsen og flytter samtidigt anlægget et stykke mod vest på byggepladsen nær Fortkaj. Vandbehandlingsanlægget til overfladevand øges med flere sedimentationscontainere i takt med udgravningsarbejdet. Installationerne er midlertidige og vil blive fjernet, når parkeringskælderen står færdig forventeligt 2022.

F:  Grundvandssænkningen: Flere måneders forarbejde går forud for den grundvandssænkning, der nu er gået i gang. Det omfattende grundvandssænkningsanlæg er etableret på byggepladsen og i drift via de såkaldte reinfiltrationsbrønde, der er boret i området omkring Kronløbsøen. NCC gør opmærksom på, at grundvandssænkningen bliver overvåget elektronisk og giver alarm ved udfald eller uregelmæssigheder. Hvis der er fejlmelding uden for normal arbejdstid, vil en tekniker komme og tilse anlægget. I dette tilfælde vil teknikeren naturligvis have brug for arbejdslys, hvilket vil medføre mindre områder med lys udenfor normal arbejdstid. Installationer er midlertidige og vil blive fjernet, når parkeringskælderen og dermed grundvandssænkningsarbejdet er afsluttet. Læs mere om arbejdet med grundvandssænkning i artiklen Et øje på hver eneste pumpe

G: Omlægning af regnvandsledning langs Sundkaj og Fortkaj: Læs mere om afvandingsprojektet i artiklen Afvandingsprojekt hindrer oversvømmelser.

 

Kommende byggeaktiviteter

2020 står i parkeringskælderen tegn, og NCC tager i starten af foråret hul på næste store byggeetape. I den første halvdel af året afslutter NCC nemlig udgravningsarbejdet i byggegruben og påbegynder derfor funderingsarbejdet for parkeringskælderen. I de kommende måneder vil NCC i særdelshed have fokus på de funderingspæle og opdriftsankre, der skal etableres i bunden af udgravningen ved hjælp af sekantboremaskiner og ankermaskiner. Parallelt med dette arbejde etablerer NCC den tilkørselstunnel, der skal forbinde Kronløbsøen med Helsinkigade. Følg byggeaktiviteterne på www.kronløbsbassinet.dk

Byggearbejde defineret som særligt støjende lægges mellem kl. 08.00 og 17.00 på hverdage i henhold til de vilkår, Københavns Kommune har fastlagt.

Øvrigt arbejde på byggepladsen, der ikke er defineret som særligt støjende arbejde, foregår mandag til fredag fra kl. 7-19 og lørdage fra kl. 8-17.

Der etableres seks bygninger på øen.

Etagehøjder og bygningshøjde er i henhold til lokalplanen. Stueetagen er 4 meter og hver af de efterfølgende 5 etager er 3,20 meter. Det giver en samlet højde på 20 meter målt fra terræn til overkant tagdæk. Herudover er der taghuse for adgang til tagterrasser og til teknikhuse.

Antallet af fulde etager er således 6, hvortil der yderligere udføres tilbagetrukne taghuse ligeledes i h.t. lokalplanen, svarende til de øvrige bebyggelser i Århusgadekvarteret.

Uddrag af artiklen: Tunnel på vej til Kronløbsøens parkeringskælder

Arbejdet med at etablere den 25 meter lange tilkørselstunnel fra Fortkaj til Kronløbsøens parkeringskælder går i gang i uge seks og varer i cirka fire måneder.

–Vi har valgt at bygge tunnelen nu, så vi i løbet af relativt kort tid kan køre rundt om hele byggepladsen på den nye ø. Så snart arbejdet med tunnelen er afsluttet, etablerer vi en asfalteret kørevej på Kronløbsøen, fortæller produktionsdirektør Claus Munk Petersen fra NCC.

Lokalplanen giver mulighed for at etablere et område til husbåde øst for Kronløbsøen. Det er p.t. ikke indarbejdet i projektet, som bliver udført i 2019-2023, men der vil blive forberedt forsyninger, der muliggør en evt. fremtidig koloni af husbåde. I lokalplanen er det fastlagt, at husbåde kan være op til 5,4 meter i højden og maximalt 15 meter i længden. Derudover må husbådenes samlede etageareal maksimalt udgøre 300 kvadratmeter. Sagen er nærmere beskrevet i lokalplan 463.

Uddrag af artiklen: Et øje på hver eneste pumpe

Flere måneders forarbejde går forud for den grundvandssænkning, der nu er gået i gang. Det omfattende grundvandssænkningsanlæg er etableret på byggepladsen og i drift via de såkaldte reinfiltrationsbrønde, der er boret i området omkring Kronløbsøen.

Vandet bliver i første omgang ledt væk fra byggegruben ved hjælp af ti pumpeboringer på selve byggepladsen. Pumperne fører vandet videre via et rørsystem, som er indrettet, så vandet omhyggeligt bliver ført tilbage til undergrunden. Derfor har Hercules Fundering boret en række reinfiltrationsbrønde i nærområdet og via rørsystemet forbundet dem med hinanden.

Byggeperioden løber fra sommeren 2019 og frem til vinteren 2023. Følg de kommende byggeaktiviteter her på siden og se mere i videoen, der viser byggetakten fra 2019-2023.

Uddrag af artiklen: Tårnkraner, sekantmaskiner og en asfalteret kørevej kommer til Kronløbsøen – 2020 står i parkeringskælderens tegn!

Når produktionsdirektør Claus Munk Petersen fra NCC fortæller om alt det, der skal foregå på Kronløbsøen i indeværende år, står arbejdet med parkeringskælderen helt centralt.

–Frem til det sene forår graver vi faktisk hele kælderen ud, så vi senere kan gå i gang med at fundere og støbe. Inden vi når dertil, kommer der to såkaldte sekantmaskiner til byggepladsen. De skal bore lodrette huller i undergrunden, så vi kan etablere de nødvendige fundamenter for det videre arbejde med parkeringskælderen, fortæller Claus Munk Petersen og nævner, at de to sekantmaskiner er nogle af de største maskiner, der kommer i 2020 og vejer op mod 115 tons.

Kronløbsøen er stadig i projekteringsfasen og de endelige visualiseringer vil blive offentliggjort, så snart de er klar.

Der har været en bearbejdning af projektet, og det er gjort så loyalt som muligt i forhold til det oprindelige oplæg, der har været vist. Altanerne er bearbejdet på ny, og arkitekterne fastholder kvaliteterne omkring forskydningerne og det horisontale udtryk.

Bygherre er i proces med Københavns Kommune, hvor man skal have afklaret den endelige udformning, og afventer dermed godkendelse af det endelige projekt.

Læs flere ofte stillede spørgsmål

Tekst: Søren Egert / NXT // Foto: Stine Skøtt Olesen / NXT